Convocatòria assemblea general AMPA / Convocatoria asamblea general AMPA.

Por la presente, se convoca a todos los padres y madres de los alumnos del I.E.S.  de Bellaguarda, a la Asamblea General Ordinaria del AMPA de dicho instituto, que tendrá lugar el miércoles 19 de Octubre, en el Aula de Usos Múltiples del instituto, a las 19:00h en primera convocatoria y a las 19:30h en segunda, con el siguiente orden del día:

 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. [ ENLACE ]
 2. Dar conocimiento de la memoria del AMPA curso 2021/22.
 3. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2021/22. [ ENLACE ]
 4. Aceptación de una de las propuestas de presupuesto del AMPA para el curso 2022/23. [ ENLACE ]
 5. Elección de la nueva junta directiva.
 6. Se pide una persona voluntaria para representar al AMPA en Consejo Escolar.
 7. Aprobar una cuota para ser socios de 20 euros a partir del curso 2023-2024.
 8. Aprobar el contratar APP móvil para registrar socios y gestionar el pago de las cuotas.
 9. Ruegos y preguntas.

JUNTA  DIRECTIVA  DEL  AMPA  DEL  I.E.S.  Bellaguarda


Per la present, es convoca a tots els pares i mares dels alumnes de l’IES de Bellaguarda, a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA d’aquest institut, que tindrà lloc el dimecres 19 d’Octubre, a l’Aula d’Usos Múltiples de l’institut, a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sesió anterior. [ ENLLAÇ ]
 2. Donar a conèixer la memòria de l‘AMPA curs 2021/22.
 3. Aprovació dels comptes de l’exercici curs 2021/22. [ ENLLAÇ ]
 4. Aceptació d’una de les propostes del presupost de l‘AMPA per al curs 2022/23. [ ENLLAÇ ]
 5. Elecció de la nova junta directiva.
 6. Es demana una persona voluntària per a representar a l’AMPA en Consell Escolar.
 7. Aprobar una quota per a ser socis de 20 euros a partir del curs 2023-2024.
 8. Aprobar contractar APP de mòbil per a registrar els socis y gestionar el pagament de les quotes.
 9. Precs i preguntes.

JUNTA  DIRECTIVA  DE  L’AMPA  DE  L’I.E.S.  Bellaguarda

FlayerAsambleaGeneral22-23

PDF Embedder requires a url attribute

Convalidacions / Convalidaciones

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR CONVALIDACIONES

Para convalidar módulos y no tener que volver a cursarlos y evaluarse de los mismos, el alumnado puede solicitar su convalidación siempre que cumpla los requisitos solicitados.

Mas información:

Consellería de educación 

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/convalidaciones

Ministerio de Educación

https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html


Según los estudios a convalidar
, existen 3 tipos de solicitudes:

A resolver por la Dirección del Centro:

Impreso Solicitud Módulos LOGSE 

Impreso Solicitud Módulos LOE

A resolver por la Consellería de Educación:

Impreso Solicitud Consellería de Educación

A resolver por el Ministerio de Eduacación:

Impreso Solicitud Ministerio de Educación

Procedimiento:

El procedimiento a realizar para las convalidaciones a resolver por la Dirección del Centro es el siguiente:

– Descargar y rellenar la instancia correspondiente.

– Imprimir y firmar el documento

– Presentar en secretaría 

 • La instancia rellenada y firmada.
 • Fotocopia DNI/NIE
 • Certificación académica oficial (original y fotocopia) de los estudios cursados
 • Documentación justificativa (original y copia) para convalidar los módulos

MUY IMPORTANTE

El alumnado solicitante debe estar previamente matriculado en los módulos para los que solicita la convalidación. 

No se podrá solicitar convalidación aportando módulos que ya estén convalidados.

La documentación hay que presentarla de forma presencial en la secretaría del Centro. 

Mientras no se resuelva satisfactoriamente, el alumnado solicitante debe asistir y cursar los módulos por los que ha solicitado convalidación y realizar sus pruebas de evaluación o exámenes correspondientes.

Planificació entrada d’alumnat setembre 2022

Estimades famílies.


En pocs dies posem en marxa de nou el curs escolar, afortunadament amb normalitat absoluta i havent tingut el recorregut i l’experiència d’un curs 21-22 que ens va servir de presa de contacte i adaptació.

L’inici i benvinguda del curs el farem de forma esglaonada el dia 12 de setembre, seguint el calendari i horari del full annex. Les classes s’iniciaran en horari habitual el dia 13 de setembre.

El dia 12 de setembre l’alumnat usuari de transport escolar col·lectiu tindrà el servei disponible; arribarà a l’IES a les 9:00 hores i n’eixirà a les 13:00 hores.

El dia de la benvinguda l’alumnat cal que porte:

➔ Motxilla.

➔ Estoig.

➔ Llibreta o fulls per prendre notes.

Recordeu que tenim a la vostra disposició, com a mitjans de comunicació habituals:

● En Itaca web familia: https://familia.edu.gva.es/

● El web de l’institut: https://portal.edu.gva.es/iesbellaguarda/

● Telegram: https://t.me/iesbellaguarda

Volem recordar també la importància de fer seguiment i col·laborar amb el professorat de les vostres filles i fills, durant tot el curs, per fer d’aquest procés d’ensenyament un camí d’èxit i satisfacció. És fonamental que tingueu actiu ITACA web família, com a mitjà de comunicació amb el professorat.

Quedem a la vostra disposició.

Salutacions cordials. Equip Directiu IES Bellaguarda.

ANNEX: TORNS ENTRADA ALUMNES/ TURNOS ENTRADA ALUMNOS

Ajudes FP Desplaçament i FCT. LLISTATS DEFINITIUS

Hui a 27 de maig de 2022 ja estan publicats els LLISTATS DEFINITIUS d’ajudes d’FP per a Transport i FTC.

Hi ha tres dies hàbils per subsanar errades des de la seua publicació. Fins al dijous 26 en horari de secretaria.

AJUDES AL DESPLAÇAMENT

AJUDES FCT

NORMATIVA que regulas les ajudes d’FP. GVA

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp

Ajudes FP Desplaçament i FCT. LLISTATS PROVISIONALS

Hui a 24 de maig de 2022 ja estan publicats els LLISTATS PROVISIONALS d’ajudes d’FP per a Transport i FTC.

Hi ha tres dies hàbils per subsanar errades des de la seua publicació. Fins al dijous 26 en horari de secretaria.

AJUDES AL DESPLAÇAMENT

AJUDES FCT

NORMATIVA que regulas les ajudes d’FP. GVA

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp

Prova d’accés a cicles formatius 2022

Proves d’Accés a Cicles 2022 – Termini inscripció del 21 al 30 de març del 2022.

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari Proves d’Accés 2022

INSCRIPCIÓ (del 21 al 30 de març 2022):

 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ * per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ * per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d’abril de 2022
 • Publicació llestes provisionals d’admesos: 27 d’abril de 2022
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos: 5 de maig de 2022
 • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 23 i 24 de maig de 2022
 • Publicació llestes provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 30 de maig de 2022
 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 21 de març al 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament. *
 • Publicació llIstes definitives qualificacions  prova grau mitjà i superior: fins a l’1 de juliol de 2022
 • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 3 a  4 de juliol de 2022 
*La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l’apartat sisé d’aquesta resolució.

Es pot consultar el correu electrònic dels centres ací:

 LLOC DE PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ:

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària del centre a l’email 03002573.secretaria@edu.gva.es o entregar-les en persona sol·licitant cita prèvia a la secretaria en el telèfon 966816070.

Tota la documentació pot ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent on es presentarà a la prova d’accés. En l’assumpte de l’email posar PAC 2022 i seguit de nom-cognoms o podeu presentar-la en el centre.

RECORDEU QUE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ÉS:

-Sol·licitud inscripció a proves de cicle mitjà o cicle superior.

Declaració Responsable.

-Original i Fotocòpia D.N.I., N.I.E., visat d’estudis, targeta d’estudiant estranger i per a estrangers menors de 18 anys certificat d’empadronament, amb fotocòpia per a ser acarada

-Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllaç TAXA 046 – Prova d’Accés a Cicles .

-(Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o cicle superior amb documentació que ho justifique (opcional).

EXEMPCIONS D’EXAMENES:

Veure apartat catorzè de la RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022 (clica)

HORARIS DE LES PROVES:

TEMARI, EXEMPLE D’EXAMENES, NORMATIVA:

Els continguts i temari per a les proves d’accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015). Enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf

Exemple d’exàmens: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Més informació, calendari, orientacions, temari, normativa: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

Exemples de Proves d’Accés a Cicles Formatius 2016: Exàmens i solucions

FI DE TRIMESTRE

Estimades famílies,

Els informem que aquest curs a causa de la situació sanitària actual no podrem celebrar ninguna de les activitats que féiem durant els dies d’abans de Nadal (Mercat de Nadal, concert solidari, xocolatada de l’Ampa…).  És per això que dilluns 20, dimarts 21 i dimecres 22 farem classe amb normalitat.

Esperem que el proper any puguem tornar a la normalitat.

LLIURAMENT DE BUTLLETINS DE NOTES 1ª AVALUACIÓ

Estimades famílies,

Els informem que aquest curs a causa de la situació sanitària actual no es farà entrega als seus fills/es dels butlletins de notes de la 1ª avaluació en format paper. Les famílies podran consultar i descarregar els butlletins en la aplicació de Web Família a partir de les 00:00 del dimecres 22 de desembre.

Si algun pare/mare/representant vol tindre el butlletí en paper haurà de posar-se previament en contacte amb el tutor/a, que els facilitarà el butlletí en paper.

Les famílies i l’alumnat que no tinguen accés a Web Família, el poden demanar en  la secretaria del centre

Vídeo explicatiu del funcionament de la Web Família i de com consultar el butlletí de notes.

Consulteu la GUIA ÚS WEB FAMÍLIA 2.0.