Avaluació de diagnòstic de 2n ESO.

Avaluació de diagnòstic de 2n ESO. Curs 2023-2024.

Estimades famílies:

Els informem que la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació desenvoluparà un procediment d’avaluació de diagnòstic en el qual participarà tot l’alumnat de 4t d’Educació Primària i de 2n d’Educació Secundària Obligatòria dels centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, tal com determina la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, en els seus articles 21 i 29.

Per això, la seua filla o fill participarà en esta Avaluació de Diagnòstic mitjançant la realització, en el seu centre educatiu i en horari lectiu dels dies 22 i 24 de maig, d’unes proves d’avaluació de competència en comunicació lingüística (valencià, castellà i anglés), de competència matemàtica i d’un qüestionari de context.

Serà el centre educatiu el que garantirà la correcta interacció del seu fill o la seua filla amb la plataforma informàtica on s’han implementat les diferents proves competencials i el qüestionari de context. També vetlarà per l’anonimat de les respostes complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Per a esta Conselleria és clau conéixer tant el grau de domini de la competència en comunicació lingüística i de la competència matemàtica de l’alumnat del nostre sistema educatiu, com el context social i educatiu en el qual es desenvolupa.

Les dades obtingudes en esta avaluació són un element indispensable per al diagnòstic i la millora del nostre sistema educatiu.

Agraint de bestreta la seua col·laboració, reben una salutació ben cordial.

ENLLAÇ Avaluació de diagnòstic. https://avdi-gva.prod.gcp-eu.taocloud.org/login


Evaluación de diagnóstico de 2º ESO. Curso 2023-2024.

Estimadas familias:

Les informamos de que la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo va a desarrollar un procedimiento de evaluación de diagnóstico en el que participará todo el alumnado de 4º de Educación Primaria y de 2º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana, tal como determina la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en sus artículos 21 y 29.

Por ello, su hija o hijo participará en esta Evaluación de Diagnóstico mediante la realización, en su centro educativo y en horario lectivo durante los días 22 y 24 de mayo, de unas pruebas de evaluación de competencia en comunicación lingüística (valenciano, castellano e inglés), de competencia matemática y de un cuestionario de contexto.

Será el centro educativo el que garantizará la correcta interacción de su hijo o su hija con la plataforma informática donde se han implementado las diferentes pruebas competenciales y el cuestionario de contexto. También velará por el anonimato de las respuestas cumpliendo con la normativa vigente en materia de protección de datos.

Para esta Conselleria es clave conocer tanto el grado de dominio de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática del alumnado de nuestro sistema educativo, como el contexto social y educativo en el que se desarrolla.

Los datos obtenidos en esta evaluación son un elemento indispensable para el diagnóstico y la mejora de nuestro sistema educativo.

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.

ENLACE Evaluación de diagnóstico. https://avdi-gva.prod.gcp-eu.taocloud.org/login

Prova d’accés a cicles formatius 2024

Proves d’Accés a Cicles 2024 – Termini inscripció del 20 al 28 de març del 2024.

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Requisits de participació:

 1. No reunir el requisits acadèmics d’accés a un cicle formatiu i, a més:
  1. Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los l’any 2024.
  2. Proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los l’any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s’haurà d’acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

Calendari 2024

Enllaços relacionats

 

LLOC DE PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ:

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària del centre a l’email 03002573.secretaria@edu.gva.es o entregar-les en persona en secretaria.

Tota la documentació pot ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent on es presentarà a la prova d’accés. En l’assumpte de l’email posar PAC 2024 i seguit de nom-cognoms o podeu presentar-la en el centre.

RECORDEU QUE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ÉS:

-Sol·licitud inscripció a proves de cicle mitjà o cicle superior.

-Original i Fotocòpia D.N.I., N.I.E., visat d’estudis, targeta d’estudiant estranger i per a estrangers menors de 18 anys certificat d’empadronament, amb fotocòpia per a ser acarada

-Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllaç TAXA 046 – Prova d’Accés a Cicles .

-(Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o cicle superior amb documentació que ho justifique (opcional).

EXEMPCIONS D’EXAMENES:

Veure apartat corresponent de la Normativa 2024

HORARIS DE LES PROVES:

TEMARI, EXEMPLE D’EXAMENES, NORMATIVA:

Els continguts i temari per a les proves d’accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015).

Podeu consultar proves d’altres anys en el següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

 

LLIURAMENT DE BUTLLETINS DE NOTES 1ª AVALUACIÓ

Estimades famílies,

Els informem que no es farà entrega als seus fills/es dels butlletins de notes de la 1ª avaluació en format paper. Les famílies podran consultar i descarregar els butlletins en l'aplicació de Web Família (https://familia2.edu.gva.es) a partir de les 00:00 del divendres 22 de desembre.

Si algun pare/mare vol tindre el butlletí en paper haurà de sol·licitar-lo prèviament al tutor/a.

Les famílies i l'alumnat que no tinguen accés a Web Família, poden sol·licitar-lo en la Secretaria del centre amb cita prèvia al 966816070. ________________________

Estimadas familias,

Les informamos que no se hará entrega a sus hijos/as de los boletines de notas de la 1ª evaluación en formado papel. Las familias podrán consultar y descargar los boletines en la aplicación de Web Familia (https://familia2.edu.gva.es) a partir de las 00:00 del viernes 22 de diciembre.

Si algun padre/madre quiere tener el boletín en papel tendrá que solicitarlo previamente al tutor/a.

Las familias y el alumnado que no tengan acceso a Web Familia, pueden solicitarlo en la Secretaría del centro con cita previa al 966816070.

Vídeo explicatiu del funcionament de la Web Família i de com consultar el butlletí de notes.

Consulteu la GUIA ÚS WEB FAMÍLIA 2.0.

Ús responsable de les xarxes socials.

PAUTES PER A L’ÚS SALUBLE I RESPONSABLE DE LES TIC I LES XARXES SOCIALS [descarrega aquesta informació en PDF]

Les noves tecnologies presenten riscos importants i poden arribar, fins i tot, a situacions delictives. Per això hem de ser conscients i responsables de l’ús que les nostres filles i fills fan de les TIC i de les xarxes. És responsabilitat dels pares o tutors legals supervisar i limitar l’ús que els menors fan de les noves tecnologies. Des del centre volem demanar-los que parlen amb les seues filles i fills d’aquest tema (que revist gravetat) i que revisen els seus telèfons mòbils i xarxes socials. Per a facilitar aquesta supervisió, hem considerat oportú informar-los sobre algunes qüestions legals quant a l’accés i ús d’aquestes:

 1. Totes les xarxes socials tenen una edat mínima per a utilitzar-les legalment.
 • Segons el Reglament de protecció de dades de la Unió Europea i la Llei de Protecció de Dades espanyola l’edat mínima a la qual els menors poden prestar per si mateixos el seu consentiment per al tractament de dades personals en l’àmbit dels serveis de la societat de la informació (en el qual s’inclouen les xarxes socials) és de 16 anys. Fins a aqueixa edat, el fet que tinguen un compte en qualsevol xarxa social implica que vostés l’han autoritzat i són responsables de l’ús que es fa d’ella.
 • Algunes plataformes permeten que els menors tinguen el seu propi compte als 13/14 anys, sempre amb permís explícit i sota supervisió d’un tutor/a legal que serà responsable de l’ús de la xarxa social, de la possible difusió de la imatge del propi menor o d’uns altres, així com del consum o difusió de possible material il·legal o de contingut delictiu.
 • En qualsevol cas, si la seua filla o fill té menys de 14 anys, el seu abonament a una xarxa social requereix el permís escrit i explícit dels tutors o tutores legals i haurà de figurar de manera visible en el perfil del menor que el compte és gestionat i supervisat per un adult.
 • Quan el seu fill o filla utilitza una data de naixement falsa per a crear un perfil o compte en una xarxa social, està cometent de facto DELICTE DE FRAU.

En concret, entre algunes de les plataformes que els seus fills i filles utilitzen:

            -permeten crear a 13 anys (sota supervisió d’un adult):

            • Twitter

            • Pinterest

            • Snapchat

            . -permeten crear un perfil a 14 anys (sota supervisió d’un adult):

            • Tik Tok: continua sent, actualment, una de les plataformes més utilitzades per a ciberassetjament entre menors i grooming (captació de menors amb finalitats sexuals). En estar associat a una línia de telèfon, el responsable últim del seu ús és el titular de la línia.

            • WhatsApp: tinguen especial compte amb els grups, ja que impliquen la difusió del número de telèfon i les dades personals de tots els components del grup. Si el compte està sincronitzat amb altres dispositius, els contcates del telèfon son susceptibles de ser copiats per terceres persones o entitats.  És un dels mitjans de captació d’adolescents.

El responsable últim és el titular de la línia.

            • Be Real: aquesta nova app esta prenent força entre el nostre alumnat i les autoritats competents han detectat els següents perills:

                        -l’a app tria moments aleatoris del dia perquè, en un temps de 2 minuts es realitze una foto i es puge a la xarxa. Això augmenta el contingut addictiu de la plataforma, a més de fomentar un ús del mòbil en espais on no està permès, com l’institut.

                        -les imatges no estan moderades, per la qual cosa és possible trobar-se contingut inapropiat fàcilment.

                        -Les fotos usen la càmera frontal i posterior, per la qual cosa encara que no es vulga ensenyar una de les dues parts, l’aplicació pren aqueixa imatge. Conseqüència de l’anterior és que algunes persones són fotografiades sense el seu permís, la qual cosa pot ser delicte.

            • YouTube: en cap cas el menor d’edat podrà aparéixer en enregistraments per als quals els tutors legals no hagen signat un consentiment explícit.

            • Instagram: presten especial atenció a les stories i la missatgeria instantània. S’associa amb el grooming. A més els menors poden excloure als tutors legals de l’accés als continguts publicats, per la qual cosa resulta més difícil de supervisar.

            • Facebook: presten especial atenció a les stories i la missatgeria instantània. S’associa amb el grooming.

            • Pokemon Go: (el joc és, a més una xarxa social). Implica la possibilitat d’atraure el /la menor a una determinada localització geogràfica sense coneixement dels seus tutors legals.

-permeten crear un perfil a 15 anys (sota supervisió d’un adult):

            •Reddit:  recentment ha canviat la restricció d’edat als 15 anys. Atenció: no es necessita tindre un compte en Reddit per llegir els continguts. Encara que els comptes siguen privats, la plataforma selecciona continguts de tots els membres per temàtiquesi els comparteix de forma pública, fent accessible l’informació dels volstres fills i filles.

            -Kiwi: creada originalment com plataforma de preguntes i respostes, ha guanyat popularitat entre l’alumnat. El perill d’aquesta xarxa consisteix en que no es pot desactivar la geolocalització i qualsevol usuari pot investigar qui està  prop i establir una conversa-relació amb persones que no coneixen. Aquesta plataforma està sent utilitzada per captació de menors per part de grups delictius. 

 -permeten crear un perfil a 16 anys (sota supervisió d’un adult):

            • Tumbler: en cap cas el menor d’edat podrà aparéixer en enregistraments per a les quals els tutors legals no hagen signat un consentiment explícit. Molta atenció amb els grups de fandoms.

             • VK: tinguen especial compte amb els grups, ja que impliquen la difusió del número de telèfon i les dades personals de tots els components del grup. El responsable últim és el titular de la línia.

 • NO permeten crear un perfil fins als 18 anys (tampoc sota supervisió d’un adult):
  • Only Fans: en l’enregistrament l’usuari accedeix a que les seues imatges s’utilitzen sense consentiment escrit. Utilitzat per difusió de pornografia i altres.
  • Twich: en l’enregistrament l’usuari renúncia als seus drets d’imatge
   • Meetup: xarxa utilitzada per adults per a “cites” i per a captar adolescents.

Si les seues filles i fills no compleixen amb l’edat mínima, el més convenient és que no disposen de compte propi en xarxes socials. Si tenen entre 14 i 16 anys, de totes maneres hauran de ser supervisades per un adult en compliment de la llei de protecció de dades. No obstant això i sent conscients que és una cosa molt habitual entre l’alumnat de menys de 16 anys tindre xarxes socials i que la pandèmia ha amplificat l’ús i abús d’aquestes, els especifiquem algunes conductes que suposen pràctiques il·legals segons la Llei de Protecció de Dades i la Llei Integral de Protecció de la Infància i Adolescència:

            -Ús o difusió d’imatges, textos o enregistraments d’àudio de menors sense el consentiment exprés i escrit dels seus tutors legals; a partir dels 16 anys podran consentir, les i els mateixos menors, sense menyscapte de la responsabilitat parental.

            -Difusió d’imatges, missatges o enregistraments que resulten vexatòries, ofensives o denigrants.

            -Ús de les xarxes socials per a qualsevol forma d’assetjament, ciberassetjament, exclusió social, consum o apologia del consum de drogues o alcohol entre menors, o foment de conductes delictives o violentes.

            -Difusió de missatges racistes o que fomenten la violència de gènere o la lgtbifobia (aquests tres poden constituir, a més, delicte d’odi).

            -Captació, difusió o enregistrament de fotos, vídeos o continguts d’àudio en centres escolars, excepte ús pedagògic i previ consentiment escrit dels tutors legals del/la menor d’edat.

            -Difusió o creació de continguts de tipus sexual per part de menors. Difusió o consum de pornografia per part de menors d’edat. Quant a aquest últim apartat, és important saber que la LO 1/2015, defineix com a pornografia infantil: a) Tot material que represente de manera visual a un menor o una persona amb discapacitat necessitada d’especial protecció participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada.” També fa referència a les imatges de nus que evidencien els genitals del menor. b) A més el Codi penal especifica com a delicte la producció, venda, distribució, exhibició, oferiment, exhibició o facilitació per qualsevol mitjà de material pornogràfic en l’elaboració del qual hagen sigut utilitzats menors d’edat o a fi de ser consumit per aquests”. En el cas de la pornografia infantil, les penes poden variar d’una multa a presó, depenent de l’edat del menor i del coneixement o no de la conducta per part dels tutors legals.

Els recordem que, en el cas de conductes inadequades o difusió de continguts il·legals per part de menors en les xarxes socials, a més de la responsabilitat civil i/ o penal corresponent als seus fills o filles, aquesta responsabilitat civil i/o penal recau també sobre els tutors legals o, si és el cas, la persona titular de la línia telefònica, contracte de serveis d’internet, etc. associada al compte de la xarxa social.

Sabem que és un tema complicat de gestionar, per això és important que hi haja col·laboració entre el centre i les famílies.


			

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2023

Per al pròxim 23 de novembre de 2023 s’han convocat les eleccions a consells escolars en elscentres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, mitjançant la Resolució de 22setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatoria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana,sostinguts amb fons públics, en l’any 2023 (DOGV núm. 2023/9766).

El primer pas d’aquest procediment és anunciar la data de celebració del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral i la constitució de la junta electoral que es realitzarà el proper 13 d’octubre de 2023 a la sala d’usos múltiples a les 10:45h.

SORTEIG PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA ELECTORAL DIVENDRES 13 D’OCTUBRE 10.45 HORES (HORA DE L’ESPLAI) SALA D’USOS MÚLTIPLES

Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència, seran elegides per sorteig entre les ixents del Consell escolar i en cas de no ser possible, s’elegiran per sorteig entre les inscrites en el cens.

Les suplències seran elegides per sorteig entre les persones inscrites en els censos corresponents.

La resta d’actuacions es regiran pel següent calendari:

CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2023

Octubre

· Dijous 4:

o Publicació de la data de realització del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral.

· Divendres 13:

o Celebració del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral.

o Constitució de la Junta Electoral.

· Dimecres 18:

o Aprovació i publicació dels censos electorals.

o Inici del termini de presentació de candidatures.

Novembre

· Dimarts 7:

o Últim dia de presentació de candidatures.

· Dimecres 8:

o Publicació de la llista provisional de candidatures.

o Inici del termini de presentació de reclamacions a la llista de candidatures.

· Divendres 10:

o Darrer dia per presentar reclamacions a les llistes provisionals de candidats.

· Dimarts 14:

o Resolució de les reclamacions presentades a les llistes provisionals de candidats.

o Publicació de les llistes definitives de candidats.

· Dimecres 15:

o Inici de la campanya electoral.

o Sorteig dels titulars i suplents de les meses electorals dels sectors família i alumnat.

· Dijous 16:

o Les paperetes electorals es posen a disposició de l’electorat.

o Inici del vot no presencial.

· Dimarts 21:

o Fi de la campanya electoral.

· Dimecres 22:

o Jornada de reflexió.

· Dijous 23:

o Votacions.

o Publicació dels resultats provisionals.

o Inici del termini de presentació de reclamacions als resultats provisionals.

· Dimarts 28:

o Darrer dia per presentar reclamacions als resultats provisionals.

· Dijous 30:

o Proclamació de les candidatures electes.

Desembre

· Dijous 14:

o Sessió de constitució del Consell Escolar.

Horario 11 de septiembre / Horari 11 de setembre

Estimadas familias y alumnado,

El horario de inicio de curso del día 11 de septiembre es el siguiente:
A las 8:55 recepción del alumnado por parte de las tutoras y los tutores.
El alumnado consultará su grupo en los tablones habilitados en el patio y esperará allí a su tutora o tutor. Acceso al centro calle de la vía del tren.
El alumnado de 1º de la ESO accederá al centro, de forma excepcional, por la puerta principal frente al Centro de Salud y entrarán directamente al Salón de Actos. En el hall estarán los listados de los grupos de 1º de ESO.
El alumnado traerá el primer día mochila, libreta y estuche. Se recomienda además incluir un almuerzo o dos según el horario y una botella de agua.
10:45 Recreo
Después del recreo clase lectiva según horario.
El alumnado de 1º ESO, GM y FP Básica finalizará su horario a las 14:00
El alumnado de 2º, 3º, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato finalizará a las 15:05.

Horario tarde/noche:
16:15 Presentación de los ciclos en el salón de actos, posteriormente horario lectivo.
16:50 Presentación Bachillerato nocturno en el salón de actos, posteriormente horario lectivo.
El horario del día 12 de septiembre será el habitual.

Les deseamos un provechoso curso académico 2023/2024.

Benvolgudes famílies i alumnat,

L’horari d’inici de curs del dia 11 de setembre és el següent:
A les 8.55 recepció de l’alumnat per part de les tutores i els tutors.
L’alumnat consultarà el seu grup als taulons habilitats al pati i esperarà allí la seua tutora o tutor. Accés al centre carrer de la via del tren.
L’alumnat de 1r de l’ESO accedirà al centre, de manera excepcional, per la porta principal davant del Centre de Salut i entraran directament a la Sala d’actes. En el hall estaran els llistats dels grups de 1r d’ESO.
L’alumnat portarà el primer dia motxilla, llibreta i estoig. Es recomana a més incloure un esmorzar o dos segons l’horari i una botella d’aigua.
10.45 Esbarjo
Després del pati classe lectiva segons horari.
L’alumnat de 1r ESO, GM i FP Bàsica finalitzarà el seu horari a les 14.00
L’alumnat de 2n, 3r, 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat finalitzarà a les 15.05.

Horari vesprada/nit
16.15 Presentació dels cicles en la sala d’actes, posteriorment horari lectiu.
16.50 Presentació Batxillerat nocturn en la sala d’actes, posteriorment horari lectiu.
L’horari del dia 12 de setembre serà l’habitual.

Els desitgem un profitós curs acadèmic 2023/2024.

TRANSPORT ESCOLAR 2023/2024

INSTRUCCIONS TRANSPORT ESCOLAR 2023/2024

Hi ha diverses modalitats d’ajudes de transport:

 1. AJUDA INDIVIDUAL. Es pot sol·licitar si la residència està en la localitat però a més de 3 km del centre educatiu i no hi ha línia de transport col·lectiu que passe prop del domicili.
 2. TRANSPORT COL·LECTIU En autobús i per a l’alumnat d’ESO, Cicle Formatiu de Grau Bàsic i BATXILLERAT.
 3. AUTORITZACIÓ ESPECIAL per a l’alumnat de cicles de Grau Mitjà o Superior que vol usar transport col·lectiu. Està subjecte a disponibilitat de places lliures a l’autobús.

L’única línia de transport col·lectiu fa la ruta des d’Altea la Vella amb les següents parades:

*L’EIXIDA DES D’ALTEA LA VELLA ÉS A LES 7.30H

**L’EIXIDA DES DEL CENTRE: DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS A LES 15.05h, DIMECRES I DIVENDRES A LES 14.00h.

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 SOL·LICITUD COMPLETA I SIGNADA (ANNEX I) CAL EMPLENAR-LA EN MAJÚSCULES I PER DUPLICAT.

ESTÀ DISPONIBLE A SECRETARIA O EN EL SEGÜENT [ENLLAÇ]

NOMÉS S’HA DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD PER UNITAT FAMILIAR. EN TRANSPORT COL·LECTIU CAL INDICAR LA PARADA SOL·LICITADA.

CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT COL·LECTIU EMÉS PER L’AJUNTAMENT. PER A LES AJUDES INDIVIDUALS HA DE CONSTAR LA DISTÀNCIA DEL DOMICILI AL CENTRE ESCOLAR.

L’ALUMNAT QUE EL CURS 2022/2023 JA HA SIGUT BENEFICIARI D’AJUDA DE TRANSPORT, HAURÀ D’ACCEDIR A ITACA WEB FAMÍLIA I DESCARREGAR L’ESBORRANY.

SI LES DADES SÓN CONFORMES S’HA D’IMPRIMIR L’ESBORRANY, SIGNAR-LO I PRESENTAR-LO, AMB LA MATRÍCULA, SENSE NECESSITAT DE PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ MÉS.

SI LES DADES NO SÓN CONFORMES CALDRÀ APORTAR LA JUSTIFICACIÓ AL CENTRE.

Més informació en: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/comedor/transporte