Defensor de l’alumnat

La Defensa de l’alumnat és la persona encarregada de vetlar i tutelar els drets i llibertats dels estudiants dins de l’àmbit docent i administratiu. Les seues comeses s’estenen als camps propis de la mediació i conciliació, a fi d’evitar situacions d’indefensió i actuacions arbitràries.

Funcions

  • Assessorar els/les alumnes sobre els seus drets i obligacions, d’acord amb les normes acadèmiques.
  • Atendre els/les alumnes en les consultes, queixes i reclamacions, tant individuals com col·lectives.
  • Facilitar la presentació de suggeriments o recomanacions a la direcció en relació amb les mesures que s’ha de seguir per a millorar la qualitat acadèmica.
  • Proposar noves fórmules per a la solució global dels conflictes.

Peculiaritats

  • És nomenada pel director
  • Opera dins de l’anonimat
  • Preservarà la confidencialitat de les dades i informacions de caràcter personal o reservat, obtinguts en l’exercici de les seues funcions
  • Les seues actuacions no estan sotmeses a mandat imperatiu de cap òrgan escolar, regint-se pels principis d’independència, autonomia, imparcialitat i ponderació.

Es pot contactar amb la Defensa de l’Alumnat, mitjançant correu: defensor@iesbellaguarda.com

Telèfon contra l’assetjament escolar: 900 018 018