PROJECTE LLENGÜES D’EUROPA

Relacionat amb el projecte educatiu europeu Escoles Ambaixadores, els grups de 3r i 4t d’ESO han realitzat en l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura un estudi dels estats membres de la Unió Europea,  així com de les llengües que s’hi parlen, tant les oficials com les regionals o minoritàries. Per això, després d’un repàs d’alguns conceptes bàsics de sociolingüística, cada grup d’alumnat s’ha encarregat d’investigar a fons la situació lingüística d’un país concret de la Unió Europea i posteriorment l’ha explicat a la resta dels companys/es. Entre els punts estudiats cal destacar: el mapa lingüístic, el nombre de parlants, el marc legal, la política lingüística i les llengües oficials, minoritàries i minoritzades.

Considerem que és un tema important ja que en el nostre territori es parla una llengua minoritària, però no som un cas únic ja que al voltant de  40 milions de ciutadans de la Unió Europea utilitzen regularment una llengua regional o minoritària. La Unió Europea  estableix la protecció i el foment d’aquests idiomes, ja que contribueixen a la riquesa cultural.

Per a l’alumnat ha sigut un projecte enriquidor, a través del qual han descobert la diversitat lingüística de la Unió Europea i els ha fet prendre consciència de la importància de preservar aquest patrimoni cultural.

El temps emprat per a la realització d’aquest projecte ha estat:

–          Tres classes per estudiar els països que formen la Unió Europea, i la història del procés de creació d’aquesta entitat, així com l’explicació i comprensió dels conceptes bàsics de sociolingüística.

–          Tres classes per fer les exposicions de cada país per grups formats per dos alumnes. De vegades s’ha allargat a una classe més segons el nombre d’alumnat que forma el grup.

–          Hores totals de classe: 6. 

Finalment, hem realitzat una exposició amb murals sobre l’anàlisi de la realitat plurilingüe de la Unió Europea.