La pàgina web noucurrículum.es s’ha creat amb la finalitat de facilitar l’accés a la normativa i fer-la més entenedora. S’hi presenta l’ordenació de les diferents etapes educatives d’acord amb la LOMLOE i s’hi ofereixen eines i recursos diversos.

Per a cada etapa s’ha definit un espai que conté el decret corresponent, diverses infografies i els models de plantilla de proposta pedagògica i programació d’aula, així com exemples de situacions d’aprenentatge.

Amb aquest canvi normatiu es pretén que el sistema educatiu valencià contribuïsca al desenvolupament d’una ciutadania crítica, constructiva i compromesa que fonamente la societat a què aspirem, més justa, democràtica i amb consciència global. Afrontem desafiaments cada vegada més complexos que requereixen l’aplicació dels aprenentatges adquirits al llarg de la vida.

Des dels centres educatius cal impulsar, des d’una perspectiva inclusiva, l’aprenentatge autònom, significatiu i reflexiu de l’alumnat. L’objectiu és que l’alumnat desenvolupe i adquirisca competències específiques mitjançant la mobilització dels sabers bàsics de les diverses àrees, àmbits o matèries perquè puga resoldre situacions i desafiaments de la vida quotidiana.

Canvi de paradigma educatiu