Ús responsable de les xarxes socials.

PAUTES PER A L’ÚS SALUBLE I RESPONSABLE DE LES TIC I LES XARXES SOCIALS [descarrega aquesta informació en PDF]

Les noves tecnologies presenten riscos importants i poden arribar, fins i tot, a situacions delictives. Per això hem de ser conscients i responsables de l’ús que les nostres filles i fills fan de les TIC i de les xarxes. És responsabilitat dels pares o tutors legals supervisar i limitar l’ús que els menors fan de les noves tecnologies. Des del centre volem demanar-los que parlen amb les seues filles i fills d’aquest tema (que revist gravetat) i que revisen els seus telèfons mòbils i xarxes socials. Per a facilitar aquesta supervisió, hem considerat oportú informar-los sobre algunes qüestions legals quant a l’accés i ús d’aquestes:

 1. Totes les xarxes socials tenen una edat mínima per a utilitzar-les legalment.
 • Segons el Reglament de protecció de dades de la Unió Europea i la Llei de Protecció de Dades espanyola l’edat mínima a la qual els menors poden prestar per si mateixos el seu consentiment per al tractament de dades personals en l’àmbit dels serveis de la societat de la informació (en el qual s’inclouen les xarxes socials) és de 16 anys. Fins a aqueixa edat, el fet que tinguen un compte en qualsevol xarxa social implica que vostés l’han autoritzat i són responsables de l’ús que es fa d’ella.
 • Algunes plataformes permeten que els menors tinguen el seu propi compte als 13/14 anys, sempre amb permís explícit i sota supervisió d’un tutor/a legal que serà responsable de l’ús de la xarxa social, de la possible difusió de la imatge del propi menor o d’uns altres, així com del consum o difusió de possible material il·legal o de contingut delictiu.
 • En qualsevol cas, si la seua filla o fill té menys de 14 anys, el seu abonament a una xarxa social requereix el permís escrit i explícit dels tutors o tutores legals i haurà de figurar de manera visible en el perfil del menor que el compte és gestionat i supervisat per un adult.
 • Quan el seu fill o filla utilitza una data de naixement falsa per a crear un perfil o compte en una xarxa social, està cometent de facto DELICTE DE FRAU.

En concret, entre algunes de les plataformes que els seus fills i filles utilitzen:

            -permeten crear a 13 anys (sota supervisió d’un adult):

            • Twitter

            • Pinterest

            • Snapchat

            . -permeten crear un perfil a 14 anys (sota supervisió d’un adult):

            • Tik Tok: continua sent, actualment, una de les plataformes més utilitzades per a ciberassetjament entre menors i grooming (captació de menors amb finalitats sexuals). En estar associat a una línia de telèfon, el responsable últim del seu ús és el titular de la línia.

            • WhatsApp: tinguen especial compte amb els grups, ja que impliquen la difusió del número de telèfon i les dades personals de tots els components del grup. Si el compte està sincronitzat amb altres dispositius, els contcates del telèfon son susceptibles de ser copiats per terceres persones o entitats.  És un dels mitjans de captació d’adolescents.

El responsable últim és el titular de la línia.

            • Be Real: aquesta nova app esta prenent força entre el nostre alumnat i les autoritats competents han detectat els següents perills:

                        -l’a app tria moments aleatoris del dia perquè, en un temps de 2 minuts es realitze una foto i es puge a la xarxa. Això augmenta el contingut addictiu de la plataforma, a més de fomentar un ús del mòbil en espais on no està permès, com l’institut.

                        -les imatges no estan moderades, per la qual cosa és possible trobar-se contingut inapropiat fàcilment.

                        -Les fotos usen la càmera frontal i posterior, per la qual cosa encara que no es vulga ensenyar una de les dues parts, l’aplicació pren aqueixa imatge. Conseqüència de l’anterior és que algunes persones són fotografiades sense el seu permís, la qual cosa pot ser delicte.

            • YouTube: en cap cas el menor d’edat podrà aparéixer en enregistraments per als quals els tutors legals no hagen signat un consentiment explícit.

            • Instagram: presten especial atenció a les stories i la missatgeria instantània. S’associa amb el grooming. A més els menors poden excloure als tutors legals de l’accés als continguts publicats, per la qual cosa resulta més difícil de supervisar.

            • Facebook: presten especial atenció a les stories i la missatgeria instantània. S’associa amb el grooming.

            • Pokemon Go: (el joc és, a més una xarxa social). Implica la possibilitat d’atraure el /la menor a una determinada localització geogràfica sense coneixement dels seus tutors legals.

-permeten crear un perfil a 15 anys (sota supervisió d’un adult):

            •Reddit:  recentment ha canviat la restricció d’edat als 15 anys. Atenció: no es necessita tindre un compte en Reddit per llegir els continguts. Encara que els comptes siguen privats, la plataforma selecciona continguts de tots els membres per temàtiquesi els comparteix de forma pública, fent accessible l’informació dels volstres fills i filles.

            -Kiwi: creada originalment com plataforma de preguntes i respostes, ha guanyat popularitat entre l’alumnat. El perill d’aquesta xarxa consisteix en que no es pot desactivar la geolocalització i qualsevol usuari pot investigar qui està  prop i establir una conversa-relació amb persones que no coneixen. Aquesta plataforma està sent utilitzada per captació de menors per part de grups delictius. 

 -permeten crear un perfil a 16 anys (sota supervisió d’un adult):

            • Tumbler: en cap cas el menor d’edat podrà aparéixer en enregistraments per a les quals els tutors legals no hagen signat un consentiment explícit. Molta atenció amb els grups de fandoms.

             • VK: tinguen especial compte amb els grups, ja que impliquen la difusió del número de telèfon i les dades personals de tots els components del grup. El responsable últim és el titular de la línia.

 • NO permeten crear un perfil fins als 18 anys (tampoc sota supervisió d’un adult):
  • Only Fans: en l’enregistrament l’usuari accedeix a que les seues imatges s’utilitzen sense consentiment escrit. Utilitzat per difusió de pornografia i altres.
  • Twich: en l’enregistrament l’usuari renúncia als seus drets d’imatge
   • Meetup: xarxa utilitzada per adults per a “cites” i per a captar adolescents.

Si les seues filles i fills no compleixen amb l’edat mínima, el més convenient és que no disposen de compte propi en xarxes socials. Si tenen entre 14 i 16 anys, de totes maneres hauran de ser supervisades per un adult en compliment de la llei de protecció de dades. No obstant això i sent conscients que és una cosa molt habitual entre l’alumnat de menys de 16 anys tindre xarxes socials i que la pandèmia ha amplificat l’ús i abús d’aquestes, els especifiquem algunes conductes que suposen pràctiques il·legals segons la Llei de Protecció de Dades i la Llei Integral de Protecció de la Infància i Adolescència:

            -Ús o difusió d’imatges, textos o enregistraments d’àudio de menors sense el consentiment exprés i escrit dels seus tutors legals; a partir dels 16 anys podran consentir, les i els mateixos menors, sense menyscapte de la responsabilitat parental.

            -Difusió d’imatges, missatges o enregistraments que resulten vexatòries, ofensives o denigrants.

            -Ús de les xarxes socials per a qualsevol forma d’assetjament, ciberassetjament, exclusió social, consum o apologia del consum de drogues o alcohol entre menors, o foment de conductes delictives o violentes.

            -Difusió de missatges racistes o que fomenten la violència de gènere o la lgtbifobia (aquests tres poden constituir, a més, delicte d’odi).

            -Captació, difusió o enregistrament de fotos, vídeos o continguts d’àudio en centres escolars, excepte ús pedagògic i previ consentiment escrit dels tutors legals del/la menor d’edat.

            -Difusió o creació de continguts de tipus sexual per part de menors. Difusió o consum de pornografia per part de menors d’edat. Quant a aquest últim apartat, és important saber que la LO 1/2015, defineix com a pornografia infantil: a) Tot material que represente de manera visual a un menor o una persona amb discapacitat necessitada d’especial protecció participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada.” També fa referència a les imatges de nus que evidencien els genitals del menor. b) A més el Codi penal especifica com a delicte la producció, venda, distribució, exhibició, oferiment, exhibició o facilitació per qualsevol mitjà de material pornogràfic en l’elaboració del qual hagen sigut utilitzats menors d’edat o a fi de ser consumit per aquests”. En el cas de la pornografia infantil, les penes poden variar d’una multa a presó, depenent de l’edat del menor i del coneixement o no de la conducta per part dels tutors legals.

Els recordem que, en el cas de conductes inadequades o difusió de continguts il·legals per part de menors en les xarxes socials, a més de la responsabilitat civil i/ o penal corresponent als seus fills o filles, aquesta responsabilitat civil i/o penal recau també sobre els tutors legals o, si és el cas, la persona titular de la línia telefònica, contracte de serveis d’internet, etc. associada al compte de la xarxa social.

Sabem que és un tema complicat de gestionar, per això és important que hi haja col·laboració entre el centre i les famílies.