Alumnat CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

PER TAL DE FORMARLITZAR LA MATRÍCULA PER AL CURS VINENT HEU DE DESCARREGAR ELS IMPRESOS DEL WEB DEL CENTRE, EMPLENAR-LOS, SIGNAR-LOS I PORTAR-LOS A CONSERGERIA EL DIA 7 JULIOL DINS UN SOBRE ON S’HA DE FER CONSTAR EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A I EL CURS EN QUÈ ES MATRICULA.

EN CAS DE NECESSITAR-HO HI HAURÀ CÒPIES IMPRESES DISPONIBLES A CONSERGERIA DEL CENTRE.

La sol·licitud de matrícula ha d’estar signada pels dos progenitors/es tant si ha convivència com si no. En cas de no conèixer les dades d’un dels progenitors/es, caldrà emplenar la DECLARACIÓ DE NO CONVIVÈNCIA ( Disponible al web i a consergeria).

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

 • SOL·LICITUD DE MATRÍCULA COMPLETA I SIGNADA [Descarregar]
 • FULL DE PAGAMENTS EMPLENAT I JUSTIFICANT BANCARI DE L’INGRÉS/TRANSFERÈNCIA SI ÉS FA.  L’ASSEGURANÇA ESCOLAR ÉS OBLIGATORIA A PARTIR DE 3 ESO I FINS ELS 28 ANYS [Descarregar]
 • UNA FOTOGRAFIA MIDA CARNET DE L’ALUMNE/A AMB EL SEU NOM ESCRIT DARRERE
 • JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LES TAXES (TARGETA D’IDENTITAT, HISTORIAL ACADÈMIC o INFORME D’AVALUACIÓ- model 046) [Enllaç a la pàgina] OBLIGATORI EN CICLES I BATXILLERAT: En el cas de 1r curs de Batxillerat o Cicles cal pagar l’expedició targeta d’identitat i Expedició d’Historial acadèmic per a batxillerat o bé Informe d’Avaluació per a cicles. En el cas de 2n curs o repetidors sols es necessari pagar la targeta d’identitat.

En cas de repetir curs o bé matricular-se de  caldrà seleccionar el full d’OPTATIVITAT MATRÍCULA del curs on finalment va a matricular-se. Si es promociona i ja es va entregar la prematrícula no s’ha de tornar a presentar. En cas de duplicar-la es considerarà vàlida l’entrega al maig.

 • FULL d’OPTATIVITAT MATRÍCULA NOMÉS SI ES REPETEIX CURS 
  Fulls de prematrícula de cadascun dels cursos disponibles al web del centre i a secretaria. [Enllaç a la pàgina]

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL

(CAL PRESENTAR-LA SEMPRE QUE HAJA HAGUT ALGUNA MODIFICACIÓ DE DADES O RENOVACIÓ)

 • DECLARACIÓ DE NO CONVIVÈNCIA DELS PROGENITORS, SI ÉS EL CAS. DISPONIBLE AL WEB DEL CENTRE O A SECRETARIA. [Descarregar]
 • FOTOCÒPIA DEL DNI / NIE / PASSAPORT / TARGETA DE RESIDÈNCIA O LLIBRE DE FAMÍLIA DE L’ALUMNE/A I TAMBÉ DELS PROGENITORS/ES
 • FOTOCÒPIA DEL SIP (TARGETA SANITÀRIA) DE L’ALUMNE/A
 • FOTOCÒPIA DE TARGETA DE FAMÍLIA MONOPARENTAL O NOMBROSA
 • INFORME DE MALATIA CRÒNICA
 • SENTÈNCIA DE DIVORCI, CONVENI REGULADOR O DOCUMENTACIÓ ANÀLOGA


[Descarregar] Full d’instruccions matrícula