Avaluació de diagnòstic de 2n ESO.

Avaluació de diagnòstic de 2n ESO. Curs 2023-2024.

Estimades famílies:

Els informem que la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació desenvoluparà un procediment d’avaluació de diagnòstic en el qual participarà tot l’alumnat de 4t d’Educació Primària i de 2n d’Educació Secundària Obligatòria dels centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, tal com determina la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, en els seus articles 21 i 29.

Per això, la seua filla o fill participarà en esta Avaluació de Diagnòstic mitjançant la realització, en el seu centre educatiu i en horari lectiu dels dies 22 i 24 de maig, d’unes proves d’avaluació de competència en comunicació lingüística (valencià, castellà i anglés), de competència matemàtica i d’un qüestionari de context.

Serà el centre educatiu el que garantirà la correcta interacció del seu fill o la seua filla amb la plataforma informàtica on s’han implementat les diferents proves competencials i el qüestionari de context. També vetlarà per l’anonimat de les respostes complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Per a esta Conselleria és clau conéixer tant el grau de domini de la competència en comunicació lingüística i de la competència matemàtica de l’alumnat del nostre sistema educatiu, com el context social i educatiu en el qual es desenvolupa.

Les dades obtingudes en esta avaluació són un element indispensable per al diagnòstic i la millora del nostre sistema educatiu.

Agraint de bestreta la seua col·laboració, reben una salutació ben cordial.

ENLLAÇ Avaluació de diagnòstic. https://avdi-gva.prod.gcp-eu.taocloud.org/login


Evaluación de diagnóstico de 2º ESO. Curso 2023-2024.

Estimadas familias:

Les informamos de que la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo va a desarrollar un procedimiento de evaluación de diagnóstico en el que participará todo el alumnado de 4º de Educación Primaria y de 2º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana, tal como determina la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en sus artículos 21 y 29.

Por ello, su hija o hijo participará en esta Evaluación de Diagnóstico mediante la realización, en su centro educativo y en horario lectivo durante los días 22 y 24 de mayo, de unas pruebas de evaluación de competencia en comunicación lingüística (valenciano, castellano e inglés), de competencia matemática y de un cuestionario de contexto.

Será el centro educativo el que garantizará la correcta interacción de su hijo o su hija con la plataforma informática donde se han implementado las diferentes pruebas competenciales y el cuestionario de contexto. También velará por el anonimato de las respuestas cumpliendo con la normativa vigente en materia de protección de datos.

Para esta Conselleria es clave conocer tanto el grado de dominio de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática del alumnado de nuestro sistema educativo, como el contexto social y educativo en el que se desarrolla.

Los datos obtenidos en esta evaluación son un elemento indispensable para el diagnóstico y la mejora de nuestro sistema educativo.

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.

ENLACE Evaluación de diagnóstico. https://avdi-gva.prod.gcp-eu.taocloud.org/login