Aneu a la barra d'eines

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Benvolgut/a alumne/a:

Com saps, vivim en una societat democràtica, la qual cosa significa que tots els òrgans de govern que hi ha en ella han de ser elegits mitjançant la votació. En este sistema tu també participes, encara que probablement eres menor d’edat. Ho fas, per exemple, quan tries el teu delegat/a de classe. I ho pots fer elegint els teus representants en el Consell Escolar i presentant-te com a candidat.

El Consell Escolar és tremendament important. Moltes decisions que afecten el Centre les pren el Director o l’Equip Directiu o el Claustre de Professors. Però les més importants sempre han de ser aprovades pel Consell Escolar. Per exemple, intervé en l’elecció del Director cada quatre anys; aprova els pressupostos i el balanç econòmic (és a dir, en què i com es gasten els diners de què disposa el Centre); controla l’actuació de l’Equip Directiu; decideix quines assignatures s’imparteixen en valencià, castellà i llengua estrangera o quines activitats extraescolars es fan; estableix i modifica les normes de funcionament i de disciplina, l’horari del centre, etc.

En el Consell Escolar de l’IES Bellaguarda ha d’haver quatre representants de l’alumnat, amb un mandat de quatre anys cadascú. La renovació, no obstant això, es produeix per meitats cada dos anys. Les pròximes eleccions estan convocades per al dia 18 de novembre. Eixe dia, cada alumne/a podrà marcar en la papereta el nom de dos dels candidats que es presenten. Els dos candidats més votats seran els que formen part del Consell Escolar; els restants –si n’hi ha- es convertiran en suplents.

Si desitges presentar-te com a candidat, només has de passar-te per Secretaria, demanar un imprès, emplenar-lo i adjuntar una fotografia i una fotocòpia del DNI. Tens de termini fins al dia 2 de novembre a les 14 hores. Més endavant s’informarà sobre l’organització de la campanya electoral.

Necessitem candidats de tots els gèneres i de totes les procedències. Evidentment no importa el curs, però és especialment important que es presente gent que es troba en els primers cursos d’ESO, atès que la seua permanència en el Centre serà més llarga. Anima’t i participa-hi! Una salutació.

La directora

Mª José Llorca Fornés

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2021

El pròxim 18 de novembre es celebraran eleccions al Consell Escolar. Professorat, alumnat i famílies elegiran la meitat dels seus representants per un mandat de quatre anys. Es per això que desitge dirigir-me a vostès per informar-los sobre el procediment i, sobretot, per requerir la seua participació.

            El Consell Escolar és el màxim òrgan que governa l’institut, en ell estan representats tots els sectors de la comunitat educativa: pares i mares, professorat, alumnat, Ajuntament i personal no docent.

            En el nostre Consell Escolar pares i mares tenen cinc representants, un d’ells en representació i per designació de l’AMPA. En esta ocasió els correspon elegir dos representants. Si desitgen presentar-se com a candidats/es, només han de passar-se per la Secretaria del Centre, demanar un imprès de sol·licitud, emplenar-lo i adjuntar una fotografia i una fotocòpia del DNI. Tenen de termini fins al dia 2 de novembre a les 14 hores.

            El procediment per a votar és també molt senzill: han d’acudir el dia 18 de novembre,  de 8:00 a 9:30, de 13:30 a 15:30 o de 17:00 a 18:30, a l’institut (a l’entrada del qual estarà la mesa electoral) amb el DNI, NIE o passaport i marcar en la papereta que trobaran un màxim de dos noms de candidats. També poden participar enviant el vot a la mesa electoral. Tota la informació del procés està disponible en la web del centre.

Campanya solidària

El passat curs 2020-2021 tota la comunitat educativa de l’IES Bellaguarda va participar en una campanya solidària de recollida d’ulleres utilitzades. La finalitat d’aquesta iniciativa va ser l’enviament de les ulleres al Centro de reciclaje de gafas Melvin Jones de San Vicent del Raspeig, on reparades i enviades al Sàhara per a aquelles persones que ho necessiten. Aquesta campanya ha sigut en benefici de l’organització Altair, la qual du a terme campanyes de salut oftalmològica al Marroc. 

Des del centre volem agrair a totes les persones que han col·laborat en aquesta campanya solidària, les quals amb aquestes accions ajuden a crear un món més just. 

Pendents · Curs 2021/22

La recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors en ESO i Batxillerat es farà al llarg del curs bé amb treballs o/i proves. Alguns departaments han convocat una reunió informativa en el pati (consulteu enllaç) mentre que altres departaments es posaran en contacte amb l’alumnat que tinga l’assignatura pendent per informar-vos de com recuperar les assignatures d’altres cursos suspeses.

Consulta el calendari de les proves/treballs de les assignatures pendents del curs anterior  · Curs 2021-2022:

Tornem de nou

Acabem de començar un altre curs acadèmic i ja tornem a conrear el nostre camp i l’hivernacle, per gaudir ben prompte de les hortalisses d’hivern. El nostre gall i les gallines estan ben contents de tornar a vore’ns. Mireu quines poses ens han donat!

Convocatoria asamblea general AMPA

 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

A.M.P.A.     I.E.S.   BELLAGUARDA

Por la presente, se convoca a todos los padres y madres de los alumnos del I.E.S.  de Bellaguarda, a la Asamblea General Ordinaria del AMPA de dicho instituto, que tendrá lugar el jueves 28 de Octubre, en el Aula de Usos Múltiples del instituto, a las 19:30h en primera convocatoria y a las 20:00h en segunda, con el siguiente orden del día:

 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

 Memoria del AMPA curso 2020/21.

 Aprobación de las cuentas del ejercicio 2020/21.

 Propuestas de Actividades / Ideas a realizar.

 Aceptación del presupuesto del AMPA para el curso 2021/22.

 Información sobre el Fondo Social Europeo.

 Información sobre las elecciones al Consejo Escolar.

 Elección de la nueva junta directiva.

 Ruegos y preguntas.

Se ruega la asistencia del mayor numero posible de padres y madres de alumnos; dada la necesidad de renovar los miembros de la Junta Directiva.

Altea  a  7   de   Octubre  del    2021

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

A.M.P.A.    I.E.S.  BELLAGUARDA

Per la present, es convoca a tots els pares i mares dels alumnes de l’IES de Bellaguarda, al’Assemblea General Ordinària de l’AMPA d’aquest institut, que tindrà lloc eldijous 28 d’Octubre, a l’Aula d’Usos Múltiples de l’institut, a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona, amb el següent ordre del dia:

 Lectura i aprovació de l‘acta de la sesió anterior.

 Memoria de l‘AMPA curs 2020/121.

 Aprovació dels comptes de l’exercici curs 2020/21.

 Propostes d’Activitats / Idees a realitzar.

 Aceptació del presupost de l‘AMPA per al curs 2021/22.

 Informació sobre el Fons Social Europeu.

 Informació sobre les eleccions al Consell Escolar.

 Elecció de la nova junta directiva.

 Precs i preguntes.

Es prega l’assistència del major nombre possible de pares i mares d’alumnes; donada la necessitat de renovar els membres de la Junta Directiva.

Altea a 7 d’Octubre del 2021

JUNTA  DIRECTIVA  DE  L’AMPA  DE  L’I.E.S.  Bellaguarda

Taller de tècniques d’estudi amb mapes mentals

L'AMPA de l'IES Bellaguarda organitza el taller de tècniques d'estudi amb mapes mentals que impartirà Francisco Cobos. El taller es realitzarà durant el mes de novembre els dimecres de 14:00h a 15:00h i la inscripció és gratuita.

Per inscriure't contacta amb l'AMPA mitjançant el mail:

AMPAiesbellaguarda@hotmail.es o bé per tel: 600 56 76 46

 

Horaris professorat d’atenció a mares i pares.

Les famílies poden consultar l’horari del professorat establert per atendre als pares i mares o tutors legals de l’alumnat en el següent enllaç:

PROFESSORAT DEL CENTRE Curs 2021/22. (Clica ací)

Donada la situació actual, preguem que intenten resoldre qualsevol dubte de manera no presencial mitjançant els canals de comunicació habituals:

● En Itaca web familia https://familia.edu.gva.es/

● Telèfon de l’institut 966 81 60 70

● O bé, correu corporatiu del docent.

En cas de necessitar una atenció presencial, recoden que per accedir al centre és necessari concertar cita prèvia.

LA UNIÓ EUROPEA A L’IES BELLAGUARDA

Aquest centre té accions de Formació Professional i programes d’orientació i reforç cofinançats pel Fons Social Europeu

QUÈ SÓN ELS FONS ESTRUCTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a reduir les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides.
La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1998. El període 2014-2020 és el cinqué període de programació, en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de manera notable i s’ha situat entre les anomenades regions més desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.

QUÈ ÉS EL FONS SOCIAL EUROPEU?

El Fons Social Europeu és el principal instrument amb el qual Europa dona suport a la creació d’ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la Unió Europea.
La Comissió Europea i els Estats membres de la Unió Europea estableixen de manera conjunta les prioritats del Fons Social Europeu i decideixen l’ús que es dona als seus recursos.

El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral.

En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.

COM FUNCIONA EL FONS SOCIAL EUROPEU?

Cada Estat membre, en col·laboració amb la Comissió Europea, acorda un o diversos programes operatius per a ser finançats pel Fons Social Europeu durant un període de programació de set anys. Aquests programes  operatius descriuen les prioritats de les activitats del Fons Social Europeu i els seus objectius.

La Unió Europea distribueix el finançament del Fons Social Europeu entre els Estats membres i les regions perquè financen els seus programes operatius.

El nivell de finançament del Fons Social Europeu i els tipus de projectes que es financen difereixen d’una regió a una altra en funció de la seua riquesa relativa.

ACCIONS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU
EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

A la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO):

  • El Programa d’Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) a través del Programa Operatiu Pluriregional d’Ocupació, Formació i Educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

 ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU
A LA COMUNITAT VALENCIANA

A la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança les següents accions de Formació Professional:

  • Cicles FP de Grau Mitjà i Superior
  • Formació professional básica
  • FP Bàsica de segona oportunitat.