Horario 11 de septiembre / Horari 11 de setembre

Estimadas familias y alumnado,

El horario de inicio de curso del día 11 de septiembre es el siguiente:
A las 8:55 recepción del alumnado por parte de las tutoras y los tutores.
El alumnado consultará su grupo en los tablones habilitados en el patio y esperará allí a su tutora o tutor. Acceso al centro calle de la vía del tren.
El alumnado de 1º de la ESO accederá al centro, de forma excepcional, por la puerta principal frente al Centro de Salud y entrarán directamente al Salón de Actos. En el hall estarán los listados de los grupos de 1º de ESO.
El alumnado traerá el primer día mochila, libreta y estuche. Se recomienda además incluir un almuerzo o dos según el horario y una botella de agua.
10:45 Recreo
Después del recreo clase lectiva según horario.
El alumnado de 1º ESO, GM y FP Básica finalizará su horario a las 14:00
El alumnado de 2º, 3º, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato finalizará a las 15:05.

Horario tarde/noche:
16:15 Presentación de los ciclos en el salón de actos, posteriormente horario lectivo.
16:50 Presentación Bachillerato nocturno en el salón de actos, posteriormente horario lectivo.
El horario del día 12 de septiembre será el habitual.

Les deseamos un provechoso curso académico 2023/2024.

Benvolgudes famílies i alumnat,

L’horari d’inici de curs del dia 11 de setembre és el següent:
A les 8.55 recepció de l’alumnat per part de les tutores i els tutors.
L’alumnat consultarà el seu grup als taulons habilitats al pati i esperarà allí la seua tutora o tutor. Accés al centre carrer de la via del tren.
L’alumnat de 1r de l’ESO accedirà al centre, de manera excepcional, per la porta principal davant del Centre de Salut i entraran directament a la Sala d’actes. En el hall estaran els llistats dels grups de 1r d’ESO.
L’alumnat portarà el primer dia motxilla, llibreta i estoig. Es recomana a més incloure un esmorzar o dos segons l’horari i una botella d’aigua.
10.45 Esbarjo
Després del pati classe lectiva segons horari.
L’alumnat de 1r ESO, GM i FP Bàsica finalitzarà el seu horari a les 14.00
L’alumnat de 2n, 3r, 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat finalitzarà a les 15.05.

Horari vesprada/nit
16.15 Presentació dels cicles en la sala d’actes, posteriorment horari lectiu.
16.50 Presentació Batxillerat nocturn en la sala d’actes, posteriorment horari lectiu.
L’horari del dia 12 de setembre serà l’habitual.

Els desitgem un profitós curs acadèmic 2023/2024.

LA UNIÓ EUROPEA A L’IES BELLAGUARDA

Aquest centre té accions de Formació Professional i programes d’orientació i reforç cofinançats pel Fons Social Europeu

QUÈ SÓN ELS FONS ESTRUCTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a reduir les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides.
La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1998. El període 2014-2020 és el cinqué període de programació, en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de manera notable i s’ha situat entre les anomenades regions més desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.

QUÈ ÉS EL FONS SOCIAL EUROPEU?

El Fons Social Europeu és el principal instrument amb el qual Europa dona suport a la creació d’ocupació, ajuda a les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la Unió Europea.
La Comissió Europea i els Estats membres de la Unió Europea estableixen de manera conjunta les prioritats del Fons Social Europeu i decideixen l’ús que es dona als seus recursos.

El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral.

En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.

COM FUNCIONA EL FONS SOCIAL EUROPEU?

Cada Estat membre, en col·laboració amb la Comissió Europea, acorda un o diversos programes operatius per a ser finançats pel Fons Social Europeu durant un període de programació de set anys. Aquests programes  operatius descriuen les prioritats de les activitats del Fons Social Europeu i els seus objectius.

La Unió Europea distribueix el finançament del Fons Social Europeu entre els Estats membres i les regions perquè financen els seus programes operatius.

El nivell de finançament del Fons Social Europeu i els tipus de projectes que es financen difereixen d’una regió a una altra en funció de la seua riquesa relativa.

ACCIONS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU
EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

A la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO):

  • El Programa d’Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) a través del Programa Operatiu Pluriregional d’Ocupació, Formació i Educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

 ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU
A LA COMUNITAT VALENCIANA

A la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança les següents accions de Formació Professional:

  • Cicles FP de Grau Mitjà i Superior
  • Formació professional básica
  • FP Bàsica de segona oportunitat.

“L’HOME QUE PLANTAVA ARBRES” EN EL BELLAGUARDA

A partir de la lectura del relat de Jean Giono L’home que plantava arbres, els continguts d’este llibre han sigut duts a terme sobre propostes i idees de professors i alumnes dels IES Bellaguarda (Altea) i La Patacona (València) preocupats per millorar el nostre món i les persones que viuen en ell. Aquestos professors i alumnes han tractat de seguir els passos marcats pel protagonista de la història de Giono, Elzéard Bouffier, amb el mateix altruisme amb què ho van fer tant el protagonista de la història, de manera fictícia, com l’autor, Jean Giono, en la seua vida real al cedir —mentre va estar en vida— els drets d’esta obra per a facilitar el seu coneixement i difusió. Tots ells, professors i alumnes, han posat el seu gra d’arena des de l’assignatura que impartixen o estudien. I tots cedixen els seus treballs i fotografies per la seu lliure difusió i utilització amb l’ànim didàctic de millorar el món i a l’home y… per a la seua posterior ampliació i desenrotllament per altres alumnes i professors. En lbmingot.wixsite.com/elhombrequeplantava trobaran estes i altres idees a més de molta més informació sobre el nostre projecte. Ara, després de la seua experimentació i posada en pràctica, Aguaclara Llibres edita aquest llibre digital.

Activitats Valencià

ACTIVIDADES Castellano

Visita professorat de Suècia.

El passat dijous 15 juny de 2023, dintre de les accions destinades a la internacionalització del centre vam rebre la visita de dues professores de l’escola d’educació secundaria Angskola de Suècia.

https://www.sundbyberg.se

Lourdes Stolt i Jenny Varhammar ambdues professores d’Espanyol a Suècia varen conéixer de primera ma l’estructura del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana i varen conèixer les instal·lacions i els diferents programes que s’apliquen al nostre centre.

Van mostrar especial interès en els programes de Tutoria entre iguals i en la tematització didàctica de les aules al nostre centre així com l’atenció a programes per la igualtat de gènere i visibilitat de les dones.

Durant aquesta visita es van establir els primers contactes per poder madurar futures relacions entre les dues escoles que esperem que fructifiquen en intercanvis de professorat i alumnat.

Visita professorat d’Islàndia.

El passat dilluns 12 juny de 2023, dintre de les accions destinades a la internacionalització del centre vam rebre la visita d’una nombrosa delegació de professorat d’Islàndia. Al voltant de 60 professores i professors d’Islàndia ens varen visitar al nostre centre. Els vam explicar com funciona en nostre sistema educatiu a la Comunitat Valenciana i el vam mostrar les instal·lacions del centre. 

El professorat d’Islàndia es va mostrar interessat per les semblances i les diferències entre els nostres i els seus programes d’estudis. Varen agrair l’atenció rebuda i es varen establir els contactes per futures col·laboracions.