INTERCAMBIO ALTEA-XANTEN (ALEMANIA)

El IES BELLAGUARDA de Altea ha participado en un intercambio con el instituto STÄDTISCHES STIFTGYMNASIUM de Xanten (Alemania) entre los días 15 y 22 de septiembre de 2022, con el objetivo de que los y las estudiantes practiquen inglés y español. Ésta ha sido una iniciativa del Departamento de Inglés del IES BELLAGUARDA.

Un grupo de 10 estudiantes alemanas con sus 2 profesoras de español se han alojado con las familias de 10 estudiantes alteanos y alteanas de 1º de Bachillerato y sus 2 profesoras de inglés (María Vicedo y Consuelo Soler).

Durante una semana las estudiantes alemanas han conocido las costumbres, cultura y gastronomía española, han asistido a algunas clases con sus parejas y han compartido diversas actividades, como visitar el Ayuntamiento de Altea, viajar a la ciudad de Valencia, aprender a hacer una paella en el Aula de Cocina y practicar vela en el Club Náutico de Altea. Éstas dos últimas actividades han sido subvencionadas por el Ayuntamiento de Altea, al que se le agradece su colaboración. 

El intercambio se completará en primavera, cuando nuestro grupo de estudiantes y sus profesoras viajen a Alemania.

Ambas partes valoran la experiencia muy positivamente y confían en que éste haya sido sólo el primero de los muchos intercambios que aún están por venir.

El Departamento de Inglés del IES Bellaguarda.

Convalidacions / Convalidaciones

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR CONVALIDACIONES

Para convalidar módulos y no tener que volver a cursarlos y evaluarse de los mismos, el alumnado puede solicitar su convalidación siempre que cumpla los requisitos solicitados.

Mas información:

Consellería de educación 

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/convalidaciones

Ministerio de Educación

https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html


Según los estudios a convalidar
, existen 3 tipos de solicitudes:

A resolver por la Dirección del Centro:

Impreso Solicitud Módulos LOGSE 

Impreso Solicitud Módulos LOE

A resolver por la Consellería de Educación:

Impreso Solicitud Consellería de Educación

A resolver por el Ministerio de Eduacación:

Impreso Solicitud Ministerio de Educación

Procedimiento:

El procedimiento a realizar para las convalidaciones a resolver por la Dirección del Centro es el siguiente:

– Descargar y rellenar la instancia correspondiente.

– Imprimir y firmar el documento

– Presentar en secretaría 

 • La instancia rellenada y firmada.
 • Fotocopia DNI/NIE
 • Certificación académica oficial (original y fotocopia) de los estudios cursados
 • Documentación justificativa (original y copia) para convalidar los módulos

MUY IMPORTANTE

El alumnado solicitante debe estar previamente matriculado en los módulos para los que solicita la convalidación. 

No se podrá solicitar convalidación aportando módulos que ya estén convalidados.

La documentación hay que presentarla de forma presencial en la secretaría del Centro. 

Mientras no se resuelva satisfactoriamente, el alumnado solicitante debe asistir y cursar los módulos por los que ha solicitado convalidación y realizar sus pruebas de evaluación o exámenes correspondientes.

COMUNICAT FAMÍLIES NO CONVIVÈNCIA

La direcció del centre informa que segons la Resolució del 14 de febrer del 2019 els pares, les mares o representants legals dels menors separats, divorciats, amb nul·litat matrimonial o que hagin finalitzat la seva convivència respecte a problemes administratius de l’educació dels seus fills i filles o tutelats, menors d’edat i davant situacions de discrepància o conflicte que incideixin en l’àmbit escolar en cas de tenir fills o filles escolaritzats en centres sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris hauran d’aportar còpia de la sentència, conveni regulador o de tot pronunciament judicial que tingui, o pugui tenir, incidència en l’àmbit escolar

—————————————

La dirección del centro informa que según la Resolución del 14 de febrero del 2019 los padres, las madres o representantes legales de los menores separados, divorciados, con nulidad matrimonial o que hayan finalizado su convivencia respecto a problemas administrativos de la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad y ante situaciones de discrepancia o conflicto que incidan en el ámbito escolar en caso de tener hijos o hijas escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias tendrán que aportar copia de la sentencia, convenio regulador o de todo pronunciamiento judicial que tenga, o pueda tener, incidencia en el ámbito escolar.

GUIA RÀPIDA SOBRE LES VAGUES D’ESTUDIANTS

A nivell d’ensenyament secundari no es parla de vaga, es parla de dret a DECISIONS COL·LECTIVES D’INASSISTÈNCIA A CLASSE. Aquest dret està regulat pel Decret 39/2008 del Consell (Govern Valencià) sobre convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. L’article 34 d’aquest decret és el que regula tot allò referent a les decisions col·lectives d’inassistència a classe. Així i tot, per entendre’ns, parlarem de vaga d’estudiants.


QUI POT FER VAGA (INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA A CLASSE)?

L’alumnat de tercer i quart de l’ESO, l’alumnat de batxillerat i l’alumnat de tots els nivells de Formació Professional.

QUI NO POT FER VAGA (INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA A CLASSE)?
L’alumnat de primer i segon de l’ESO.


QUÈ HEM DE FER PER A FER VAGA?

L’alumnat que es plantegi no assistir a classe com a conseqüència d’una convocatòria oficial de vaga ha de seguir el següent protocol:

 1. El delegat/da convocarà una reunió del grup-classe per tal de debatre el seguiment/no seguiment de la convocatòria oficial de vaga.
 2. Recollir en una acta de reunió de l’alumnat del grup-classe la relació de l’alumnat que es declara en vaga (Clica per aconseguir el model).
 3. El delegat traslladarà aquesta relació al vicedirector del centre i informarà al seu tutor/a de la decisió acordada. Hi ha tres requisits que cal de complir per poder exercir el dret a vaga (a més de no ser alumne de primer o segon d’ESO):
  • Que hi haja més de 20 alumnes (en tot el centre) que avalen la convocatòria.
  • Informar al vicedirector amb un mínim de 5 dies naturals (dissabte i diumenge compten) d’antelació.
  • Sols s’acceptaran les vagues convocades pels sindicats d’estudiants oficials.
 4. L’alumnat entregarà l’autorització signada per les famílies de no assistència al tutor/a abans de la vaga per a què l’absència sigui justificada. (Clica per aconseguir el model)

QUIN ÉS EL TERMINI AMB QUÈ S’HA DE COMUNICAR QUE S’EXERCIRÀ EL DRET DE VAGA?
S’ha de comunicar amb una antelació de cinc dies naturals.

COM SABEM SI HI HA VAGA?
És responsabilitat exclusivament de l’alumnat informar-se de les diferents vagues oficials que es puguen convocar. En cas de dubte sobre si és oficial o no la convocatòria de vaga, pot dirigir-se al vicedirector del centre per confirmar-ho.

S’HA DE COMUNICAR ALS PARES I MARES QUE L’ALUMNAT VA A FER VAGA?
El centre docent, cas que l’alumnat del centre haja comunicat en temps i forma que va a fer vaga, comunicaran als pares, mares, tutors o tutores aquesta circumstància a través d’Itaca Famílies o en el tauler oficial del centre. L’institut deixa constància, davant de les famílies, que no es responsabilitza de cap circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna, durant aquestes jornades, si no assisteix al centre.

POT HAVER ALGUN TIPUS DE REPRESÀLIA PER EXERCIR EL DRET DE VAGA?
Cap, sempre que s’hagen complit tots els requisits de temps i forma que s’han explicat en els punts anteriors. A més, els tutors/es posaran falta JUSTIFICADA  a l’alumnat que està exercint el seu dret de inassistència sempre que l’alumnat haja signat .

QUI NO VOL FER VAGA TÉ DRET A ASSISTIR A CLASSE?
Per suposat. Els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atès.

QUÈ PASSA SI EL DIA DE LA VAGA HI HAVIA PREVIST FER UN EXAMEN?
Els exàmens fixats en data de decisió d’inassistència col·lectiva a classe autoritzada, automàticament s’ajornaran per a la data immediatament posterior, si no hi ha acord previ amb el professorat per fer-lo en un dia diferent, però mai no podrà ser el dia de decisió d’inassistència col·lectiva a classe sempre que estiga autoritzada.

Molt important considerar que la decisió de fer vaga és una decisió legítima, però personal i unilateral, raó per la qual els professors/res no tenen obligació de modificar la seua programació d’aula per al dia i continuaran amb la matèria.

Planificació entrada d’alumnat setembre 2022

Estimades famílies.


En pocs dies posem en marxa de nou el curs escolar, afortunadament amb normalitat absoluta i havent tingut el recorregut i l’experiència d’un curs 21-22 que ens va servir de presa de contacte i adaptació.

L’inici i benvinguda del curs el farem de forma esglaonada el dia 12 de setembre, seguint el calendari i horari del full annex. Les classes s’iniciaran en horari habitual el dia 13 de setembre.

El dia 12 de setembre l’alumnat usuari de transport escolar col·lectiu tindrà el servei disponible; arribarà a l’IES a les 9:00 hores i n’eixirà a les 13:00 hores.

El dia de la benvinguda l’alumnat cal que porte:

➔ Motxilla.

➔ Estoig.

➔ Llibreta o fulls per prendre notes.

Recordeu que tenim a la vostra disposició, com a mitjans de comunicació habituals:

● En Itaca web familia: https://familia.edu.gva.es/

● El web de l’institut: https://portal.edu.gva.es/iesbellaguarda/

● Telegram: https://t.me/iesbellaguarda

Volem recordar també la importància de fer seguiment i col·laborar amb el professorat de les vostres filles i fills, durant tot el curs, per fer d’aquest procés d’ensenyament un camí d’èxit i satisfacció. És fonamental que tingueu actiu ITACA web família, com a mitjà de comunicació amb el professorat.

Quedem a la vostra disposició.

Salutacions cordials. Equip Directiu IES Bellaguarda.

ANNEX: TORNS ENTRADA ALUMNES/ TURNOS ENTRADA ALUMNOS

Subvenciones para alumnado de Formación Profesional (curso 2021/2022) Listado Provisional.

Listados provisionales de ayudas concedidas y denegadas. Las personas interesadas tienen un plazo de 3 días hábiles para las reclamaciones que resolverá el centro. Enviar reclamación al correo 03002573@edu.gva.es. El plazo termina el 28 de julio.

No se puede aceptar documentación adicional ni considerar hechos nuevos i/o diferentes a los que se tuvo en cuenta en el momento de la solicitud. Al final del listado de solicitudes “denegadas” está indicado el motivo de la denegación.

 1. FP Dual en administraciones públicas: realizar la FP Dual en administraciones públicas del sector público estatal, autonómico, local o en universidades, así como entes autónomos.
  1. Listado provisional  concedidas
  2. Listado provisional denegadas
 2. FP Dual en empresas: realizar la FP Dual en empresas de la Comunitat Valenciana o del resto del Estado, una vez acreditada la necesidad de desplazamiento para adquirir las competencias predeterminadas en el puesto formativo.
  1. Listado provisional concedidas
  2. Listado provisional denegadas
 3. FCT en centros de trabajo alejados del centro docente: realizar la formación en centros de trabajo total o parcial cuando el centro de trabajo se encuentre alejado del centro educativo o en otra comunidad autónoma.
  1. Listado provisional concedidas
  2. Listado provisional denegadas
 4. Desplazamiento: sufragar total o parcialmente los gastos derivados de residencia, transporte y manutención, para alumnado que curse ciclos de FP en centros alejados de su residencia habitual.
  1. Listado provisional concedidas
  2. Listado provisional denegadas

IMOUTE CON EL IES AUSIÀS MARCH

El IES Ausiàs March -primer instituto Bachibac de la Comunidad Valenciana- ha sido centro anfitrión este curso 2021-2022 en el marco del programa iMoute. Hemos colaborado con ellos participando como centro invitado.

A lo largo del curso nos hemos desplazado hasta Manises para conocer las buenas prácticas que allí implementan en su programa de Bachibac.

Hemos visto cómo se organizan ellos y también nos han explicado cómo es por dentro un programa tan exigente y gratificante. Ayer, día 29 de junio, además de la directiva que siempre se ha mostrado empática con nosotros, nos recibieron en su Cocope durante unos minutos.

El curso próximo empezamos a rodar nosotros y tener un socio con la experiencia del IES Ausiàs March nos da cierta seguridad en el camino que emprendemos. Además, hemos podido configurar a lo largo de estas reuniones algunas actividades extraescolares para el curso próximo.

¡Muchas gracias!

PLA DE TRANSICIÓ

Divendres passat, 10 de juny,  l’alumnat de 1r ESO de l’IES  Bellaguarda i l’alumnat de 6é de primària de les escoles d’adscripció (CEIP Altea la Vella, CEIP Garganes, CEIP L’Olla i CEIP Blanquinal) van participar en el programa El Guix de Ràdio Altea. La finalitat d’aquesta activitat, emmarcada dins del pla de transició,  ha sigut que l’alumnat de 6é plantejara aquelles preguntes, inquietuds i dubtes  que li genera el pas a l’institut. A més a més, els/les estudiants de 1r ESO del nostre centre els han respost de bon grat i els han explicat amb detall totes les qüestions plantejades. En el següent enllaç teniu el podcast perquè pugueu escoltar el programa complet:https://www.radioaltea.com/programs/elguix/radioaltea_podcast_15287

CALENDARI EXÀMENS EXTRAORDINARIS I PENDENTS – JUNY 2022

L'alumnat de Batxillerat i cicles pot consultar el calendari dels exàmens de les assignatures pendents del curs anterior així com les dates per a les assignatures suspeses en la convocatoria extraordinaria.· Curs 2021-2022: