TRANSPORT ESCOLAR 2023/2024

INSTRUCCIONS TRANSPORT ESCOLAR 2023/2024

Hi ha diverses modalitats d’ajudes de transport:

 1. AJUDA INDIVIDUAL. Es pot sol·licitar si la residència està en la localitat però a més de 3 km del centre educatiu i no hi ha línia de transport col·lectiu que passe prop del domicili.
 2. TRANSPORT COL·LECTIU En autobús i per a l’alumnat d’ESO, Cicle Formatiu de Grau Bàsic i BATXILLERAT.
 3. AUTORITZACIÓ ESPECIAL per a l’alumnat de cicles de Grau Mitjà o Superior que vol usar transport col·lectiu. Està subjecte a disponibilitat de places lliures a l’autobús.

L’única línia de transport col·lectiu fa la ruta des d’Altea la Vella amb les següents parades:

*L’EIXIDA DES D’ALTEA LA VELLA ÉS A LES 7.30H

**L’EIXIDA DES DEL CENTRE: DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS A LES 15.05h, DIMECRES I DIVENDRES A LES 14.00h.

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 SOL·LICITUD COMPLETA I SIGNADA (ANNEX I) CAL EMPLENAR-LA EN MAJÚSCULES I PER DUPLICAT.

ESTÀ DISPONIBLE A SECRETARIA O EN EL SEGÜENT [ENLLAÇ]

NOMÉS S’HA DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD PER UNITAT FAMILIAR. EN TRANSPORT COL·LECTIU CAL INDICAR LA PARADA SOL·LICITADA.

CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT COL·LECTIU EMÉS PER L’AJUNTAMENT. PER A LES AJUDES INDIVIDUALS HA DE CONSTAR LA DISTÀNCIA DEL DOMICILI AL CENTRE ESCOLAR.

L’ALUMNAT QUE EL CURS 2022/2023 JA HA SIGUT BENEFICIARI D’AJUDA DE TRANSPORT, HAURÀ D’ACCEDIR A ITACA WEB FAMÍLIA I DESCARREGAR L’ESBORRANY.

SI LES DADES SÓN CONFORMES S’HA D’IMPRIMIR L’ESBORRANY, SIGNAR-LO I PRESENTAR-LO, AMB LA MATRÍCULA, SENSE NECESSITAT DE PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ MÉS.

SI LES DADES NO SÓN CONFORMES CALDRÀ APORTAR LA JUSTIFICACIÓ AL CENTRE.

Més informació en: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/comedor/transporte

Resultats Definitius. Proves d’accés a cicles 2023

Llistats DEFINITIUS Proves d’accés a Cicles de Grau Mitjà i Superior.

LLISTATS PROVISIONALS GRAU SUPERIOR [ Descarregar ]

Llistats-provisionals-de-GRAU-SUPERIOR

LLISTATS PROVISIONALS GRAU MITJÀ [ Descarregar ]

Llistats-provisionals-de-GRAU-MITJA

ACTA PROVISIONAL GRAU MITJÀ [ Descarregar ]

Acta-GRAU-MITJA-provisional

Prova d’accés a cicles formatius 2023.

Proves d’Accés a Cicles 2023 – Termini inscripció del 20 al 31 de març del 2023.

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari 2023

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 31 de març de 2023):
  • Amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres especificats en els annexos X i XI de la convocatòria:
 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril
 • Llistes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d’abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
 • PROVES22 i 23 de maig
 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny
 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny
 • Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol.

Enllaços relacionats

 LLOC DE PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ:

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària del centre a l’email 03002573.secretaria@edu.gva.es o entregar-les en persona sol·licitant cita prèvia a la secretaria en el telèfon 966816070.

Tota la documentació pot ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent on es presentarà a la prova d’accés. En l’assumpte de l’email posar PAC 2023 i seguit de nom-cognoms o podeu presentar-la en el centre.

RECORDEU QUE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ÉS:

-Sol·licitud inscripció a proves de cicle mitjà o cicle superior.

Declaració Responsable.

-Original i Fotocòpia D.N.I., N.I.E., visat d’estudis, targeta d’estudiant estranger i per a estrangers menors de 18 anys certificat d’empadronament, amb fotocòpia per a ser acarada

-Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllaç TAXA 046 – Prova d’Accés a Cicles .

-(Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o cicle superior amb documentació que ho justifique (opcional).

EXEMPCIONS D’EXAMENES:

Veure apartat corresponent de la Normativa 2023

HORARIS DE LES PROVES:

TEMARI, EXEMPLE D’EXAMENES, NORMATIVA:

Els continguts i temari per a les proves d’accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015). Enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf

Exemple d’exàmens: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Més informació, calendari, orientacions, temari, normativa: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

Exemples de Proves d’Accés a Cicles Formatius 2016: Exàmens i solucions

Cicle Mitjà

 Cicle Superior

Podeu consultar més proves d’altres anys en el següent enllaç.

Resultats DEFINITIUS proves homologades A2 d’Anglès i Francès 2023

Publicats els resultats definitius de les proves d’Anglès i Francès.

A partir de hui 5 d’abril de 2023 els candidats APTES poden sol·licitar el certificat en la secretaria del centre.

Aquest tràmit està exempt de taxes.


Publicats els resultats provisionals de les proves d’Anglès i Francès. Periode de reclamació fins al 4 d’abril de 2023.

Publicats els llistats provisionals d’aspirants admesos. Comprova la teua inscripció.

Es convoquen les proves homologades del nivell bàsic A2 del Marc Europeu Comú de referència per a les Llengües (MECR) dels idiomes d’anglès i francès a l’IES Bellaguarda. 

Qui pot presentar-se? 

L’alumnat que estiga matriculat al centre i que tinga 16 anys complits, o els complisca al llarg del 2023. 

L’alumnat pot presentar-se a una o a les dues proves amb una única sol·licitud. 

Calendari: 

Inscripció: del 21 de febrer al 10 de març, presencialment a la secretaria del centre. 

Llistats provisionals: 13 de març. [Polsa per veure el llistat]

Llistat definitiu: 17 de març. 

Proves:  

     Anglès, prova escrita dimarts 21 març a les 11.00; prova oral dijous 23 de març (horari a determinar). 

     Francès, prova escrita dimecres 22 març a les 11.00; prova oral (data i horari a determinar). 

Les proves es realitzaran al centre. 

Què cal portar per inscriure’s? 

*DNI  

*Model de sol·licitud que trobareu a la secretaria del centre o ací

La prova està exempta de pagament de taxes

En què consisteix la prova? 

Cada prova s’articularà en quatre parts, que avaluarà les següents activitats de llengua:  

 ·Activitats de comprensió de textos orals. 

                 ·Activitats de comprensió de textos escrits. 

 ·Producció i coproducció de textos orals. 

                 ·Coproducció d’una redacció i una tasca de mediació lingüística. 

Per superar-la cal treure una puntuació mínima del 50% en cada part i una puntuació global mínima del 65%. 

Cóm se sol·licita el certificat de superació? 

La secretaria del centre l’expedirà el certificat per l’alumnat que supere la prova.  

El certificat també està exempt de taxes. 

Prova d’accés a cicles formatius 2023

Proves d’Accés a Cicles 2023 – Termini inscripció del 20 al 31 de març del 2023.

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari 2023

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 31 de març de 2023):
  • Amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres especificats en els annexos X i XI de la convocatòria:
 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril
 • Llistes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d’abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
 • PROVES22 i 23 de maig
 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny
 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny
 • Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol.

 LLOC DE PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ:

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària del centre a l’email 03002573.secretaria@edu.gva.es o entregar-les en persona sol·licitant cita prèvia a la secretaria en el telèfon 966816070.

Tota la documentació pot ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent on es presentarà a la prova d’accés. En l’assumpte de l’email posar PAC 2023 i seguit de nom-cognoms o podeu presentar-la en el centre.

RECORDEU QUE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ÉS:

-Sol·licitud inscripció a proves de cicle mitjà o cicle superior.

Declaració Responsable.

-Original i Fotocòpia D.N.I., N.I.E., visat d’estudis, targeta d’estudiant estranger i per a estrangers menors de 18 anys certificat d’empadronament, amb fotocòpia per a ser acarada

-Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllaç TAXA 046 – Prova d’Accés a Cicles .

-(Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o cicle superior amb documentació que ho justifique (opcional).

EXEMPCIONS D’EXAMENES:

Veure apartat corresponent de la Normativa 2023

HORARIS DE LES PROVES:

TEMARI, EXEMPLE D’EXAMENES, NORMATIVA:

Els continguts i temari per a les proves d’accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015). Enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf

Exemple d’exàmens: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Més informació, calendari, orientacions, temari, normativa: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

Exemples de Proves d’Accés a Cicles Formatius 2016: Exàmens i solucions

Convocatòria assemblea general AMPA / Convocatoria asamblea general AMPA.

Por la presente, se convoca a todos los padres y madres de los alumnos del I.E.S.  de Bellaguarda, a la Asamblea General Ordinaria del AMPA de dicho instituto, que tendrá lugar el miércoles 19 de Octubre, en el Aula de Usos Múltiples del instituto, a las 19:00h en primera convocatoria y a las 19:30h en segunda, con el siguiente orden del día:

 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. [ ENLACE ]
 2. Dar conocimiento de la memoria del AMPA curso 2021/22.
 3. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2021/22. [ ENLACE ]
 4. Aceptación de una de las propuestas de presupuesto del AMPA para el curso 2022/23. [ ENLACE ]
 5. Elección de la nueva junta directiva.
 6. Se pide una persona voluntaria para representar al AMPA en Consejo Escolar.
 7. Aprobar una cuota para ser socios de 20 euros a partir del curso 2023-2024.
 8. Aprobar el contratar APP móvil para registrar socios y gestionar el pago de las cuotas.
 9. Ruegos y preguntas.

JUNTA  DIRECTIVA  DEL  AMPA  DEL  I.E.S.  Bellaguarda


Per la present, es convoca a tots els pares i mares dels alumnes de l’IES de Bellaguarda, a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA d’aquest institut, que tindrà lloc el dimecres 19 d’Octubre, a l’Aula d’Usos Múltiples de l’institut, a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sesió anterior. [ ENLLAÇ ]
 2. Donar a conèixer la memòria de l‘AMPA curs 2021/22.
 3. Aprovació dels comptes de l’exercici curs 2021/22. [ ENLLAÇ ]
 4. Aceptació d’una de les propostes del presupost de l‘AMPA per al curs 2022/23. [ ENLLAÇ ]
 5. Elecció de la nova junta directiva.
 6. Es demana una persona voluntària per a representar a l’AMPA en Consell Escolar.
 7. Aprobar una quota per a ser socis de 20 euros a partir del curs 2023-2024.
 8. Aprobar contractar APP de mòbil per a registrar els socis y gestionar el pagament de les quotes.
 9. Precs i preguntes.

JUNTA  DIRECTIVA  DE  L’AMPA  DE  L’I.E.S.  Bellaguarda

FlayerAsambleaGeneral22-23

PDF Embedder requires a url attribute

Convalidaciones / Convalidaciones

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR CONVALIDACIONES

Para convalidar módulos y no tener que volver a cursarlos y evaluarse de los mismos, el alumnado puede solicitar su convalidación siempre que cumpla los requisitos solicitados.

Mas información:

Consellería de educación 

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/convalidaciones

Ministerio de Educación

https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html


Según los estudios a convalidar, existen 3 tipos de solicitudes:

A resolver por la Dirección del Centro:

Impreso Solicitud Módulos LOGSE 

Impreso Solicitud Módulos LOE

A resolver por la Consellería de Educación:

Impreso Solicitud Consellería de Educación

A resolver por el Ministerio de Educación:

Impreso Solicitud Ministerio de Educación

Procedimiento:

El procedimiento a realizar para las convalidaciones a resolver por la Dirección del Centro es el siguiente:

– Descargar y rellenar la instancia correspondiente.

– Imprimir y firmar el documento

– Presentar en secretaría 

 • La instancia rellenada y firmada.
 • Fotocopia DNI/NIE
 • Certificación académica oficial (original y fotocopia) de los estudios cursados
 • Documentación justificativa (original y copia) para convalidar los módulos

IMPORTANTE

El alumnado solicitante debe estar previamente matriculado en los módulos para los que solicita la convalidación. 

No se podrá solicitar convalidación aportando módulos que ya estén convalidados.

La documentación hay que presentarla de forma presencial en la secretaría del Centro. 

Mientras no se resuelva satisfactoriamente, el alumnado solicitante debe asistir y cursar los módulos por los que ha solicitado convalidación y realizar sus pruebas de evaluación o exámenes correspondientes.

EN CASO DE SOLICITAR LA BECA DEL MINISTERIO PARA BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL :

Las becas se conceden por curso completo, la solicitud de convalidaciones de por estudios de música o deportista de élite comporta una reducción en la cuantía de la beca que el ministerio exigirá sea devuelta sobre la cantidad inicialmente concedida y abonada.

Estas reducciones por convalidaciones quedan excluidas en CICLOS en el caso de convalidar:
FOL
INICIATIVA A La ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
PRIMEROS AUXILIOS
INTERPRETACIÓN GRÁFICA.

Ante cualquier duda: consultar las bases de la convocatoria.