Declaració d’Accessibilitat

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web Portaledu, de conformitat amb la legislació nacional per la qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell: Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

BOE-A-2018-12699 Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://portal.edu.gva.es/

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Este lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació:

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

Este lloc web alberga un gran nombre de portals, el contingut dels quals és confeccionat per milers d’usuaris. A causa d’això, podrien trobar-se en este portal continguts no accessibles pel següent motiu:

  • Càrrega desproporcionada que suposa revisar l’elevada quantitat de portals de centres educatius i altres entitats que conformen Portaledu, de conformitat amb l’article 5 de la Directiva (UE) 2016/2102 i l’Article 7. del Reial decret 1112/2018 Càrrega desproporcionada.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 26 de febrer de 2024.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 26 de febrer de 2024.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’este lloc web
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través de la següent via:

Formulari accessibilitat – Portal Educatiu (gva.es)

Pot presentar:

  • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Una Sol·licitud d’Informació Accessible relativa a:
    • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’establix per l’article 3, apartat 4
    • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’Informació Accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Igualment podran presentar-se eixes peticions a través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, així com de la resta d’opcions arreplegades en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, esta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, així com mitjançant la resta d’opcions arreplegades en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

Contingut opcional

La Conselleria està treballant en l’elaboració i difusió de guies d’implementació d’accessibilitat dirigides a la comunitat d’editors de Portaledu. Els editors han de ser conscients de la necessitat d’assegurar l’accessibilitat dels portals que estiguen editant i mantenint. Actualment s’està treballant en la implementació d’altres accions formatives sobre accessibilitat en Portaledu.