COMUNICAT FAMÍLIES NO CONVIVÈNCIA

La direcció del centre informa que segons la Resolució del 14 de febrer del 2019 els pares, les mares o representants legals dels menors separats, divorciats, amb nul·litat matrimonial o que hagin finalitzat la seva convivència respecte a problemes administratius de l’educació dels seus fills i filles o tutelats, menors d’edat i davant situacions de discrepància o conflicte que incideixin en l’àmbit escolar en cas de tenir fills o filles escolaritzats en centres sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris hauran d’aportar còpia de la sentència, conveni regulador o de tot pronunciament judicial que tingui, o pugui tenir, incidència en l’àmbit escolar

—————————————

La dirección del centro informa que según la Resolución del 14 de febrero del 2019 los padres, las madres o representantes legales de los menores separados, divorciados, con nulidad matrimonial o que hayan finalizado su convivencia respecto a problemas administrativos de la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad y ante situaciones de discrepancia o conflicto que incidan en el ámbito escolar en caso de tener hijos o hijas escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias tendrán que aportar copia de la sentencia, convenio regulador o de todo pronunciamiento judicial que tenga, o pueda tener, incidencia en el ámbito escolar.