GUIA RÀPIDA SOBRE LES VAGUES D’ESTUDIANTS

A nivell d’ensenyament secundari no es parla de vaga, es parla de dret a DECISIONS COL·LECTIVES D’INASSISTÈNCIA A CLASSE. Aquest dret està regulat pel Decret 39/2008 del Consell (Govern Valencià) sobre convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. L’article 34 d’aquest decret és el que regula tot allò referent a les decisions col·lectives d’inassistència a classe. Així i tot, per entendre’ns, parlarem de vaga d’estudiants.


QUI POT FER VAGA (INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA A CLASSE)?

L’alumnat de tercer i quart de l’ESO, l’alumnat de batxillerat i l’alumnat de tots els nivells de Formació Professional.

QUI NO POT FER VAGA (INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA A CLASSE)?
L’alumnat de primer i segon de l’ESO.


QUÈ HEM DE FER PER A FER VAGA?

L’alumnat que es plantegi no assistir a classe com a conseqüència d’una convocatòria oficial de vaga ha de seguir el següent protocol:

  1. El delegat/da convocarà una reunió del grup-classe per tal de debatre el seguiment/no seguiment de la convocatòria oficial de vaga.
  2. Recollir en una acta de reunió de l’alumnat del grup-classe la relació de l’alumnat que es declara en vaga (Clica per aconseguir el model).
  3. El delegat traslladarà aquesta relació al vicedirector del centre i informarà al seu tutor/a de la decisió acordada. Hi ha tres requisits que cal de complir per poder exercir el dret a vaga (a més de no ser alumne de primer o segon d’ESO):
    • Que hi haja més de 20 alumnes (en tot el centre) que avalen la convocatòria.
    • Informar al vicedirector amb un mínim de 5 dies naturals (dissabte i diumenge compten) d’antelació.
    • Sols s’acceptaran les vagues convocades pels sindicats d’estudiants oficials.
  4. L’alumnat entregarà l’autorització signada per les famílies de no assistència al tutor/a abans de la vaga per a què l’absència sigui justificada. (Clica per aconseguir el model)

QUIN ÉS EL TERMINI AMB QUÈ S’HA DE COMUNICAR QUE S’EXERCIRÀ EL DRET DE VAGA?
S’ha de comunicar amb una antelació de cinc dies naturals.

COM SABEM SI HI HA VAGA?
És responsabilitat exclusivament de l’alumnat informar-se de les diferents vagues oficials que es puguen convocar. En cas de dubte sobre si és oficial o no la convocatòria de vaga, pot dirigir-se al vicedirector del centre per confirmar-ho.

S’HA DE COMUNICAR ALS PARES I MARES QUE L’ALUMNAT VA A FER VAGA?
El centre docent, cas que l’alumnat del centre haja comunicat en temps i forma que va a fer vaga, comunicaran als pares, mares, tutors o tutores aquesta circumstància a través d’Itaca Famílies o en el tauler oficial del centre. L’institut deixa constància, davant de les famílies, que no es responsabilitza de cap circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna, durant aquestes jornades, si no assisteix al centre.

POT HAVER ALGUN TIPUS DE REPRESÀLIA PER EXERCIR EL DRET DE VAGA?
Cap, sempre que s’hagen complit tots els requisits de temps i forma que s’han explicat en els punts anteriors. A més, els tutors/es posaran falta JUSTIFICADA  a l’alumnat que està exercint el seu dret de inassistència sempre que l’autorització s’haja signat per les famílies .

QUI NO VOL FER VAGA TÉ DRET A ASSISTIR A CLASSE?
Per suposat. Els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atès.

QUÈ PASSA SI EL DIA DE LA VAGA HI HAVIA PREVIST FER UN EXAMEN?
Els exàmens fixats en data de decisió d’inassistència col·lectiva a classe autoritzada, automàticament s’ajornaran per a la data immediatament posterior, si no hi ha acord previ amb el professorat per fer-lo en un dia diferent, però mai no podrà ser el dia de decisió d’inassistència col·lectiva a classe sempre que estiga autoritzada.

Molt important considerar que la decisió de fer vaga és una decisió legítima, però personal i unilateral, raó per la qual els professors/res no tenen obligació de modificar la seua programació d’aula per al dia i continuaran amb la matèria.