Aneu a la barra d'eines

Documentació alumnat admès 1r BAT que ha cursat l’ESO a l’IES Bellaguarda

L’alumant que es matricula de 1r BAT i ja ha cursat l’ESO al nostre centre ha d’aportar en un sobre a conserjeria des del dia 23 fins el dia 27 de juliol la següent DOCUMENTACIÓ:

 

 DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

[DESCARREGAR] SOL·LICITUD DE MATRÍCULA COMPLETA I SIGNADA (EMPLENAR EN MAJÚSCULES)
[ENLLAÇ] FULL PREMATRÍCULA-OPTATIVITAT. SELECCIONEU EL CURS ON VOLEU MATRICULAR-VOS
UNA FOTOGRAFIA MIDA CARNET DE L’ALUMNE/A AMB EL SEU NOM ESCRIT DARRERE
[DESCARREGAR] FULL DE PAGAMENTS EMPLENAT I JUSTIFICANT BANCARI DE L’INGRÉS/TRANSFERÈNCIA SI ÉS FA. L’ASSEGURANÇA ESCOLAR ÉS OBLIGATORIA A PARTIR DE 3 ESO I FINS ELS 28 ANYS 
[ENLLAÇ] JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LES TAXES 046 (INFORME AVALUACIÓ DE CICLES O HISTORIAL BATXILLERAT i TARGETA D’IDENTITAT) OBLIGATORI EN CICLES i BATXILLERAT: En el cas de 1r curs de Batxillerat l’expedició targeta d’identitat i Expedició d’Historial Acadèmic.
INFORME DE SALUT ESCOLAR. El faciliten al centre de salut. Són vàlids els informes complimentats fins a 12 mesos abans de la matriculació. OBLIGATORI per alumnat menor d’edat que es matricula en 1r curs de qualsevol etapa (ESO, BAT, Cicles) i per tot l’alumnat que prové de sistemes educatius estrangers.
Molt important aportar justificació documental de les condicions alegades en el procediment d’admissió la no aportació o la no concordància de les dades aportades podria comportar que no es formalize la matrícula. Resolució del director general de Centres Docents del 6 de maig de 2021. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES SITUACIONS ALEGADES EN ADMISSIÓ.

ADREÇA: Es pot acreditar de dues formes:
– Factura de llum/aigua/telèfon en què l’adreça correspon a la del DNI de l’alumne/a
i pares/mares.
– Volant d’empadronament col·lectiu que emet l’Ajuntament.
ACREDITACIÓ DE CONDICIONS ALEGADES
– Condició de família nombrosa/monoparental
– Condició d’esportista d’elit/ conservatori música
– Condició de discapacitat
– Resta de condicions

 

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL 

CAL PRESENTAR-LA SEMPRE QUE HAJA HAGUT ALGUNA MODIFICACIÓ DE DADES O RENOVACIÓ

FOTOCÒPIA DEL DNI / NIE / PASSAPORT / TARGETA DE RESIDÈNCIA O LLIBRE DE FAMÍLIA DE L’ALUMNE/A I TAMBÉ DELS PROGENITORS/ES. OBLIGATORI SI HI HA ALGUNA MODIFICACIÓ DE DADES O RENOVACIÓ
FOTOCÒPIA DEL SIP (TARGETA SANITÀRIA) DE L’ALUMNE/A OBLIGATORI SI HI HA ALGUNA MODIFICACIÓ DE DADES O RENOVACIÓ
FOTOCÒPIA DE TARGETA DE FAMÍLIA MONOPARENTAL O NOMBROSA, OBLIGATORI SI HI HA ALGUNA MODIFICACIÓ DE DADES O RENOVACIÓ
INFORME DE MALATIA CRÒNICA, OBLIGATORI SI HI HA ALGUNA MODIFICACIÓ DE DADES O RENOVACIÓ
SENTÈNCIA DE DIVORCI, CONVENI REGULADOR O DOCUMENTACIÓ ANÀLOGA, OBLIGATORI SI HI HA ALGUNA MODIFICACIÓ DE DADES O RENOVACIÓ
[DESCARREGAR] DECLARACIÓ DE NO CONVIVÈNCIA DELS PROGENITORS, SI ÉS EL CAS.