Proves d’accés a Ensenyances Professionals

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

LLISTAT DEFINITU DE SOL·LICITANTS ADMESOS A LES PROVES D'ACCÉS
CALENDARI DE LES PROVES PER A CADA ESPECIALITAT
VACANTS PROVISIONALS

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITANTS ADMESOS A LES PROVES

CALENDARI DE LES PROVES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. NORMATIVA

 2. INFORMACIÓ GENERAL

 3. CALENDARI

 4. SOL·LICITUD i TAXES (ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC)

 5. ESTRUCTURA DE LA PROVA D’ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

 6. CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ I LLISTES D’OBRES ORIENTATIVES PER ESPECIALITATS. MODELS D’EXÀMEN ORIENTATIUS.

 7. ORDRE EN L’ADJUDICACIÓ DE VACANTS (Orde 49/2015)

 

 1. NORMATIVA:

DECRET 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances. ACCEDIR

ORDE 28/2011 de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que cursa les ensenyances elementals i professionals de música. ACCEDIR

ORDE 49/2015 de 14 de maig, que modifica l’orde 28/2011. ACCEDIR

TEXT REFÒS de l’Orde 28/2011 i l’Orde 49/2015ACCEDIR

 

 1. INFORMACIÓ GENERAL:

Per a iniciar els estudis caldrà realitzar una prova en la qual es valorarà la maduresa, les aptituds, i els coneixements per a cursar amb aprofitament les ensenyances professionals.

Cada curs es realitzaran dues convocatòries, als mesos de juny i setembre. Els aspirants podran concórrer un màxim de quatre convocatòries, sense comptar les que hagen sigut superades sense aconseguir plaça.

Es podrà accedir a cada curs de les ensenyances professionals sense haver cursat els anteriors, sempre que se supere la prova corresponent a eixe curs.

Els criteris d’avaluació de les proves d’accés es fixen atenent a les aptituds, la preparació dels aspirants i a l’edat idònia per a l’accés.

Al mes de març el conservatori publicarà els criteris d’avaluació i els continguts de la prova, i un llistat d’obres orientatives apropiades per a cada instrument.

Finalitzat el procés d’admissió i matriculació, i en el cas que queden places disponibles en el centre, podran adjudicar-se estos llocs a alumnat que havent superat les proves d’accés en altres centres no haja aconseguit plaça.

Els estudis d’ensenyances professionals es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys (complits dins de l’any natural en què sol·liciten l’accés).

 

** Els aspirants amb característiques excepcionals, que sol·liciten iniciar els ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit, hauran de sol·licitar a la Direcció del Conservatori l'autorització per a concórrer a les proves. Serà el Consell Escolar del Centre el que avaluarà l'excepcionalitat que puga concórrer en els aspirants, amb vista a la valoració de la formació prèvia i de la pràctica musical, i en conseqüència resoldrà la sol·licitud per a presentar-se a les proves.

 • Els aspirants amb edat major de la fixada amb caràcter ordinari presentaran en el centre la documentació requerida, de l'1 de febrer al 30 d'abril. Els que superen la prova seran ordenats segons la puntuació obtinguda en un llistat diferent dels altres. L'adjudicació de les places vacants es realitzarà segons l'ordre de prelació establert a l'article 16 de l'Orde 49/2015.
 • Els aspirants amb edat menor de la fixada amb caràcter ordinari hauran de presentar en el centre la documentació requerida de l'1 de febrer al 30 d'abril.

 

 1. CALENDARI:
ACCÉS AL CURS 2024/2025 1ª CONVOCATORIA
2ª CONVOCATORIA
 PUBLICACIÓ DE CONTINGUTS I OBRES ORIENTATIVES  A PARTIR DE 6 DE MARÇ
 SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER A ASPIRANTS AMB EDAT DIFERENT A L'ORDINARIA de l'1 de febrer al 30 d'abril
 INSCRIPCIÓ

del 6 al 17 de maig de 2024

del 5 al 8 de juliol de 2024
 PROVA **

del 25 al 28 de juny

del 19 al 23 de juliol de 2024

 MATRICULACIÓ D’ADMESOS JULIOL JULIOL

 

** calendari

 

4. SOL·LICITUD I TAXES

SOL·LICITUD:

La sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés es farà telemàticament. El següent enllaç us porta a la plataforma per a fer la sol·licitud telemàtica:

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC

* Una vegada emplenada i registrada la sol·licitud telemàtica (no utilitzar l'annex IV que apareix com a imprés associat), aquesta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d’ingrés i/o accés, en el conservatori o conservatoris on desitgen realitzar les esmentades proves, assumint les condicions en referència a la veracitat de tota la documentació enviada.

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud impresa i signada
 • Justificant del pagament de taxes
 • Còpia DNI
 • Còpia carnet de família nombrosa actualitzat, si és el cas
 • Certificat oficial que acredite la discapacitat, si és el cas
 • En el cas d'alumnat menor de 12 o major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del Centre al qual sol·licita l'accés.

Aquesta documentació s'ha de presentar en el conservatori (presencialment o bé per correu electrònic a: 46021861.info@edu.gva.es) dins del termini establert. A més, el dia de la prova hauran de portar al Conservatori la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada del procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, per a poder ser acarada per part del personal del conservatori.

 

TAXES:

Drets d’examen: 50,58 €

El pagament es generarà dins d’aquest mateix tràmit al emplenar el formulari d’inscripció. NO FER EL PAGAMENT ABANS!!!!

 

BONIFICACIONS:

Podran disposar d'una bonificació del 50 %, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents:

a) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

Podran disposar de l'exempció total del pagament de les taxes, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents:

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.
b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial.
c) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i les víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
d) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

 

5. ESTRUCTURA DE LA PROVA D’ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

(Segons disposen el Decret 158/2007, articles 9 i 10, i  l’Ordre 28/2011, articles 11, 12 i annex V)

INSTRUCCIONS GENERALS PER A TOTES LES ESPECIALITATS INSTRUMENTALS:

 1. L’aspirant interpretarà una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne, elegides entre les publicades pel centre o altres de dificultat semblant.  No és obligatòria l’execució de memòria de les obres presentades, però serà valorada positivament.
 2. L’aspirant posarà a disposició del tribunal tres còpies de les obres elegides, que li seran retornades al finalitzar la prova.
 3. La prova es realitzarà sense pianista acompanyant en totes les especialitats.
 4. Els diferents exercicis que componen cada prova són eliminatoris. La no superació d’alguna impossibilitarà la realització de les següents. Les qualificacions seran publicades el mateix dia al termini de cada prova.
 5. En els exercicis de les proves d’accés als cursos 3er, 4rt, 5é i 6é que consten de dos o més parts, s’haurà d’obtindre un mínim de 5 en cada una d’elles per a poder realitzar la mitjana aritmètica total.
 6. Per a la preparació del fragment de lectura a primera vista l’aspirant no podrà disposar de l’instrument.
 7. Depenent del numero d’aspirants de cada tribunal, les proves es realitzaran en un o dos dies (el primer dia la prova de llenguatge musical, i el següent dia la prova d’instrument i lectura a primera vista, en el cas de 1er i 2n).

 

Accés a 1r i 2n curs:

Exercici a) Prova d’ Instrument

Exercici b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

Exercici c)  Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

La prova específica de Cant tindrà l’estructura següent:

 1. a)   Interpretació de dos obres triades lliurement per l’aspirant: una cançó senzilla en valencià o castellà, o en la llengua pròpia si es tracta d’aspirants estrangers, i una obra senzilla anterior al període clàssic, en idioma italià. Els centres docents publicaran, tres mesos abans d’iniciar les proves, una llista orientativa d’obres adequades a esta finalitat.
 2. b)   Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical, la qual tindrà un nivell adequat als continguts terminals del grau elemental (en el cas del accés a 1r) o de primer curs de E. Professionals (en el cas de accés a 2n). En l’accés a 2n, l’alumne o alumna haurà de realitzar una part d’Idiomes aplicats al cant d’acord amb el desenrotllament curricular i els continguts terminals del primer curs de les ensenyances professionals de música.

 

Accés a la resta de cursos:

Els aspirants realitzaran les proves de les assignatures corresponents al curs anterior al qual volen accedir, (queden exemptes les assignatures d’orquestra i música de cambra).

Per a 3r curs:

Exercici a): Prova d’ Instrument

Exercici b): Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

b1) Llenguatge musical

b2) Piano complementari. Les proves consistiran en:

  1. Interpretació d’un estudi, peça o fragment d’obra triada pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne o alumna, amb un nivell del curs anterior de l’assignatura de Piano complementari. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.
  2. Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i continguts del curs anterior de l’assignatura de Piano complementari d’ensenyaments professionals de música.

Exercici c) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

En l’especialitat de Cant, l’alumne o alumna haurà de realitzar els exercicis a) i b) anteriorment descrits. En l’exercici a) l’alumne o alumna interpretarà dos obres. D’altra banda, en l’exercici b), realitzarà una part d’Idiomes aplicats al cant d’acord amb el desenrotllament curricular i els continguts terminals del segon curs de les ensenyances professionals de música.

Per a 4t i 5é curs:

Exercici a): Prova d’ Instrument

Exercici b): Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics.

b1) Harmonia

b2) Piano complementari. Les proves consistiran en:

  1. Interpretació d’un estudi, peça o fragment d’obra triada pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne o alumna, amb un nivell del curs anterior de l’assignatura de Piano complementari. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.
  2. Una lectura a primera vista d’un fragment adequat a les dificultats tècniques d’un nivell i continguts del curs anterior de l’assignatura de Piano complementari d’ensenyaments professionals de música.

Exercici c) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

En l’especialitat de Cant, l’alumne o alumna haurà de realitzar els exercicis a) i b) anteriorment descrits. En l’exercici a), l’alumne o alumna interpretarà dos obres. D’altra banda en l’exercici b), realitzarà una part d’Idiomes aplicats al cant d’acord amb el desenrotllament curricular i els continguts terminals del segon (en l’accés a 4t) o tercer curs (en l’accés a 5é) de les ensenyances professionals de música.

Per a 6é curs:

Exercici a): Prova d’Instrument

Exercici b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics.

b1) Anàlisi

b2) Història de la Música

b3) Acompanyament (per a Piano i Guitarra)

Exercici c) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

En l’especialitat de Cant, l’alumne o alumna haurà de realitzar els exercicis a) i b) anteriorment descrits. En l’exercici a) l’alumne o alumna interpretarà dos obres. D’altra banda, en l’exercici b), realitzarà una part d’Idiomes aplicats al cant d’acord amb el desenrotllament curricular i els continguts terminals del cinqué curs de les ensenyances professionals de música.

 

6. CONTINGUTS, CRITERIS D’AVALUACIÓ ILLISTES D’OBRES ORIENTATIVES PER ESPECIALITATS. MODELS D’EXÀMEN ORIENTATIUS.

ASSIGNATURES INSTRUMENTALS
CANT 1r 2n 3r 4rt
BAIX ELÈCTRIC* 1r 2n 3r 4t
CONTRABAIX 1r 2n 3r 4rt
INSTRUMENTS DE FUSTA 1r 2n 3r 4rt
GUITARRA 1r 2n 3r 4rt
GUITARRA ELÈCTRICA** 1r 2n 3r 4t
PERCUSSIÓ 1r 2n 3r 4rt
PIANO 1r 2n 3r 4rt
TROMBÓ 1r 2n 3r 4rt
TROMPA 1r 2n 3r 4rt
TROMPETA 1r 2n 3r 4rt
TUBA 1r 2n 3r 4rt
VIOLA 1r 2n 3r 4rt
VIOLÍ 1r 2n 3r 4rt
VIOLONCEL 1r 2n 3r 4rt
ASSIGNATURES TEÒRIQUES
ANÀLISI
HARMONIA 4rt
HISTÒRIA DE LA MÚSICA
LLENGUATGE MUSICAL 1r 2n 3r
PIANO COMPLEMENTARI 3r 4rt

*Per a l’accés al primer curs de les ensenyances professionals de l’especialitat de Baix Elèctric, l’alumne o alumna podrà realitzar la prova amb els instruments de baix elèctric, guitarra, guitarra elèctrica o contrabaix, indistintament.

**En el cas de l’especialitat de Guitarra Elèctrica, la prova la podrà realitzar amb el dit instrument, o bé amb guitarra.

MODELS DE EXAMEN DE LA PROVA A PRIMER:

 

 1. ORDRE EN L’ADJUDICACIÓ DE VACANTS (Orde 49/2015)
 1. Aprovats a qualsevol curs en les proves d’accés a EP en edat ordinària en la convocatòria de juny
 2. Aprovats a qualsevol curs en les proves d’accés a EP majors de 18 anys en la convocatòria de juny
 3. Aprovats a qualsevol curs en les proves d’accés a EP en edat ordinària en la convocatòria de setembre
 4. Aprovats a qualsevol curs en les proves d’accés a EP majors de 18 anys en la convocatòria de setembre
 5. Alumnat d’EP que hagen sol·licitat trasllat o readmissió al centre