Proves d’ingrés/accés a Ensenyances Elementals

 

 

ENSENYANCES ELEMENTALS

 1. NORMATIVA
 2. INFORMACIÓ GENERAL
 3. CALENDARI, TAXES I SOL·LICITUD (ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC)
 4. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A PRIMER
 5. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A CURS DIFERENT A PRIMER
 6. OBJECTIUS, CONTINGUTS, I LLISTES D’OBRES ORIENTATIVES PER ESPECIALITATS
 7. ORDRE EN L’ADJUDICACIÓ DE VACANTS (Orde 49/2015)

 

 1. NORMATIVA:

DECRET 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de les ensenyances elementals de Música i es regula l’accés a estes ensenyances.    ACCEDIR

ORDE 28/2011 de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que cursa les ensenyances elementals i professionals de música.   ACCEDIR

ORDE 49/2015 de 14 de maig, que modifica l’orde 28/2011. ACCEDIR

TEXT REFÒS de l’Orde 28/2011 i l’Orde 49/2015. ACCEDIR

 

 1. INFORMACIÓ GENERAL:

Per a iniciar els estudis caldrà realitzar una prova d’ingrés per mitjà de la qual es valoraran les aptituds de l’aspirant per a cursar estes ensenyances, i que es realitzarà en una única convocatòria.

-Accés a altres cursos diferents del primer: En esta prova l’aspirant haurà de demostrar posseir els coneixements tècnics, instrumentals i teoricopràctics necessaris, valorant-se l’edat idònia. Aquesta prova es realitzarà després de les proves d’ingrés a primer.

Els estudis d’ensenyances elementals es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys**(complits dins de l’any natural en que sol·liciten l’accés).

**  Els aspirants amb característiques excepcionals, que sol·liciten iniciar els Ensenyaments Elementals amb menys de huit anys o més de dotze, hauran de sol·licitar a la Direcció del Conservatori l’autorització per a concórrer a les proves. Serà el Consell Escolar del Centre el que avaluarà l’excepcionalitat que puga concórrer en els aspirants, en vista a la valoració de la formació prèvia i de la pràctica musical, i en conseqüència resoldrà la sol·licitud per a presentar-se a les proves.

 • Els aspirants amb edat major de la fixada amb caràcter ordinari presentaran en el centre la sol·licitud,  junt a la resta de la documentació requerida, de l’1 de febrer al 30 d’abril.  Els que superen la prova seran ordenats segons la puntuació obtinguda en un llistat diferent als altres. Únicament quan queden llocs vacants desprès de l’ingrés dels alumnes amb l’edat idònia, podran ser admesos els aspirants de major edat, per ordre de puntuació.
 • Els aspirants amb edat menor de la fixada amb caràcter ordinari hauran de presentar en el centre la sol·licitud i l'informe d'excepcionalitat, junt a la resta de la documentació requerida  de l’1 de febrer al 30 d’abril.

 

 1. CALENDARI CURS 2023/2024:

Termini d’inscripció (Tràmit Telemàtic): 1 de juny a les 9 h fins el 14 de juny a les 15h

Llistat provisional d'inscrits a la prova: 16 de juny

Llistat definitiu d'inscrits a la prova:  22 de juny

Data de la prova:  27 de juny a les 9:30h

Publicació de vacants i adjudicació de places: per determinar

Termini de matriculació: setembre (per determinar)

SOL·LICITUDS

La sol·licitud d’inscripció a la prova  es farà telemàticament. El següent enllaç us porta a la plataforma per a fer la sol·licitud telemàtica (termini per determinar):

CLIC ACÍ PER A LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA 

* Una vegada emplenada i registrada la sol·licitud telemàtica (no utilitzar l'annex IV que apareix com a imprés associat), aquesta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d’ingrés i/o accés, en el conservatori o conservatoris on desitgen realitzar les esmentades proves, assumint les condicions en referència a la veracitat de tota la documentació enviada.

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud impresa i signada
 • Justificant del pagament de taxes
 • Còpia DNI (o del llibre de familia la fulla de l'alumne/a)
 • Còpia carnet de família nombrosa actualitzat, si és el cas
 • Certificat oficial que acredite la discapacitat, si és el cas
 • En el cas d'alumnat menor de 8 o major de 12 anys, autorització expressa de la direcció del Centre al qual sol·licita l'accés.

Aquesta documentació s'ha de presentar en el conservatori (presencialment o bé per correu electrònic a  46021861.info@edu.gva.es) dins del termini establert. A més, el dia de la prova hauran de portar al Conservatori la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada del procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, per a poder ser acarada per part del personal del conservatori.

TAXES:

Drets d’examen: 25,28€

El pagament es generarà dins d’aquest mateix tràmit al emplenar el formulari d’inscripció. NO FER EL PAGAMENT ABANS!!!!

 

BONIFICACIONS:

Podran disposar d'una bonificació del 50 %, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents:

a) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

Podran disposar de l'exempció total del pagament de les taxes, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents:

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.
b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial.
a) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i les víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
d) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

 

 1. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A PRIMER

Per a la realització  d’aquesta prova no és necessari tindre coneixements musicals previs. Es tracta d’una prova d’aptituds.

Consta de dues parts, una col·lectiva i un altra individual. En el següent enllaç hi ha una   DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

 

 1. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A CURS DIFERENT A PRIMER

ESTRUCTURA DE LA PROVA:

 1. Prova de Llenguatge Musical que constarà de quatre apartats: teoria, dictat, ritme i entonació
 2. Prova d’instrument: interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal entre un llistat de tres que presentarà l’alumne/a. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.
 3. Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
 • La prova es realitzarà sense pianista acompanyant en totes les especialitats.
 • Totes les proves són eliminatòries. La no superació d’alguna impossibilitarà la realització de les següents. Les qualificacions seran publicades el mateix dia al termini de cada prova.
 • Per a la preparació del fragment de lectura a primera vista l’aspirant no podrà disposar de l’instrument.

 

 1. OBJECTIUS, CONTINGUTS, I LLISTES D’OBRES ORIENTATIVES PER ESPECIALITATS
ASSIGNATURES INSTRUMENTALS
CONTRABAIX 2n 3r 4t
INSTRUMENTS DE FUSTA (Clarinet, Fagot, Flauta Travessera, Oboé i Saxòfon) 2n 3r 4t
GUITARRA 2n 3r 4t
PERCUSSIÓ 2n 3r 4t
PIANO 2n 3r 4t
TROMBÓ 2n 3r 4t
TROMPA 2n 3r 4t
TROMPETA 2n 3r 4t
TUBA 2n 3r 4t
VIOLA 2n 3r 4t
VIOLÍ 2n 3r 4t
VIOLONCEL 2n 3r 4t
ASSIGNATURES TEÒRIQUES
LLENGUATGE MUSICAL 2n 3r 4t

 

 1. ORDRE EN L’ADJUDICACIÓ DE VACANTS (Orde 49/2015)
 1. Aprovats en les proves d’accés a curs diferent de 1r d’EE en edats compreses entre 8 i 12 anys
 2. Aprovats en les proves d’ingrés a 1r curs d’EE en edats compreses entre 8 i 12 anys
 3. Aprovats en les proves d’accés a curs diferent de 1r d’EE en edats superiors a 12 anys
 4. Aprovats en les proves d’ingrés a 1r curs d’EE en edats superiors a 12 anys
 5. Alumnat d’EE que hagen sol·licitat trasllat o readmissió al centre
 6.  Alumnat del centre que sol·licita canvi d’especialitat en EE
 7.  Alumnat que vol cursar una segona especialitat en EE
 8.  Alumnat que ha superat la prova d’accés o ingrés en altre centre