Orientació Ensenyaments Superiors de Música

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la formació qualificada de professionals que dominin els coneixements propis de la música i adoptin les actituds necessàries que els facin competents per integrar-se en els diferents àmbits professionals d’aquesta disciplina. Comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos. El títol que s’obté en superar aquests ensenyaments és un títol de grau de l’especialitat corresponent adaptat a l’espai europeu d’ensenyament superior que equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Continguts: l’estructura i el contingut mínim d’aquests estudis estan fixats pel Reial decret 631/2010. D’acord amb aquesta normativa cada centre elabora el seu pla d’estudis, que és sotmès a l’aprovació per part del Departament d’Ensenyament i a un procés de verificació. La tipologia de les matèries són: formació bàsica, assignatures obligatòries de l’especialitat, optatives, pràctiques externes i treball final.

Accés: per accedir als ensenyaments superiors cal complir els requisits següents:

Tràmits: consulteu als centres corresponents els períodes de preinscripció i matrícula, la normativa i els imports. Trobareu més informació a les webs de cada centre.

A continuació es detallen les característiques principals de cadascuna de les especialitats que es poden cursar:

ESPECIALITAT: INTERPRETACIÓ

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la formació qualificada de professionals que dominin els coneixements propis de la música i adoptin les actituds necessàries que els facin competents per integrar-se en els diferents àmbits professionals d’aquesta disciplina. L’especialitat d’Interpretació està dirigida a formar professionals qualificats per a una interpretació musical d’alt nivell d’acord amb les característiques de la modalitat i especialització, tant com a solista o formant part d’un conjunt com intèrpret acompanyant de música i dansa. L’alumnat adquirirà un domini profund de les tècniques d’interpretació de l’instrument i el seu repertori, de les característiques tècniques i acústiques i del desenvolupament històric i, si escau, d’instruments complementaris. Adquirirà també formació per a l’exercici de l’anàlisi i del pensament musical, així com una formació metodològica i humanística sòlides.

Sortides acadèmiques: les persones que superen aquests estudis obtenen un títol superior, que els permet accedir als estudis de màster. Sortides professionals La superació d’aquest ensenyament permet accedir al món laboral:

 • intèrpret, com a solista o bé formant part d’un conjunt, o, si escau, com a intèrpret acompanyant en espectacles.
 • docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

ESPECIALITAT: PEDAGOGIA

Els estudiants graduats en l’especialitat de Pedagogia estaran capacitats per a desenvolupar una activitat pedagògica musical rica i eficient que reculli l’experiència de l’ensenyament tradicional i de les pedagogies actives del segle XX, però entrant també en contacte amb noves formules educatives que fomenten un aprenentatge global, creatiu i col·laboratiu en àmbits diversos i en canvi permanent.

Sortides acadèmiques: les persones que superen aquests estudis obtenen un títol superior, que els permet accedir als estudis de màster. Sortides professionals La superació d’aquest ensenyament permet accedir al món laboral:

 • docent en ensenyaments musicals no reglats.
 • docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

ESPECIALITAT: COMPOSICIÓ

El titulat superior en Composició és capaç de compondre peces musicals que poden adequar-se a diferents paràmetres, sent capaç de respondre a encàrrecs concrets, però havent adquirit les bases d’una personalitat estètica i un llenguatge propis. És un músic amb un alt coneixement dels instruments i el seu potencial expressiu, i que a més té una gran capacitat creativa. També té un coneixement ampli de l’aplicació de la tecnologia a la creació musical.

Sortides acadèmiques: les persones que superen aquests estudis obtenen un títol superior, que els permet accedir als estudis de màster. Sortides professionals La superació d’aquest ensenyament permet accedir al món laboral:

 • compositor o compositora de música.
 • adaptació de música per a diferents contextos i formacions;.
 • docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

ESPECIALITAT: MUSICOLOGIA

Els titulats superiors de música en l’especialitat de Musicologia són professionals qualificats per a entendre, des d’una perspectiva global i comprensiva, el fet musical en tots els seus aspectes, teòrics, tècnics, pràctics i materials, en les seues diferents èpoques i tradicions culturals. Tenen un coneixement ampli de les fonts de la literatura crítica en tots els camps i disciplines en què s’articula la musicologia. Coneixen una àmplia varietat de sistemes de notació, històrics i moderns, així com de transcripció i de tractament de documents sonors. Coneixen la pràctica de l’edició de fonts musicals i les eines tecnològiques d’utilitat en aquest procés. Coneixen i apliquen els mètodes d’investigació científica propis del seu camp disciplinar i dominen les tècniques expositives i discursives que els permeten comunicar el contingut dels seus projectes i el resultat de les seues investigacions tant a públics especialitzats com no especialitzats.

Sortides acadèmiques: les persones que superen aquests estudis obtenen un títol superior, que els permet accedir als estudis de màster. Sortides professionals La superació d’aquest ensenyament permet accedir al món laboral:

 • fent estudis, publicacions, conferències sobre música, en centres de documentació, d’investigació, de preparació, d’edicions, etc.
 • com a docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

ESPECIALITAT: DIRECCIÓ

L’especialitat de Direcció forma professionals altament qualificats en l’àmbit de la direcció de cor i d’orquestra, preparats per treballar un repertori ampli i divers des del punt de vista històric i estètic, amb capacitat de lideratge i comunicació, i coneixedors de les possibilitats que brinda la tecnologia. Aprofundeix en la interpretació d’obres de llenguatges musicals i tècniques instrumentals clàssiques i contemporànies, així com en diversitat de gèneres, formats i tendències musicals. Aquesta titulació contempla una especialització en Direcció de cor, Direcció de banda o Direcció d’orquestra.

Sortides acadèmiques: les persones que superen aquests estudis obtenen un títol superior, que els permet accedir als estudis de màster. Sortides professionals La superació d’aquest ensenyament permet accedir al món laboral:

 • director o directora de cors, banda, orquestres i altres grups instrumentals o mixtos.
 • docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

ESPECIALITAT: PRODUCCIÓ I GESTIÓ

L’especialitat de Producció i Gestió té per objectiu formar professionals qualificats per desenvolupar tasques vinculades al negoci musical i a la gestió d’organitzacions musicals. La gestió musical requereix uns coneixements i una sensibilitat que, tant des del punt de vista de l’entorn com dels continguts, troben a la nostra escola un espai òptim. Ara bé, el nucli d’aquesta especialitat el constitueixen les competències especifiques de la gestió; competències que permeten organitzar i produir música des del màxim compromís amb la qualitat, tot garantint-ne la sostenibilitat.

Sortides acadèmiques: les persones que superen aquests estudis obtenen un títol superior, que els permet accedir als estudis de màster. Sortides professionals La superació d’aquest ensenyament permet accedir al món laboral:

 • gestor o gestora de centres de documentació musical, centres per a la difusió de la música, fundacions, discogràfiques, editorials, gestió de teatres, espectacles, etc.
 • docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.

ESPECIALITAT: SONOLOGIA

La Sonologia és la disciplina que integra la tecnologia en la música. L’especialitat de Sonologia forma professionals en l’àmbit de la tecnologia musical, dins d’un context eminentment musical, i els capacita per enfrontar-se críticament a les diverses possibilitats que proporciona la tecnologia per donar suport a la creació, transmissió i difusió de la música, en els diferents formats en què aquesta es pot presentar.

Sortides acadèmiques: les persones que superen aquests estudis obtenen un títol superior, que els permet accedir als estudis de màster. Sortides professionals La superació d’aquest ensenyament permet accedir al món laboral:

 • gestor o gestora de processos relacionats amb l’aplicació de recursos tecnològics de suport a la composició, interpretació, gravació i difusió de la música.
 • docent d’ensenyaments artístics superiors i/o universitaris.