Trasllat d’expedient

El trasllat d’expedient d’alumnes que cursen estudis de caràcter reglat en altres centres queda condicionat a l’existència de places escolars vacants en cada una de les assignatures que l’alumne haja de cursar en el centre receptor.
Les places escolars vacants es convocaran una vegada escolaritzats els alumnes del centre i els que han superat les proves d’accés a ensenyances professionals i d’ingrés a les ensenyances elementals.
Tots aquells alumnes que sol•liciten trasllat d’expedient deuen presentar en la secretaria del conservatori la sol•licitud corresponent, adjuntant certificat del Expedient Acadèmic, per fer una valoració en el procés selectiu.
En tot cas, el trasllat estarà sotmès a que l’alumnat tinga l’edat idònia per a cursar de forma ordinària els ensenyances Elementals o Professionals de música segons l’article 2 de l’ordre 28/2011.
En el cas de que el sol·licitant tinga edat superior a la fixada amb caràcter ordinari a l’orde 28/2011, el trasllat requerirà l’aprovació del Consell Escolar del centre de destinació.