Prova d’Obtenció Directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals

PROVA D’OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS.

 1. INFORMACIÓ GENERAL
 2. CONVOCATÒRIA
 3. ESTRUCTURA DE LA PROVA
 4. CONTINGUTS DE LA PROVA / LLISTAT D’OBRES ORIENTATIVES
 1. INFORMACIÓ GENERAL

D’acord amb el Decret 159/2007 que estableix el curriculum de les Ensenyances Elementals,  i l‘Ordre 28/2011 (Títol V), en el primer trimestre del curs es convocaran proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música, amb la finalitat de que els alumnes que no estiguen escolaritzats en els conservatoris o centres autoritzats puguen obtindre la certificació oficial corresponent a les Ensenyances Elementals si demostren el grau de coneixements teòrics i pràctics exigits.

 1. CONVOCATÒRIA: curs 2023/2024
CALENDARI
CONVOCATÒRIA 16 Octubre de 2023
INSCRIPCIÓ 30 octubre a 10 de novembre de 2023
REALITZACIÓ DE LA PROVA Divendres 24 de novembre de 2023 a les 16:00h

TAXES:

 • APERTURA D’EXPEDIENT: 23,39 € (no es paga si ja té expedient obert al conservatori)
 • DRETS D’EXAMEN: 50,58 €

L’imprés de pagament (046) es pot sol·licitar en la secretaria del conservatori o  també es pot generar en línia i pagar a través del següent enllaç:

Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes (9665 – Ensenyaments de règim especial. Música)

SOL·LICITUD:

A aquest enllaç trobaràn la sol·licitud d'inscripció

 • La sol·licitud emplenada junt a la taxa pagada i una còpia del DNI es presentarà en la secretaria del conservatori, dins dels terminis establerts,  personalment o per correu electrònic a la següent direcció:            46021861.info@edu.gva.es
 • El dia de la prova hauran de portar els originals de la sol·licitud i la taxa, i cal presentar el DNI per a identificar-se.

BONIFICACIONS:

 • Beneficiaris de família nombrosa de categoria general pagaran el 50% de la taxa.
 • Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial estan exempts de pagament.
 • Sol·licitants que patisquen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, pagaran el 50% de la taxa.

Els sol·licitants que obtinguen la qualificació d’Apte, hauran de sol·licitar en la secretaria del Conservatori l’expedició del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música, previ pagament de la taxa corresponent (1,93 €).

Si desitgen que el Certificat els siga enviat per correu, hauran de portar un sobre gran (per a Din A4) amb segell i amb l’adreça.

 1. ESTRUCTURA DE LA PROVA

Les proves tindran caràcter eliminatori, per tant l’obtenció del Certificat es produirà únicament quan l’aspirant supere tots el exercicis i parts de la prova.

INSTRUMENT

 1. Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
 2. Interpretació de 3 obres que triarà el tribunal d’entre un llistat de 6 presentades per l’alumne, pertanyents a diferents estils. L’alumne elaborarà el llistat triant entre les previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal 2 còpies de les peces que interpretaran, així com els originals. El Tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables i tinguen el mateix nivell o superior a les publicades com a orientatives en cada especialitat. Les obres que, a criteri del tribunal, no s’ajusten al nivell esmentat podran no ser admeses. En qualsevol cas la decisió del Tribunal tindrà caràcter irrevocable.

En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o més.

L’alumnat que presente obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb aquest, aportant el seu propi pianista acompanyant. NO PODRAN FER LA PROVA SI NO PORTEN EL PIANISTA.

En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat d’estes.

LLENGUATGE MUSICAL:

Constarà de dos apartats:

Prova teòrica:

 • Prova de capacitat auditiva: dictat musical a una veu amb compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.
 • Prova de coneixements teòrics: Contestar per escrit a 5 preguntes a proposta del tribunal.

Prova pràctica:

 • Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta.
 • Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.
 1. CONTINGUTS DE LA PROVA / LLISTAT D’OBRES ORIENTATIVES 
ASSIGNATURES INSTRUMENTALS
CLARINET CONTRABAIX FAGOT FLAUTA TRAVESSERA
GUITARRA OBOÉ PERCUSSIÓ PIANO
SAXÒFON TROMBÓ TROMPA TROMPETA
TUBA VIOLA VIOLÍ VIOLONCEL
ASSIGNATURES TEÒRIQUES
LLENGUATGE MUSICAL