Avaluació i promoció

  • SESSIONS D’AVALUACIÓ
  • PROMOCIÓ EN LES ENSENYANCES ELEMENTALS
  • PROMOCIÓ EN LES ENSENYANCES PROFESSIONALS
SESSIONS D’AVALUACIÓ:
PRIMERA AVALUACIÓ desembre de 2023
SEGONA AVALUACIÓ març de 2024
AVALUACIÓ FINAL juny de 2024
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA juliol de 2024

Desprès de cada sessió d’avaluació, les notes es podran consultar en la Webfamilia 2.0.

COM ES PROMOCIONA EN LES ENSENYANCES ELEMENTALS:

Els alumnes promocionaran de curs quan, en l’avaluació final, hagen superat la totalitat de les assignatures de cada curs o quan tinguen avaluació negativa en una de les assignatures com a màxim, assignatura que portaran pendent i hauran de recuperar en el següent curs acadèmic. En el supòsit d’assignatures pendents referents a pràctica instrumental, la recuperació haurà de realitzar-se en la classe del curs següent.

Els alumnes que, en acabar el quart curs, tinguen pendents d’avaluació positiva tres assignatures o més, hauran de repetir el curs en la seua totalitat. Quan la qualificació negativa es produïsca en una o en dos assignatures, només serà preceptiu cursar les assignatures pendents.

Límit de permanència:

El límit de permanència en les ensenyances elementals serà de cinc anys. L’alumne no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs.

Excepcionalment la Conselleria d’Educació podrà autoritzar que determinats alumnes puguen ampliar un any més el límit de permanència en supòsits de malaltia greu o altres circumstàncies que meresquen una consideració semblant.

COM ES PROMOCIONA EN LES ENSENYANCES PROFESSIONALS:

Els alumnes promocionaran de curs quan, en l’avaluació final, hagen superat la totalitat de les assignatures de cada curs o quan tinguen avaluació negativa en dos de les assignatures com a màxim, assignatures que portaran pendents i hauran de recuperar en el següent curs acadèmic. En el supòsit d’assignatures pendents referents a pràctica instrumental o cant, la recuperació haurà de realitzar-se en la classe del curs següent si forma part del mateix.

Els alumnes que, en acabar el sisè curs, tinguen pendents d’avaluació positiva tres o més assignatures, d’un o més cursos, hauran de repetir el curs en la seua totalitat. Quan la qualificació negativa es produïsca en una o en dos assignatures, només serà preceptiu cursar les assignatures pendents.

Límit de permanència:

El límit de permanència en les ensenyances professionals serà de huit anys. L’alumne no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en sisé curs, fins a completar el límit de permanència.

Excepcionalment la Conselleria d’Educació podrà autoritzar que determinats alumnes puguen ampliar un any més el límit de permanència en supòsits de malaltia greu o altres circumstàncies que meresquen una consideració semblant.