Matriculació

– ALUMNES DE NOU INGRÉS:

Per a iniciar els estudis de música, tant per als ensenyaments Elementals com Professionals, cal superar una prova d’accés (clic ací per a més informació). Els alumnes que superen la prova i siguen admesos, es matricularan en el conservatori en les dates que corresponga i seguint l’ordre en l’adjudicació de vacants establert en la normativa (art. 16 Ordre 28/2011).

–MATRICULACIÓ DELS ALUMNES DEL CENTRE:

Tots els alumnes del conservatori d’Ensenyaments Elementals (del 28 de juny al 4 de juliol)

Tots els alumnes del conservatori d’Ensenyaments Professionals (del 5 al 11 de juliol).

TAXES (curs 2022/2023):

  Preu per assignatura Obertura d’Expedient**
E. Elementals 34,26 € 23,39 €
E. Professionals 51,39 € 23,39 €

** L’obertura d’expedient només es paga el primer curs en que es matricula l’alumne en el centre.

OBSERVACIONS:

 • L’alumnat de família nombrosa de Categoria General, famílies monoparentals i aquells amb discapacitat igual o superior al 33% paguen la meitat.
 • Estaran exempts de pagament :
  • Alumnat de família nombrosa de Categoria Especial o família monoparental de categoria especial.
  • Alumnat en situació d’exclusió social acreditada.
 • En cas de necessitat, el pagament podrà realitzar-se en dos terminis.
 • Els alumnes d’ensenyaments Professionals que han sol·licitat beca, podran acollir-se a l’exempció del pagament. Si posteriorment els es denegada la beca, hauran de fer el pagament de la taxa. Informació sobre la sol·licitud de beca per a E. Professionals (clic ací)

CLIC  ACÍ  PER A MATRICULAR-TE

MATRICULACIÓ SETEMBRE:

 • Alumnes que han obtingut plaça en les proves d´accés als Ensenyaments Professionals (convocatòria Setembre).
 • Alumnes d’Ensenyaments Professionals que han sol·licitat el trasllat de matrícula des de un altre centre o alumnat del centre que ha sol·licitat la readmissió en el mateix.
 • Alumnes que han obtingut plaça en les proves d´accés a diferent curs de primer d´Ensenyaments Elementals y Professionals.
 • Alumnes que han obtingut plaça en les proves d´accés  a 1r Curs d´Ensenyaments Elementals.
 • Readmissions, trasllats d’altres conservatoris, d’alumnat d’Ensenyaments Elementals.