Matriculació

ALUMNES DE NOU INGRES

Per a iniciar els estudis de música, tant per als ensenyaments Elementals com Professionals, cal superar una prova d'accés (clic ací per a més informació). Els alumnes que superen la prova i siguen admesos, es matricularan en el conservatori en les dates que corresponga aportant la següent documentació:

 • Sol·licitud emplenada
 • Fotocòpia del DNI de l'alumne, de la mare i del pare (en alumnes majors d'edat no són necessaris). En cas que l'alumne menor encara no tinga carnet, fotocòpia del llibre de família (de la pàgina corresponent a l'alumne).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • Còpia de la targeta SIP
 • Si es família nombrosa: Fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.

ALUMNES DEL CENTRE:

 • Sol·licitud emplenada
 • Carnet de família nombrosa si és el cas.
 • Còpia de la targeta SIP
 • També podran aportar una fotografia aquells alumnes que desitgen actualitzar la que tenen al seu expedient.
 • Fotocòpia del DNI: només els alumnes que no ho havien aportat anteriorment.

MATRICULACIÓ DELS ALUMNES DEL CENTRE:

PRINCIPIS DE JULIOL:

Tots els alumnes del conservatori d´Ensenyaments Elementals .

Tots els alumnes del conservatori d´Ensenyaments Professionals sense assignatures pendents.

JULIOL:

Alumnes del conservatori d´Ensenyaments Professionals, que tenen assignatures suspeses (després de l'avaluació extraordinària).

TAXES (curs 2023/2024):

Preu per assignatura Obertura** d'Expedient
E. Elementals 34,26 € 23,39 €
E. Professionals 51,39 € 23,39 €

** L'obertura d'expedient només es paga el primer curs en què es matricula l'alumne en el centre.

OBSERVACIONS:

 • L'alumnat de família nombrosa de Categoria General, famílies monoparentals i aquells amb discapacitat igual o superior al 33% paguen la meitat.
 • Estaran exempts de pagament :
  • Alumnat de família nombrosa de Categoria Especial o família monoparental de categoria especial.
  • Alumnat en situació d'exclusió social acreditada.
 • En cas de necessitat, el pagament podrà realitzar-se en dos terminis.

Els alumnes d'ensenyaments Professionals que han sol·licitat beca, podran acollir-se a l'exempció del pagament. Si posteriorment els és denegada la beca, hauran de fer el pagament de la taxa. Informació sobre la sol·licitud de beca per a E. Professionals (clic ací).

PUNXA ACÍ PER A MATRICULAR-TE