Optatives 2n ESO

Matèries opcionals que prèviament a la matrícula s’ofereixen durant el curs 24/25:

Optatives 1r ESO

Aquestes són les matèries optatives que oferim en 1r d’ESO: (Clica sobre el títol per a saber més)

Memòria

En finalitzar el període lectiu del curs escolar, el consell escolar del centre, el claustre i l’equip directiu del centre avaluen el grau de compliment de la PGA i els resultats de l’avaluació i promoció de l’alumnat i reflexionen sobre l’evolució del curs i els aspectes millorables.

Aquesta avaluació es concreta en la memòria final de curs, que s’ha de posar a disposició de la comunitat educativa del centre, en format preferentment electrònic, almenys des del dia de la data en què s’aprova i fins a la data d’aprovació de la PGA del curs següent.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que ho demane al 03009051@edu.gva.es rebrà enllaços a les diferents parts de la darrera memòria.

PGA

La Programació General Anual és l’instrument bàsic que recull la planificació, l’organització i el funcionament del centre, com a concreció anual dels diferents aspectes que es recullen en el Projecte educatiu del centre.

Un cop aprovada, s’ha de posar a disposició de la comunitat educativa, en format preferentment electrònic o telemàtic i, almenys, des de la data en què va ser aprovada i fins a la data d’aprovació de la PGA següent. Un exemplar d’aquesta quedarà en la secretaria del centre a disposició dels membres de la comunitat educativa.

El Pla d’actuació per a la millora (PAM) constitueix la part pedagògica de la PGA.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que ho demane al 03009051@edu.gva.es rebrà enllaços a les altres parts de la PGA.