Aneu a la barra d'eines

Eleccions a Consell Escolar

 

 

 

 

Escolars: 21 de Novembre 2019 /Elecciones a Consejos escolares : 21 de Noviembre de 2019

 

CALENDARI D’ACTUACIONS EN EL PROCÉS ELECTORAL

 APROVAT PER LA JUNTA ELECTORAL EN SESSIÓ CONSTITUTIVA EL 14 D’OCTUBRE DE 2019

 

 1. Aprovació i publicació dels censos electorals: 14 d’octubre.

 2. Presentació de candidatures (en la secretaria del centre segons model recollit a la consergeria): des del 21 d’octubre al 5 de novembre (fins les 10:00 h)

 3. Publicació de les llistes provisionals dels candidats (per sectors), el 5 de novembre (a partir de les 11.00h).

 4. Presentació de reclamacions a les llistes provisionals de candidats (per escrit, en la secretaria del centre): fins les 19:00 hores del dia 7 de novembre.

 5. Publicació de les llistes definitives de les distintes candidatures: el 11 de novembre (a partir de les 11.00h).

 6. Campanya electoral: del 12 al 19 de novembre (durant esplais i altre horari no lectiu, vesprades o matins segons torn de jornada lectiva.)

 7. Posada a disposició de la comunitat educativa de les paperetes per a exercir el dret al vot i sorteig públic dels components titulars i suplents de les meses electorals del sector pares i alumnes: dijous 14 de novembre (a partir de les 10:45h).

 8. Emissió del vot no presencial per correu certificat, amb temps suficient perquè arribe abans de l’escrutini, o lliurament, en persona o mitjançant missatger, familiar o mandatari, amb doble sobre a la Direcció del 14 al 21 de novembre, o a la mesa electoral el 21 de novembre.

 9. Jornada de reflexió, durant la qual no podran dur-se a terme actes de propaganda electoral20 de novembre.

 10. Dia de les votacions: 21 de novembre (els pares per la vesprada de 13:00 a 15:0i de 18:00 a 20:00 hores). Publicació dels resultats després del recompte.

 11. Presentació de reclamacions als resultats de les votacionsFins 26 de novembre a les 19:00(per escrit, en la secretaria del centre)

 12. Resolució de reclamacions als resultats de les eleccions i proclamació dels candidats electesdijou28 de novembre

 13. Remissió de l’acta de proclamació de candidats electes a la Direcció Territorial: el divendres 29 de novembre

 14. Sessió constitutiva del consell escolar renovat:el dijous 12 de desembre de 2019.

 

CALENDARIO DE ACTUACIONES EN EL PROCESO ELECTORAL

 APROBADO POR LA JUNTA ELECTORAL EN SESIÓN CONSTITUTIVA EL 14 DE OCTUBRE DE 2019

 

 1. Aprobación y publicación de los censos electorales: 14 de octubre.

 2. Presentación de candidaturas (en la secretaría del centro según modelo recogido en conserjería): desde el 21 de octubre al 5 de noviembre (hasta las 10:00 h)

 3. Publicación de las listas provisionales de los candidatos (por sectores), el 5 de noviembre (a partir de les 11:00 h).

 4. Presentación de reclamaciones a las listas provisionales de candidatos (por escrito, en la secretaría del centre): hasta las 19:00 horas del día 7 de noviembre.

 5. Publicación de las listas definitivas de las distintas candidaturas: el 11 de noviembre (a partir de les 11:00 h).

 6. Campaña electoral: del 12 al 19 de noviembre (durante recreos y otro horario no lectivo, tardes o mañanas según turno de jornada lectiva.)

 7. Puesta a disposición de la comunidad educativa de las papeletas para ejercer el derecho al voto y sorteo público de los componentes titulares y suplentes de las mesas electorales del sector padres y alumnos: jueves 14 de noviembre (a partir de las 10:45 h).

 8. Emisión del voto no presencial por correo certificado, con tiempo suficiente para que llegue antes del escrutinio, o entrega, en persona o mediante  mensajero, familiar o mandatario, con doble sobre a la Dirección del 14 al 21 de noviembre, o a la mesa electoral el 21 de noviembre.

 9. Jornada de reflexión, durante la cual no podrán llevarse a cabo actos de propaganda electoral20 de noviembre.

 10. Día de las votaciones: 21 de noviembre (los padres, por la tarde, 13:00 a 15:0y de 18:00 a 20:00 horas). Publicación de los resultados después del recuento.

 11. Presentación de reclamaciones a los resultados de las votacionesHasta 26 de noviembre a las 19:00 h (por escrito, en la secretaría del centro)

 12. Resolución de reclamaciones a los resultados de las elecciones y proclamación de los candidatos electosjueves 28 de noviembre

 13. Remisión del acta de proclamación de candidatos electos a la Dirección Territorial: el viernes 29 de noviembre

 14. Sesión constitutiva del consejo escolar renovado: el jueves 12 de diciembre de 2019.

 Eleccions a Consells