Ajudes per al servei de Transport Escolar

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2023-2024.

Segons siga el cas, es pot sol·licitar l’ajuda individualitzada o prestació de transport escolar per al curs 2023/24:

 

  • Alumnat que en el curs 2022/23 ja en va sol·licitar:

    • Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2023/24, sense necessitat de presentar la documentació. Si alguna de les dades que figuren en l’esborranyno és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i es presentarà aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.
    • Els pares, mares o tutors de l’alumnat que no siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, podran sol·licitar en el centre educatiu on estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d’ajudes individuals de transport escolar, on constaran pregravades les dades que obren en poder d’aquesta administració. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estaran matriculades durant el curs 2023/24. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.
  • Alumnat que en el curs 2022/23 no en va sol·licitar:

    La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requerisca per a ser alumnat beneficiari del transport escolar en el centre on estarà matriculat durant el curs 2023/24.

Nova Pàgina Web de Conselleria sobre Transport escolar: Preguntes Freqüents

Més informació Transport/Menjador

Annex I: Sol·licitud de Transport Escolar 23-24

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2023-2024.