PAC-MITJA-24-infografia

IMPORTANT: Per a inscripció presencial el termini és del 20 al 27 de març!

Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior 2024

Encara que ací teniu un estracte amb la informació més important, la informació completa referida a les proves d’accés als Cicles Formatius de grau mitjà i superior la podeu trobar a:

Blog del Depart. d’Orientació IES La Malladeta: característiques de les proves i exemples de convocatòries anteriors

Pàgina web de la Conselleria d’Educació sobre la Formació Professional

Pàgina de Conselleria sobre les proves d’accés.

  • Quan cal apuntar-s’hi? 20 al 28 de març de 2024 (ATENCIÓ: 28 de març és dia festiu per les vacances de Setmana Santa)
  • Quan es fan les proves? 20 i 21 de maig de 2024

  • On presentar els papers per apuntar-s’hi? En qualsevol centre docent que impartisca cicles formatius (Grau Mitjà) de l’opció triada (Grau Superior)

  • Característiques i horari de les proves:

dia

Grau Mitjà

Grau Superior

20

Part lingüística:

9:00 Llengua i literatura, de valencià o castellà, a triar per l’aspirant (1 hora)

10:15 Llengua estrangera: Anglés (45 min)

Part Social:

11:30 Ciències Socials, Geografia i Història (1 hora)

Part comuna:

15:00 Llengua i literatura, amb un comentari de text en valencià o en castellà, a triar per l’aspirant (1 hora 15 min)

16:30 Llengua estrangera: Anglés (1 hora 15 min)

18:00 Matemàtiques (1 h 15 min).

19:30 Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)

21

Part Científica, Matemàtica i Tècnica:

9:00 Matemàtiques (1 hora)

10:15 Ciències de la Natura (45 min)

11:15 Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)

Una part específica, segons siga l’opció1 a què estiga adscrit el cicle formatiu.

16:00 1a matèria part específica (1 h 15min)

17:30 2a matèria part específica (1 h 15 min)

 

1 Hi ha 3 opcions diferents i cal saber a quina opció està assignat el Cicle Formatiu al qual es vol accedir.

El contingut d’estes proves s’adequarà al currículum vigent de d’ESO o Batxillerat a la Comunitat Valenciana, concretat per a les proves en la RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2015 (DOCV del 18-11-15).

 

Per a grau mitjà: la nota de la part Lingüística s’obté calculant la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes dels dos apartats, amb pesos respectius de 8 i 2. La nota de la part Científica, Matemàtica i Tècnica s’obté calculant la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes dels tres apartats, amb pesos 5, 3 i 2, respectivament. La nota de la prova serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les tres parts, si aquestes són totes superiors a 4.

Per a grau superior: la nota de la part comú s’obté calculant la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes dels quatre apartats, amb pesos 3,5, 3,5, 2 i 1 (per Llengua, Matemàtiques, Anglés i TICD, respectivament). La nota de l’altra part s’obté calculant la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes dels dos apartats. La nota de la prova serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues parts, si aquestes són totes dues superiors a 4.

Per ajudar a fer aquests càlculs, hem preparat un Simulador de les notes de les proves d’accés a cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior. Tan sols cal introduir notes a les cel·les amb fons verd.

 

 Haver aprovat alguna de les matèries de 4t d’ESO incloses en la prova a grau mitjà pot suposar l’exempció de l’apartat corresponent, més concretament:

Part prova

Apartat prova

Queda exempta per Matèria de 4t superada

Lingüística

Llengua i Literatura

Valencià: Llengua i Literatura

o Castellà: Llengua i Literatura

Anglés

Primera Llengua Estrangera: Anglés

Social

Ciències Socials, Geografia i Història

Ciències Socials, Geografia i Història

Científica, Matemàtica i Tècnica

Matemàtiques.

Matemàtiques aplicades o acadèmiques

Ciències Naturals

Biologia i Geologia

o Física i Química de 4t

Tractament de la informació i comunicació digital

Informàtica de 4t

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

 Haver aprovat aquesta prova i tindre aprovades totes les matèries de 1r i 2n d’ESO (o tindre aprovats alguns mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà que suposen la meitat de les hores del cicle), és equivalent al títol de Graduat en ESO, als únics efectes d’accés a treballs públics i privats, segons diu l’ORDRE EDU/1603/2009.

Haver aprovat alguna de les matèries de Batxillerat incloses en la prova a grau superior pot suposar l’exempció de l’apartat corresponent, més concretament:

Part prova

Matèria prova

Queda exempta per Matèria superada

Comuna

Llengua i Literatura

Valencià: Llengua i Literatura II

o Castellà: Llengua i Literatura II

Llengua estrangera (Anglés)

Primera Llengua Estrangera Anglés II

Tractament de la Informació i CD

Tecnologies de la Informació i la Comunic. II

Matemàtiques

Matemàtiques II o

Matemàtiques aplicades Ciències Socials II

Específica opció A

(Humanitats i Ciències Socials)

Història

Història del món Contemporani

Economia

Economia de l’Empresa

Geografia

Geografia

Específica opció B

(Tecnologia)

Física i Química

Física i Química

Tecnologia Industrial

Tecnologia Industrial II

Dibuix Tècnic

Dibuix Tècnic II

Específica opció C

(Ciències)

Física

Física

Biologia i Ciències de la Terra

Biologia o

Ciències de la Terra i Medi Ambient

Química

Química

Haver aprovat aquesta prova i tindre el títol de Graduat en ESO (o equivalent acadèmic), és equivalent al títol de Batxillerat, als únics efectes d’accés a treballs públics i privats, segons diu l’ORDRE EDU/1603/2009.

Més informació a:

1 Hi ha 3 opcions diferents i cal saber a quina opció està assignat el Cicle Formatiu al qual es vol accedir.