Memòria

En finalitzar el període lectiu del curs escolar, el consell escolar del centre, el claustre i l’equip directiu del centre avaluen el grau de compliment de la PGA i els resultats de l’avaluació i promoció de l’alumnat i reflexionen sobre l’evolució del curs i els aspectes millorables.

Aquesta avaluació es concreta en la memòria final de curs, que s’ha de posar a disposició de la comunitat educativa del centre, en format preferentment electrònic, almenys des del dia de la data en què s’aprova i fins a la data d’aprovació de la PGA del curs següent.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que ho demane al 03009051@edu.gva.es rebrà enllaços a les diferents parts de la darrera memòria.