Proves lliures per a l’obtenció del títol d’ESO

 • Qui pot apuntar-s’hi? Qui tinga 18 anys l’any natural del dia de la prova i no tinga el títol d’ESO.

 • Quan cal apuntar-s’hi? Cada curs acadèmic hi ha dues convocatòries. En les d’aquest curs els terminis de presentació de sol·licituds són:

  26 d’octubre al 9 de novembre de 2020

  11 al 26 de març de 2021

  Quan es fan les proves? Segons la convocatòria, aquest curs les proves són:

  29 de gener de 2021

  4 de juny de 2021

 • On es fan les proves? No està predeterminat. A la sol·licitud es pot indicar preferència de zona i, segons quanta gent s’hi apunte, ja decidiran on les fa cadascú. Es comunicarà als aspirants en les llistes provisionals d’admesos, que es poden consultar al mateix lloc on s’emplena la sol·licitud.

 • Com apuntar-s’hi? S’emplena una sol·licitud telemàticament a la qual es pot accedir des de http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638, s’imprimeix, es signa i es presenta, preferentment, a la Direcció Territorial d’Educació; però també es pot fer en Correus (en sobre obert) i altres registres electrònics.

 • Característiques i horari de les proves: La prova consta de vuit mòduls agrupats en tres àmbits.

  Àmbit Científico Tècnològic:

  9:30 Processos i Instruments Matemàtics; Natura, Ecologia i Salut; i Ciències i Tecnologia. (2 hores)

  Àmbit de Ciències Socials:

  12:00 El Món del Treball; i Societats, Territori i Processos Historicocultural (2 hores)

  Àmbit de Comunicació:

  16:00 Valencià, Castellà i Llengua Estrangera, a triar entre Anglés, Francés, Italià i Alemany (3 hores)

 • Convalidacions: Tenir aprovades algunes assignatures pot suposar la convalidació d’alguns mòduls de la prova, en particular:

  Tenir aprovat de 4t ESO

  Tenir aprovat de FPB

  Convalida el mòdul

  Qualsevol opció de Matemàtiques

  Ciències Aplicades I i II

  Processos i instrument matemàtics

  Biologia i Geologia

  Natura, Ecologia i Salut

  Física i Química

  Tecnologia

  Ciències i Tecnologia

  Formació i Orientació Laboral II

  El Món del Treball

  Ciències Socials, Geografia i Història

  Ciències Socials I i II

  Societats, Territori i Processos Historicoculturals

  Valencià

  Castellà-Valencià II

  Valencià

  Castellà

  Castellà

  Primera Llengua Estrangera

  Llengua Estrangera: Anglés II

  Llengua Estrangera

 • Què cal per aconseguir el títol d’ESO amb aquestes proves? Obtindran el títol d’ESO els que aproven tots els mòduls. També podran obtenir-lo amb un mòdul suspés, si el tribunal considera que l’aspirant han assolit globalment els objectius generals de la formació bàsica de les persones adultes; per prendre aquesta decisió, el tribunal podrà convocar l’aspirant a una entrevista personal.

   

  Més informació a http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/pruebas-libres