homologades d’idiomes estrangers

 

Proves homologades d’idiomes estrangers 21-22

Com tots els cursos, els alumnes que tinguen, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova i estiguen matriculats en aquest centre en ensenyances d’Educació Secundària o Formació Professional, poden fer en aquest centre unes proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic d’Anglés o Francés.

 

Calendari

Quan?

Què i On?

13 al 17 de desembre

Presentació de sol·licituds a Secretaria

10 gener

Publicarem la llista provisional d’alumnes admesos i el termini d’esmena de sol·licituds (10 dies hàbils després de la publicació)

21 de gener

Publicarem llistes definitives i l’estructura dels exercicis corresponents a cada una de les destreses que componen la prova, els criteris d’avaluació, els materials necessaris per a la realització de la prova i la data i hora de realització de la prova homologada per a cada idioma

Anglés: 9 de febrer a les 11:30

Francés: 14 de febrer a les 8:00

Realització de la prova al centre on es troba matriculat

8 de març

Publicarem les qualificacions dels alumnes

Un cop publicats els resultats de la prova, es pot reclamar segons disposa la normativa vigent: dins dels tres dies hàbils següents a la publicació dels resultats. La directora pot confirmar o modificar els resultats. Si persisteix la reclamació, durant els tres dies següents es podrà demanar per escrit que s’eleve a la Direcció Territorial.

 

Estructura i avaluació de la prova

La prova serà administrada i avaluada per tots els professors cada un dels departaments d’idiomes estrangers, seguint les especificacions dictades per la conselleria. El seu contingut tindrà com a referència el nivell A2 del Consell d’Europa.

La prova s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).

Els candidats podran accedir a totes i cada una de les destreses, sense que la superació de qualsevol d’aquestes siga requisit indispensable per a poder realitzar les restants.

La prova durarà aproximadament dues hores i quinze minuts i es distribuirà per destreses de la manera següent:

  • Comprensió escrita (CE): 35 minuts
  • Comprensió oral (CO): 25 minuts
  • Expressió escrita (EE): 75 minuts
  • Expressió oral (EO): 10 min de Preparació, 1.30-2.00 min de Monòleg i 3-4 minuts de Diàleg (si parelles, o 4.30-6 min, si trio)

Per superar la prova caldrà obtindre, almenys, el 60% de la puntuació total possible en cada una de les quatre destreses. Al percentatge obtingut en cada destresa de la prova s’hi sumarà un 10% només en el cas que l’alumne o alumna haja obtingut una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger objecte de la prova el curs immediatament anterior al de la celebració de la mencionada prova. La qualificació final de les proves s’expressarà en els termes Apte o No apte.

 

Realització dels exercicis

L’alumne ha de dur a la prova:

a) Original de document nacional d’identitat (DNI) o de número d’identificació d’estranger (NIE),

b) Còpia de la sol·licitud de participació en la prova, segellada com cal pel centre.

 

Més informació a http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades