homologades d’idiomes estrangers

 

Proves homologades del nivell A2 d’idiomes estrangers 22-23

Segons resolució de 17 de gener de 2023 queden convocades les proves homologades per a l’obtenció del certificat de nivell A2 dels idiomes anglés, francés, italià i alemany per al curs 2022/2023.

En els següentes enllaços trobaràs tota la informació publicada per Conselleria i la resolució:

Les proves que es realitzen en aquest centre són per a l’obtenció del Certificat de Nivell A2 d’Anglés o Francés.

Els requisits per a poder presentar-se són:

  • Tenir setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova (o estar matriculat en 4t d’ESO)
  • Estar matriculat en aquest centre en ensenyances d’Educació Secundària o Formació Professional.

Calendari

Quan?

Què i On?

22 al 28 de febrer

Presentació de sol·licituds a Secretaria

2 de març

Publicació de la llista provisional d’alumnat admés i el termini d’esmena de sol·licituds (10 dies hàbils després de la publicació)

 

 

Anglés: 21 de març a les 11:00h

Francés: 22 de març a les 11:00h

Realització de la prova al centre. 

24 d’abril

Publicació de les qualificacions.  Es pot presentar reclamació a les qualificacions provisionals. El llistat d’alumnat apte i no apte definitiu ha d’estar publicat al tauler del centre abans del dia 5 de maig de 2023.

 

Estructura i avaluació de la prova

La prova serà administrada i avaluada pel professorat de cada un dels departaments d’idiomes estrangers, seguint les especificacions dictades per la conselleria. 

La prova s’articularà en quatre parts:

  • activitats de comprensió de textos orals
  • activitats de comprensió de textos escrits
  • producció i coproducció de textos orals
  • producció i coproducció de textos escrits. S’incorporarà una tasca de mediació lingüística en l’activitat de producció i coproducció de textos escrits

Els candidats i candidates podran accedir a totes i cada una de les activitats de llengua, sense que la superació de qualsevol d’aquestes siga requisit indispensable per a poder realitzar les restants. 

La superació d’aquestes proves exigirà que l’alumnat demostre un nivell suficient de competència en totes i cadascuna de les activitats de llengua.

La prova durarà aproximadament dues hores i quinze minuts i es distribuirà per destreses de la manera següent:

  • Comprensió escrita: 35 minuts
  • Comprensió oral: 25 minuts
  • Expressió escrita: 75 minuts
  • Expressió oral: 15 minuts

.La qualificació final global de la prova s’expressarà en termes d’«apte» o «no apte». Per a obtindre la qualificació final d’apte cal superar totes les activitats de llengua de la prova amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50 % i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 65 %.

 

Realització de la prova

L’alumne ha de dur:

a) Original de document nacional d’identitat (DNI) o de número d’identificació d’estranger (NIE),

b) Còpia de la sol·licitud de participació en la prova, segellada com cal pel centre.