Memòria

En finalitzar el període lectiu del curs escolar, el consell escolar del centre, el claustre i l’equip directiu del centre avaluen el grau de compliment de la PGA i els resultats de l’avaluació i promoció de l’alumnat i reflexionen sobre l’evolució del curs i els aspectes millorables.

Aquesta avaluació es concreta en la memòria final de curs, que s’ha de posar a disposició de la comunitat educativa del centre, en format preferentment electrònic, almenys des del dia de la data en què s’aprova i fins a la data d’aprovació de la PGA del curs següent.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que ho demane al 03009051@edu.gva.es rebrà enllaços a les diferents parts de la darrera memòria.

PGA

La Programació general anual és l’instrument bàsic que recull la planificació, l’organització i el funcionament del centre, com a concreció anual dels diferents aspectes que es recullen en el Projecte educatiu del centre.

Un cop aprovada, s’ha de posar a disposició de la comunitat educativa, en format preferentment electrònic o telemàtic i, almenys, des de la data en què va ser aprovada i fins a la data d’aprovació de la PGA següent. Un exemplar d’aquesta quedarà en la secretaria del centre a disposició dels membres de la comunitat educativa.

El Pla d’actuació per a la millora (PAM) constitueix la part pedagògica de la PGA.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que ho demane al 03009051@edu.gva.es rebrà enllaços a les altres parts de la PGA.

Actualitzacions recents

Les últimes pàgines que hem actualitzat són:

 1. Ajudes i beques
 2. Projecte Educatiu
 3. Oferta Pública per a la selecció de professors especialistes
 4. Llibres de text i altre material 2022-23
 5. Formalització de la matrícula per al curs 2022-23
 6. Per familiars de les escoles adscrites 2022
 7. PDC 3r
 8. Oferta formativa
 9. Pàgina dels cicles
 10. Tercera reunió amb pares 2022
 11. Beques per a estudis postobligatoris no universitaris
 12. Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior
 13. Proves homologades d’idiomes estrangers
 14. Campanyes
 15. Mesures d’emergència

FP dual -e

Fins el dia 26 d’octubre del 2020, l’alumnat que estiga interessat en fer la Formació Professional Dual ha de presentar al tutor del seu grup aquesta sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa requerida en algun dels següents annexos, on s’indica el barem que s’aplicarà per a fer la selecció de l’alumnat interessat, segons el cas de l’alumne:

Es recorda que l’alumnat participant haurà de ser major de 16 anys i, si fóra menor de 18, comptar amb l’autorització dels seus pares, mares/representants legals.