PGA

La Programació general anual és l’instrument bàsic que recull la planificació, l’organització i el funcionament del centre, com a concreció anual dels diferents aspectes que es recullen en el Projecte educatiu del centre.

Un cop aprovada, s’ha de posar a disposició de la comunitat educativa, en format preferentment electrònic o telemàtic i, almenys, des de la data en què va ser aprovada i fins a la data d’aprovació de la PGA següent. Un exemplar d’aquesta quedarà en la secretaria del centre a disposició dels membres de la comunitat educativa i se’n remetrà un altre exemplar, exclusivament en format electrònic o per via telemàtica, a la direcció territorial competent en matèria d’educació. També se’n lliurarà una còpia a cada sector dels representats en el consell escolar i a la junta directiva de les associacions de mares i pares, en format preferentment electrònic. El Pla d’actuació per a la millora (PAM) constitueix la part pedagògica de la PGA.

Qualsevol membre de la comunitat educativa que ho demane al 03009051@edu.gva.es rebrà enllaços a les altres parts de la PGA.