Competició en els esbarjos

El Departament d’Educació Física organitza durant els esbarjos de l’institut un ampli programa d’activitats esportives. Aquest programa s’integra en un pla molt més ampli de millora de la convivència en tot el centre i és aquest, precisament, un dels seus principals objectius. Els ESBARJOS ESPORTIUS tenen un excel·lent acolliment entre l’alumnat i en ells treballem un gran nombre d’esports, en els quals el respecte en el compliment de cadascun dels seus reglaments té un valor fonamental. En aquest sentit, es treballa positivament la igualtat, la inclusió i el respecte a les normes i a la resta de participants. El joc net és fonamental, fent nostre el lema L’IMPORTANT ÉS PARTICIPAR. Hem de destacar, finalment, el suport i incentiu continu a la participació femenina en totes les competicions.

L’organització provisional d’aquestes competicions és la següent:

 

1r trimestre 2° trimestre 3er trimestre
FUTBOL SALA BÀSQUET VOLEIBOL
RASPALL / ESCALA I CORDA BÀDMINTON BÀDMINTON
BALÓ PRESONER HANDBOL HOQUEI
PINFUVOTE BALONKÖRF BALLS / ACROESPORT
ESCACS ESCACS ESCACS

En tots els esports d’equip s’ha de participar obligatòriament amb el grup-classe al qual es pertany. Igualment, es premiarà en la classificació a aquells equips que presenten equips mixtos.

Cada grup-classe podrà presentar com a màxim dos equips en cada competició.

En els esports individuals la inscripció es fa directament en el departament d’Educació Física, al principi de cada trimestre.

Us esperem!

Projecte Dona i esport

Un dels compromisos més importants de l’IES GAIA és la promoció de l’esport escolar i, de manera molt especial, l’esport femení. Per això, l’institut participa de manera activa en el PROJECTE DONA I ESPORT de la Universitat d’Alacant. Gràcies a aquest projecte la Universitat d’Alacant dota a tots els instituts de la ciutat d’entrenadors i entrenadores de bàsquet, voleibol i futbol-sala femenins, amb l’objectiu de promocionar l’esport femení en edat escolar i facilitar el pas d’aquestes esportistes, quan arriba la seua etapa universitària, als diferents equips femenins que té la UA.

Des del departament d’Educació Física de l’IES GAIA ens preocupem per divulgar totes aquestes activitats esportives i per preparar als equips que sorgisquen en el centre per a facilitar el pas d’aquestes esportistes a l’organigrama esportiu de la UA.

Durant aquest curs acadèmic els entrenaments dels tres esports citats en les seues diferents categories es realitzaran en les instal·lacions esportives de l’institut els dimecres, en horari de 16.00 a 17.00 hores, des de principis d’octubre a la fi de maig, amb competicions entre els diferents equips de tots els centres de secundària de la ciutat de Sant Vicent, tant en les instal·lacions dels centres com en les pròpies de la UA.

Xarxa llibres. Lliurament llibres setembre 2019

El lliurament de llibres de text dels i les alumnes participants en la xarxa que no van recollir els lots al juliol es realitzarà  exclusivament els dies:

 

–       3 de setembre,  en horari de 9.30 a 13.00 h.

–       4 de setembre, en horari de 17.30 a 19.00 h.

 

Els lots de llibres han de ser recollits pels pares dels alumnes o per persones adultes degudament autoritzades per escrit (en cap cas pels alumnes).

 

La Coordinadora de la Xarxa llibres

Eleccions al Consell escolar 2019

Dia: 21 de novembre de 2019.

Horari de votació per a pares/mares: dues franges horàries, entre les 8.00 i 10.00 hores i les 12.30 i 14.30 hores.

Lloc: La mesa electoral amb l’urna estarà situada en consergeria.

Escrutini: públic, a partir de les 14.15 hores.

Vot no presencial, segons les següents instruccions:

VOT NO PRESENCIAL

(Segons el que es disposa en l’article 14 del Decret 93/2016 de 22 de juliol de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport)

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a l’adreça del centre o a la taula, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini. A aquest efecte, tant en aquesta web com en consergeria del propi centre estaran a la disposició de pares/mares les paperetes de vot. El nombre màxim de persones candidates que poden ser votades en aquesta ocasió per al sector de mares i pares és de2 .

Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé es podrà entregar abans del dia de la votació a l’adreça del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà entregar davant la mesa electoral. El sobre contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d’identificació que aportació, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’aquest sistema, la mesa electoral podrà acceptar un altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.