Eleccions al CE. Vot de l’alumnat

ELECCIONS Al CONSELL ESCOLAR

Curs 2021-2022

1. Què és el Consell Escolar? El consell escolar és el màxim òrgan de representació del centre. En ell estan representats tots els estaments que componen la comunitat educativa. A ell li correspon l’aprovació de les normes que regulen l’activitat del centre i que no venen ja determinades per llei.
2. Qui compon el consell escolar? Director/a; cap/a d’estudis; secretari/a (amb veu, però sense vot); 7 professors/as; 5 pares/mares (1 de l’AMPA); 4 alumnes/as; 1 representant del personal d’administració i serveis (conserges i administratives); 1 representant del personal d’atenció educativa complementària; 1 representant de l’Ajuntament.
3. Cada quant es trien representants al Consell Escolar? Cada dos anys es renova una meitat.
4. A quants representants es tria en aquesta renovació? (2a meitat)Tres representants del profesoradoDos representants de l’alumnat Dos representants de les familiasUn representant del personal d’administració i serviciosUn representant del personal d’atenció educativa complementària No obstant això, és important saber que és freqüent que queden vacants en el consell escolar, sobretot d’alumnes/as que finalitzen el seu període d’escolarització en l’IES i, per tant, és important que hi haja alumnes/as en reserva per a anar cobrint les vacants. 
5. Qui pot presentar-se al consell escolar en representació de l’alumnat? Tot l’alumnat matriculat en el centre.
6. Què he de fer per a presentar una candidatura? Emplenar una sol·licitud que t’entregaran en la secretaria del centre i entregar-la allí mateix, juntament amb una fotografia. Pots presentar-la entre el 20 d’octubre i el 3 de novembre.  
7. Quan són les eleccions? El 18 de novembre. Es passarà l’urna per les classes perquè els que vulguen votar puguen fer-ho.
Si tens algun dubte pots consultar amb el teu tutor/a.
PRESENTACION-CANDIDATURAS_2021-1

CALENDARIO-ELECCIONES-2021-1

Eleccions al CE. Vot de les famílies

INSTRUCCIONS PER Al DIA DE LA VOTACIÓ D’ELECCIÓ DE MEMBRES A CONSELL ESCOLAR  DEL SECTOR PARES/MARES

Dia: 18 de novembre de 2021.

Sector que es renova: 2a meitat dels membres del sector pares/mares (dos membres nous).

Horari de votació per a pares/mares: dues franges horàries, entre les 8.00 i 10.00 hores i entre les 12.30 i 14.30 hores.

Lloc: La mesa electoral amb l’urna estarà situada en consergeria.

Escrutini: públic, a les 14.30 hores, en consergeria.

Vot no presencial, segons les següents instruccions:

VOT NO PRESENCIAL

(Segons el que es disposa en l’article 14 del Decret 93/2016 de 22 de juliol de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport)

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a l’adreça del centre o a la taula, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini. A aquest efecte, en consergeria del propi centre estaran a la disposició de pares/mares les paperetes de vot. El nombre màxim de persones candidates que poden ser votades en aquesta ocasió per al sector de mares i pares és de 2. 

Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé es podrà entregar abans del dia de la votació a l’adreça del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà entregar davant la mesa electoral. El sobre contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d’identificació que aportació, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’aquest sistema, la mesa electoral podrà acceptar un altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.

INSTRUCCIONS-DE-VOT-PER-A-LES-FAMILIES_2021

PRESENTACION-CANDIDATURAS_2021-1

CALENDARIO-ELECCIONES-2021-1