Organigrama

Direcció Juan Manuel Dávila Linares direccion@institutogaia.es
Vicedirecció Sergio Paíno García vicedireccion@institutogaia.es
Direcció d’estudis Juan Antonio Sogorb Torregrosa jefatura@institutogaia.es
Secretaria Verónica Martínez Pastor secretaria@institutogaia.es
Coord. Secundària Ximo Nebot Navarro xnebot@institutogaia.es