Matemàtiques A 4ESO

MATEMÀTIQUES A                      4t ESO

 

A qui va dirigida?

A aquells alumnes que estan interessats a cursar un cicle formatiu de grau mitjà.

No obstant això, poden cursar aquestes matemàtiques també els alumnes que NO es matricularan en cap assignatura de Matemàtiques en Batxillerat (és a dir, cursaran el Batxillerat en la modalitat d’Humanitats i no de Ciències Socials o de Ciències)

 

Continguts

Concepte de nombre irracional

Notació científica

Potències d’exponent sencer o fraccionari

Interés simple

Operacions amb nombres naturals, enters, racionals i arrels

Potències de nombres naturals, enters, racionals o irracionals

Proporcionalitat

Estratègies de càlcul mental

Polinomis. Suma, resta i producte de polinomis

Equacions  de  primer  i  segon  grau

Inequacions de primer grau. Sistemes d’inequacions lineals

Sistemes d’equacions lineals amb dues incògnites

Factorització de polinomis

Angles  en  el  sistema  sexagesimal  i  en  radians

Translacions, girs i simetries

Teorema de Pitàgores. Aplicacions

Elements notables del triangle

Reconeixement de sòlids: prismes rectes, piràmides, cilindres i cons

Esfera

Iniciació  a  la  geometria  analítica  en  el  pla

Programes informàtics de geometria dinàmica

Relacions mètriques en els triangles i raons trigonomètriques

Geometria en context real

Funcions lineals

Anàlisis i interpretació de funcions no lineals

Resolució de problemes

Càlcul  de  probabilitats  mitjançant  la  regla  de  Laplace

Suceso  contrari,  succés  segur  i  succés  impossible.  Successos compatibles i incompatibles

Unió i intersecció de successos: concepte i propietats

Propietats de la probabilitat

Probabilitat  condicionada

Introducció a les tècniques de recompte

Concepte de variable estadística

Disseny i fases d’un estudi estadístic

Càlcul   i   interpretació   de   les   principals   mesures   de centralització

Càlcul i interpretació de les principals mesures de dispersió

Diagrames de dispersió. Introducció a la correlació