Economia 4ESO

ACTIVITATS

Les activitats seran variades i tindran en compte les característiques, necessitats i interessos de l’alumnat, de manera que a través d’elles s’aconseguisca una aplicació pràctica dels continguts apresos i una millor comprensió de la realitat econòmica més pròxima.

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

No són necessaris

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Aquell alumnat que estiga interessat a conéixer i comprendre les regles bàsiques que expliquen els fenòmens econòmics, vulga comprendre millor el seu entorn social i desenvolupar un pensament crític en relació a aquests esdeveniments econòmics.

CONTINGUTS

La matèria es divideix en sis blocs de continguts:

Ø  Idees econòmiques bàsiques.

Ø  Economia i empresa.

Ø  Economia i consumidor.

Ø  Economia i ingressos i despeses de l’Estat.

Ø  Economia i tipus d’interés, inflació i desocupació.

Ø  Economia internacional.

METODOLOGIA

Orientada a la comprensió dels esdeveniments econòmics i al desenvolupament del pensament crític.

AVALUACIÓ

Es tindran en compte totes les intervencions, treballs i proves realitzades per l’alumnat, així com la seua actitud i interés cap a la matèria.