Coeducació i igualtat de gènere: 25N i 8M

igualtat i convivència_imatge

"La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, identitat i expressió de gènere i orientació sexual, encaminada a erradicar els estereotips i biaixos sexistes i fomentar, així, la igualtat real d’oportunitats."

 

Coeducació i igualtat de gènere: 25N i 8M

Al Projecte Educatiu de Centre (PEC) inclou com a de tres d’identitat “UNA ESCOLA PER A TOTS” que es concreta entre altres sobre els següents principis NO CONFESIONAL, COEDUCADORA, SOLIDARIA I IGUALITÀRIA.

La coeducació i igualtat són així referents que han de orientar l’organització i acció eductiva  al centre, el que dona sentit ple a fer presents aquelles commemoracions que tenen com objectiu  la promoció de la igualtat, la coeducació, el respecte a la diversitat sexual, de gènere i familiar, la convivència, la prevenció dels conflictes i la gestió o la resolució pacífica d'aquests, parant especial atenció a la violència de gènere, la igualtat en la diversitat i la no discriminació, tot atenent i respectant les circumstàncies, condicions i característiques personals de l'alumnat; tal i com es contempla en el Pla d’Igualtat i Convivència (PIC) que forma part del PEC.

El 25N “Dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones” i 8M “Dia internacional de la dona”, són dades referencials on fer present i al voltant dels qual, curs rere curs, fer una planificació i organització d’activitats que permeten visibilitzar, destacar i ressaltar tots aquells aspectes implícits en els principis de coeducació i igualtat.

25N TOTES I TOS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

8M "DIA INTERNACIONAL DE LA DONA"

8M DIA DE LA DONA 2023

Per ja_ramirezlopez | 4 de març de 2023

8M DIA DE LA DONA 2022

Per ja_ramirezlopez | 4 de març de 2022

DIA DE LA DONA

Per ja_ramirezlopez | 4 de març de 2021