11.CONTACTE FAMILIA-ESCOLA

Webfamíia és el canal segur de comunicació habilitat per Conselleria per establir un conctacte àgil i directe amb el tutor/a o el centre, recomanen la seua utilització.

11.1 Calendari d'avaluacions

Entenem que l'avaluació no és un examen. És la constatació de la consecució dels objectius programats. Objectius no sols són conceptuals (coneixements), sinò, també, procedimentals i actitudinals.

L'avaluació serà contínua, es realitzarà al llarg del curs, de la qual cosa s'informarà trimestralment les famílies, segons el calendari següent:

  • 1ra avaluació en desembre.
  • 2ona avaluació en març.
  • 3era/final avaluació en juny.

Cada trimestre, es comunicarà el dia de replegada dels Butlletins, on per escrit s'informarà els pares o tutors legals dels alumnes sobre el progrés efectuat pels seus fills/es i les circumstàncies que incideixen en el seu rendiment. Per a qualsevol dubte o aclariment, s'aprofitarà l'hora d'atenció a famílies.

11.2 Convocatòries Tutor/a

Els tutors i tutores són els interlocutors directes amb les famílies.

Cada tutor/a es reunirà amb els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes del seu grup, al menys una vegada cada trimestre per tractar assumptes d'interès general. Aquests contactes són molt importants, es prega, doncs l'assistència a les reunions. Per a tractar qüestions de caràcter individual, caldrà fer ús de l'horari d'atenció a les famílies.

11.3.   Horari d'atenció a les famílies

L'horari d'atenció a pares, mares o tutors legals per part dels tutors será el següent:

•   DIJOUS DE 14:00 A 15:00 h

Es prega que s'utilitze aquest horari, per a evitar interferències amb l'activitat docent de l'aula.

És molt important concertar amb anterioritat l'entrevista a través de webfamilia amb el tutor/a del fill/a per tal de distribuir les possibles entrevistes i evitar interferències. A Primària també es pot fer ús de l’Agenda en la part “Butlletí de Relacions Escolar” per concretar el dia de possible atenció, no dubte en utilitzar-la.

11.5   Visites a l'equip directiu

Els temes que afecten l'alumnat s'han de tractar amb el tutor/a o especialista corresponents, sols quan la qüestió o la problemàtica excedeixca les atribucions d'aquest s'acudirà als diversos membres de l'equip directiu, segons les funcions que cadascú té assignades:

  • Secretari: certificats i assumptes administratius de caràcter general. (L'horari d'atenció serà: dimarts i dijous de 9:15 a 10:30 h )
  • Cap d'Estudis: qüestions organitzatives i disciplinàries.
  • Director: aspectes de representativitat del Centre i de coordinació general.

Per a parlar amb la Cap d'Estudis, el Director o Secretaria (fora d'hores de secretaria) contacte prèviament, mitjançant trucada telefònica (tel. 96 224 98 10) per tal de concretar l'hora d'atenció i motiu de la reunió.

El millor medi de comunicació amb el col·legi (Tutor/a, Equip Directiu) i sempre en aquest ordre.