Servei d'orientació

Servei orientació

Orientador educatiu (Juan Ramón Alcocer Pla) Llicenciat en Psicologia.

inclusio-educativa-gva_IMATGE_1
inclusion-educativa-300x136

Gabinet Psicopedagògic Municipal de Xàtiva

Horari :  De dilluns a dijous: 9:00-14:00 hores

Atenció a les famílies: les mares i els pares de l'alumnat poden concertar cita amb el psicòleg del centre, mitjançant el següent document.

SOL·LICITUD ENTREVISTA ORIENTADOR

Una vegada emplenat, feu-ho arribar al correu electrònic o entregueu en consegeria, dilluns-dimarts o dijous, a l'auxil·liar de gestió.

Telèfon: 962249810

Correu:  juanramonalcocer@ayto-xativa.es

Servei pertanyent al departament d’Educació de l’Ajuntament de Xàtiva

Funcions/Tasques (Resolució de 27 de juliol de 2020):

a) Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’organització i lideratge del procés d’anàlisi de les millores necessàries per a aconseguir la inclusió de l’alumnat i les decisions que se’n deriven.

b) Assessorar i col·laborar amb l’equip directiu, els equips educatius i els òrgans de coordinació en la planificació, desenvolupament i avaluació de les mesures per a la inclusió en tots els nivells de resposta, des del principi d’accessibilitat universal, i fomentant els processos de reflexió, innovació i millora de la pràctica educativa en el marc de l’acció conjunta i la responsabilitat compartida.

c) Assessorar la direcció d’estudis en l’organització dels suports personals del centre, generals i especialitzats, d’acord amb els criteris del claustre i les directrius de la comissió de coordinació pedagògica.

d) Col·laborar amb l’equip directiu en l’organització, supervisió i seguiment del procés de detecció de les barreres del context.

e) Coordinar el procés d’avaluació sociopsicopedagògica, conduent a la identificació de les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat, emetre l’informe sociopsicopedagògic i assessorar i col·laborar amb els equips educatius i les famílies en la planificació, desenvolupament i seguiment de les mesures que se’n deriven i, si escau, del Pla d’actuació personalitzat.

f) Col·laborar amb la comissió de coordinació pedagògica en l’elaboració de la proposta d’organització de l’orientació educativa i l’acció tutorial.

g) Col·laborar amb el professorat en el desenvolupament de l’orientació i l’acció tutorial des d’una perspectiva inclusiva i personalitzada, amb la finalitat d’ajudar l’alumnat al desenvolupament integral i equilibrat de totes les competències, l’autoregulació del seu procés d’aprenentatge, a través del coneixement de les seues capacitats, interessos i motivacions, i l’exercici d’una ciutadania activa amb iniciativa personal i esperit emprenedor.

h) Col·laborar amb els equips directius, els equips de transició i els equips educatius en el disseny, aplicació i seguiment dels plans de transició, especialment de les accions personalitzades que se’n deriven.

i) Facilitar l’orientació i assessorament especialitzat a l’alumnat i a les famílies en l’establiment de pautes que contribueixen a millorar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, prestant especial atenció a les situacions de major vulnerabilitat i risc d’exclusió i als moments de transició i presa de decisions.

j) Participar, en l’àmbit de les seues competències, en la planificació i desenvolupament de programes dirigits a les famílies de l’alumnat.

k) Coordinar-se amb els departaments d’orientació acadèmica i professional dels instituts d’educació secundària de referència i amb els diferents agents, serveis i institucions de l’entorn sociocomunitari, amb l’objectiu d’establir i desenvolupar actuacions que faciliten l’orientació i la transició de l’alumnat al llarg de les diferents etapes.

l) Col·laborar i assessorar la persona coordinadora d’igualtat i convivència en el desenvolupament de les seues funcions, i realitzar totes aquelles actuacions que li són pròpies en l’àmbit de la gestió de la convivència i la prevenció de l’assetjament escolar.

m) Participar, en l’àmbit de les seues competències, en els procediments derivats del protocol d’actuació davant situacions d’absentisme escolar.

n) Coordinar-se amb les Unitats d’Atenció i Intervenció (UAI) del Pla PREVI per a la detecció, intervenció i seguiment de l’alumnat derivat a aquestes unitats.

o) Coordinar-se, si és el cas, amb les unitats educatives terapèutiques (UET) en els moments de detecció i derivació a aquestes unitats, elaboració de la resposta educativa, reincorporació al centre educatiu i seguiment de l’alumnat.

p) Altres funcions que reglamentàriament li siguen assignades.

(Funcions extretes de la Resolució de 27 de juliol de 2020)

Per obtenir major informació al voltant de la inclusió educatiu, podeu accedir al web de la Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa