Transport escolar

TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU

El centre té assignada la ruta de transport escolar 4605134 que dona servei a l'alumnat que resideix en Torre Lloris, Sorió, i Annahuir pedanies de Xàtiva, i en el municipi de Vallés, en tots els casos sense oferta educativa.

Per ser beneficiari del transport escolar col·lectiu cal presentar en el centre cada curs la documentacció acreditativa del domicili:

- Certificat de RESIDÈNCIA, sol·licitar en l'Ajuntament corresponent.

- O certificat d'empadronament acompanyat dels últims rebuts de llum i aigua de l'habitatge el titular o titulars de la qual siguen els pares o tutors de l'alumnat amb una antiguitat màxima de quatre mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, i amb un consum que acredite l'ús habitual de l'habitatge.

ORDRE DE PARADES PER AL CURS 2021-2022

L’ordre en la replega i tornada dels alumnes a les seues poblacions per aquest curs escolar serà la que a continuació indiquem a partir del dilluns 20 de setembre, fins a eixa data continuarà  el mateix ordre que el curs passat:

A PARTIR DEL 20 DE SETEMBRE

ORDRE PARADES DE REPLEGA

 1. Vallés
 2. Anahuir
 3. Torre d’En Lloris
 4. Beato Jacinto Castañeda

ORDRE PARADES DE TORNADA

 1. Beato Jacinto Castañeda
 2. Vallés
 3. Anahuir
 4. Torre d’En Lloris

Aquest ordre s’anirà alternant en cada nou curs escolar, informant a les famílies oportunament.

AJUDES DE TRANSPORT INDIVIDUAL

Aquesta modalitat, que serà autoritzada per la Direcció General de Centres Docents, correspondrà a l’alumnat que, tenint dret a ser beneficiari
del servei escolar de transport per complir els requisits establits, no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades.
La concessió d’aquestes ajudes s’ajustarà al que s’estableix en la convocatòria anual, no podent optar a aquestes ajudes l’alumnat inclòs en
una ruta de transport escolar col·lectiu.

Quan no poden ser inclosos en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades, en els següents suposists:

 1. a) Alumnat escolaritzat en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència per no existir en aquest oferta educativa. A l’efecte d’aquesta convocatòria es considerarà municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanya aquest nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica i cultural fàcilment recognoscible i independent dela resta del municipi al qual pertanyen i a més es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no urbanitzable, i que aquest nucli no compte amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta consideració les urbanitzacions o nuclis de població de característiques similars.
 2. b) Alumnat escolaritzat en centres o aules específiques d’educació especial.
 3. c) Alumnat el domicili habitual del qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint el trajecte accessible i segur de menor distància. En aquests casos, per ser beneficiari haurà de complir alguna de les següents premisses:

c.1) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre més proper seguint el trajecte accessible i segur de menor distància al seu domicili
habitual dins de la seua localitat o àrea d’influència.
c.2) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre d’adscripció del seu centre educatiu.
c.3) Que el centre d’escolarització estiga determinat per resolució d’escolarització del director territorial d’educació corresponent.

L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de l’àrea d’influència del domicili laboral d’algun dels pares o tutors no tindrà la consideració
de beneficiari d’aquest servei.

NOVETAT curs 2021-2022