INFOGRAFIA_SUMINISTRAMENT MEDICAMENTS

SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS AL CENTRE

Al centre sols es podran administrar medicaments en els cassos contemplats en la RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars (DOGV 18/06/2018):

  • Tractament de malalts crònics.
  • Quan el metge considere necessari l’atenció sanitària durant l’horari escolar per part d’una persona sense titulació.

En aquest cas es seguirà el protocol establert en la resolució citada i que comporta complimentar i lliurar al centre els següents annexos inclosos en aquesta resolució:

  • Annex V: Sol·licitud a la persona responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o un altra atenció en horari
  • Annex VI: Prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en temps escolar (informe mèdic amb diagnòstic i tractament que s’ha de seguir en horari escolar. (aquests annex el facilitarà el facultatiu)
  • Annex VII: Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal.