BANC DE LLIBRES PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA: RENÚNCIES I NOVES SOL·LICITUDS

 

PARTICIPANTS

Estimades famílies, vos informem que de conformitat amb el que preveu l’ordre que regula el PROGRAMA  BANC DE LLIBRES, i atenen a les instruccions rebudes per aquest curs:

L’alumnat de 1r i 2n participant en el programa NO ha d’entregar el lot complet de llibres de text en el centre ni complimentar cap document, sols per als casos de renúncia o noves sol·licituds hi ha previst un procediment que detallem a continuació:

RENÚNCIES

 • Si un participant vol exercir el dret de renúncia, cal emplenar el document de “lliurament de llibres de text” que té el tutor/a indicant la seua renúncia, una vegada complimentat i signat per duplicat, li la entregueu de nou al tutor/a (per duplicat) fins al 16 de juny.
 • La renúncia es validarà igualment el dia fixat per a la reunió informativa de final de curs de la qual vos informarà el tutor/a.

NOUS PARTICIPANTS

Per a sol·licitar la participació en el programa de banc de llibres per al proper curs cal:

 • Presentar la sol·licitud de participació, per primera vegada, en el banc de llibres.
 • La sol·licitud de participació, hauran de fer-la d’acord amb el model de sol·licitud electrònic disponible en la següent adreça:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

 • Una vegada complimentada i signada s’entregarà, per duplicat, al tutor/a fins al 16 de juny.
 • La validació final de la sol·licitud es realitzarà el dia fixat per a la reunió informativa de final de curs de la qual vos informarà el tutor/a.

________________________

 

BANCO DE LIBROS PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA: RENUNCIAS Y NUEVAS SOLICITUDES

PARTICIPANTES

Estimadas familias, os informamos que en conformidad con el que prevé la orden que regula el PROGRAMA BANCO DE LIBROS, y atendiendo a las instrucciones recibidas para este curso:

El alumnado de 1º y 2º participante en el programa NO tiene que entregar el lote completo de libros de texto en el centro ni cumplimentar ningún documento, solo para los casos de renuncia o nuevas solicitudes hay previsto un procedimiento que detallamos a continuación:

RENUNCIAS

 • Si un participante quiere ejercer el derecho de renuncia, hay que rellenar el documento de “entrega de libros de texto” que tiene el tutor/a indicando la renuncia, una vez cumplimentado y firmado por duplicado, se la entregáis de nuevo al tutor/a (por duplicada) hasta el 16 de junio.
 • La renuncia se validará igualmente en día fijado para la reunión informativa de final de curso de la cual os informará el tutor/a.

NUEVOS PARTICIPANTES

Para solicitar la participación en el programa de banco de libros para el próximo curso hace falta:

 • Presentar la solicitud de participación, por primera vez, en el banco de libros.
 • La solicitud de participación, tendrán que hacerla de acuerdo con el modelo de solicitud electrónico disponible en la siguiente dirección:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

 • Una vez cumplimentada y firmada se entregará, por duplicado, al tutor/a hasta el 16 de junio.
 • La validación final de la solicitud se realizará el día fijado para la reunión informativa de final de curso de la cual os informará el tutor/a.