Acords

SESSIÓ 4-7-23

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 20-7-23 EXTRAORDINÀRIA

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 20-7-23 ORDINÀRIA

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 28-O9-23

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 30-11-23 EXTRAORDINARI

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 30-11-23 ORDINARI

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 25-01-24

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 18-04-24 Extraordinari

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 26-04-24

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 30-04-24 Extraordinari

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 30-04-24 ordinari

Clica a sobre per consultar l'acta.

SESSIÓ 22-06-23

 • Proposta nomenament direcció: El President recorda que ja va informar en la reunió del 28/03/23 que passava a la situació de jubilació el 30/06/23.Informada la inspecció educativa, la nostra inspectora Laura Navarro Guerola una vegada fetes les actuacions previstes i necessàries per proposar nova direcció al centre. Proposa la següent terna en l’ordre en el que a continuació es relacionen:
  • Lorena Cayuela Bellver
  • Francisco Javier Villanueva de la Guía
  • María Dolores de Juan Ferri

Cap membre fa cap al·legació a la proposta presentada del que queda constància en aquesta acta als efectes oportuns.

El President informa que una vegada la Directora Territorial anomene a la nova directora, serà quan aquesta deu fer la proposta de membres que completen l’equip directiu amb el càrrec de Cap d’Estudi i Secretària.

 • Admissió: El president informa que publicades les llistes provisionals no es va presentar cap reclamació,  i que  les llistes definitives es van publicar el passat 14 de juny.

El procés d’admissió continua amb la formalització de la matrícula telemàtica del 14 al 30 de juny, i la formalització de matrícula de manera presencial és entre el 22 de juny i el 5 de juliol.

 • Memòria econòmica programa dinamització biblioteca escolar: El president informa de la memòria econòmica del programa per a la dinamització de les biblioteques escolar i el foment de la lectura als centres de titularitat pública de la Generalitat (resolució de 20 d’octubre de 2022 DOCV 25-10-2022), per comprovar que s’ajusta a les indicacions fetes en l’apartat huitè, novè i desè de la citada resolució.S’han invertit 2.039,70 €, superant la quantitat econòmica assignada 1.723,98 € ( 521.63 € en fons bibliogràfics –30 % de l’assignació aproximadament-; i 1.518,07 € en activitats d’animació a la lectura i a l’adequació de l’espai de la biblioteca –70 % de l’assignació aproximadament-)  dins del termini establert. Revisat l’annex I de la resolució (relació detallada del material adquirit) es comprova, pel Consell Escolar, que la inversió realitzada s’ajusta als requisits de la convocatòria (apartat huitè, novè i desè  de la resolució de 4 de de novembre), donant l’informe favorable.Aquesta justificació junta amb l’avaluació d’impacte (annex II de la resolució) es presentaran a través d’OVICE fins el 23 de juny en cas de ser sol·licitada al centre dintre del 10% de centres a revisar aleatòriament per requeriment de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació. Rebuda la informació cap membre fa al·legacions a l’informe presentat i queda aprovat.
 • Mencions honorífiques i premis extraordinaris al rendiment acadèmic en Educació Primària: L'equip docent del 3r cicle en la sessió d’avaluació final realitza la proposta d’alumnes candidats a l’obtenció de menció honorífica, la direcció del centre informat el consell escolar, proposa per a menció honorífica al curs 2022-2023 els següents alumnes de 6é:
  • Amorós Benavent, Micaela
  • Aragones Marzal, Lucía
  • Molina Polo, Ariadna
  • Ramos Victoria, Miguel
  • Rengel Castro, Sasha

Els alumnes proposats per la direcció del centre, oït l’equip docent del tercer cicle, com a candidats  a l’obtenció de Premi Extraordinari d’Educació Primària, per complir les condicions exigides en l’article 4 de l’orde 59/2010, són:

  • Aragones Marzal, Lucía
  • Ramos Victoria, Miguel
  • Rengel Castro, Sasha

En temps i forma es gravarà la proposta a la plataforma habilitada a l’efecte.

 • Ajudes menjador escolar i transport 2023-2024

El President informa que s’ha publicat:

  • La resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2023-2024 (resolució de 30 de maig DOCV 05-06-23)
  • La resolució per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuaris del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2023-2024 (resolució 30 de maig DOCV 05-06-23)
  • La resolució per la qual es convoquen ajudes individuals per al servici de transport escolar per al curs 2023-2024 (resolució de 30 de maig DOCV 05-06-23).

Informats dels aspectes rellevants d'aquestes s'informa que es convocarà Consell Escolar extraordinari per poder emetre el certificat requerit, un vegada finalitzat el termini previst per a la seua gravació.

 • Ajuda material no curricular

El President informa que s’ha publicat:

  • La resolució per la qual es convoca la concessió d’ajuda per a l’adquisició de material escolar no curricular per a l’alumnat pertanyent a famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica escolaritzats en infantil, primària i educació especial per al curs 2023-2024 (resolució de 2 de juny DOCV 07-06-23)

Per a optar a l’ajuda, s’ha de sol·licitar en el mateix moment que la beca de menjador.

SOLS l’alumnat beneficiari del 100 % de la beca de menjador que haja sol·licitat l’ajuda per a material escolar comptarà amb aquesta, amb un import màxim els 30 euros per alumne.

S'informarà a les famílies del termini, sol·lcitud i com fer la justificació els beneficiaris.

 • Banc de llibres 2023/2024

El President informa que continua vigent l’Ordre 26/2016 de 13 de juny i l’Ordre 9/2023 de 28 de març que regulen el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular.

De la publicació de la resolució de 18 de maig de 2023, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs 2023-2024. (DOCV. 023-05-2023)

De la publicació de les instruccions per a la tramitació del banc de llibres per al curs 2023-2024.

Pels canals habituals (webfamilia, telegram i web de centre)  s’ha informat a les famílies dels procediments a seguir i dades per aquests.

 • Informacions diverses

Auxiliar de conversa: El President informa que ja tenim la comunicació de que ens han assignat una auxiliar de conversa per al curs 2023-2024, donant continuïtat a la disposició d’aquest recurs en els dos cursos anteriors, i que ha estat valorat positivament pels especialistes d’anglès.

PIIE: El president informa el PIIE biennal (1r any) presentat “Va de biblio!” ha estat seleccionat en la resolució provisional de 16 de juny de 2023 amb una assignació de 3.691,05 €. Quedem a l’espera de la resolució definitiva.

CAMP DE VOLUNTARIAT: El president informa que del 3 al 17 de juliol esta pevist que s’utilitze el gimnàs del centre pel “Camp de voluntariat” (IVAJ) baix la organització i supervisió de l’Ajuntament de Xàtiva que és el promotor del mateix. També s’utilitzarà el menjador per l’empresa contractada per prestar el servei.

 

SESSIÓ 30-05-23

 • Admissió: El Consell queda informat i valida el procediment desenvolupat, per unanimitat dels assitents, dels procés d'admissió d'alumnat per al curs 2023-2024. S'informa de les sol·lcituds presentades i baremades en el centre de primera opció (Infantil 63 sol·lcitud / Primària 11).Tot queda pendent del resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda el 31 de maig; en aquesta mateixa data es publicaran les vacants provisionals existents en els centres educatius per al procés d’admissió de l’alumnat.La presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional es podran fer arribar al centre fins al 2 de juny. El president informa que queda convocat el consell escolar per al 5 de juny per a atendre possibles reclamacions
 • Seguiment PAM: El president informa que amb la convocatòria s’ha fet arribar a tots els membres del consell escolar el document corresponent al seguiment i avaluació del PAM com a part del seguiment del PGA.El president recorda que per a cada línia d’actuació s’havien concretat unes intervencions operatives que són de les que s’ha fet el seguiment i avaluació del seua grau d’execució, a més s’han incorporat altres accions realitzades referides a les línies d’actuació definides i que inicialment no estaven incloses i que cal incloure per la seua significativitat.Informat el consell escolar del seguiment i avaluació fet del les línies d’actuació del PAM:
  • Foment i ús de les TIC,s amb la concreció del Pla digital de Centre.
  • Implantació LOMLOE: Metodologia(DUA, Docència compartida,...) i documentació.
  • Organització i desenvolupament d’activitats educatives durant el temps d’esplai.
  • Transformació d’espais educatius: Biblioteca com eina per al foment de la lectura.
  • Escola oberta a la coordinació i col·laboració amb les famílies, les institucions i altres organitzacions.

  El Consell Escolar informa favorablement per unanimitat dels assistents sobre aquesta revisió. Aquest informe s’annexarà a la PGA .

 • Activitats complementàries i extraescolars: La Cap d’Estudis informa de la previsió de realització de les següents activitats complementàries: Infantil.El Consell Escolar aprova per unanimitat dels assistents segons  l’acord pres al Consell Escolar de data  10-11-2022 on s’aprovà la PGA, d’incloure les posteriors activitats sorgides i que tinguen un interès educatiu.
 • Informacions diverses:

Convocatòria projecte ACORD (acció col·laborativa i recerca docente 2023-2024 / 2024-2025) S’informa que que NO hem estat seleccionats, ens hem quedat amb el número 31 en l'ordre de reserva, amb 35,75 punts de valoració.

Intervenció en execució

L’Ajuntament ha fet la intervenció de neteja i condicionament de la zona amb ombra natural que hi ha en l’entrada de 1r i 2n baix dels pins, per poder utilitzar-la tant en temps d’esplai com en horari d’aula.

El centre a col·laborat amb l’Ajuntament en aquest intervenció econòmicament per tal de portar-la endavant, fent-se càrrec d’una factura per un import de 1.725,46 €. I altra de 121,00.

 

SESSIÓ 20-04-23

 • S'aprova per unanimitat dels assitents el 2n balanç trimestral del menjador del curs 2022-2023.
 • S'aprova per unanimitat dels assistents el compte de gestió del centre corresponent al 1r trimestre de 2023.
 • Informat el consell escolar:
  • De la resolució de 20/03/2023 per la que es convoquen assignacions econòmiques per a desenvolupar el projecte d'innovació i transferència ACORD: acció col·laborativa i recera docent en centres docents de titularitat pública durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025.
  • Que seguint les bases marcades en la convocatòria hi ha un grup de docents, coordinat per Nieves María Pelejero, que optar a la convocatòria amb el projecte "IgualArt", foment de la igualtat a través de l'art, a desenvolupar en infantil i primària. La línea d'actuació dels projectes ACORD triada és la línea a) Igualtat, feminisme i diversitat sexual; i conecta amb els PIIE desenvolupats al centre "PlasTICArts" i "Patis Dina-Mix". Proposant c om a grup de recerca universitaria el "Grup RAVE" d el aUniversitat Jaume I de Castelló que desenvolupen el projecte "Investigació en educació d'arts visuals".
  • El Claustre ha estat informat en sessió del 19/04/23.
 • El consell escolar aprova en aquesta sessió per unanimitat dels assitents la presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria. Que es tramitarà a través d'OVICE fins el 24 d'abril de 2023.
 • Informat el consell escolar:
  • De la resolució de 24/03/2023 per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a desenvolupar PIIE biennals, en centres docents durant els cursos acadèmics 2023-2024 i 2024-2025.
  • Que al centre hi ha un equip de professorat on la coordinadora d’aquest equip és Mª Dolores de Juan Ferri, que vol fer la sol·licitud d’un PIIE, compatible amb l’ACORD, per donar continuïtat al treball iniciat en aquest curs pel Seminari de Biblioteca, pel que fa a la seua transformació física/organitzativa, i conversió en un espai i element dinamitzador de la competència lingüística en totes les seus vessant (gust per la lectura, hàbit lector, expressió oral, comprensió lector, expressió escrita, esperit crític, creatiu,....) i el desenvolupament d’estratègies d’èxit com tertúlies dialògiques i apadrinament lector.
  • Que no és incompatible la sol·licitud del PIIE, “Va de biblio!” amb la sol·licitud del projecte ACORD, es pot fer aquesta sol·licitud una vegada informat el claustre en sessió de 19/04/2023. i el consell escolar en aquesta sessió.
 • Es tramitarà la sol·lcitud per participar en la convocatòria PIIE a través d'OVICE fins al 28 d'abril de 2023.
 • S'nforma que el procés d'admissió continua obert, que ahir 19 d'abril se van publicar les vacants exitents als centres educatius, que la presentació telemàtica s'incia hui 20 d'abril fins el 28 d'abril. S'han fet les jornades de portes obertes i que als canals de difusió del centre (web i telegram) s’estan publicant entrades donant tota la informació relativa al procés d’admissió.
 • Es recorden les activitats complementàries generals de centre a desenvolupar en aquest 3r trimestre fora de l'horari lectiu:
  • La Trobada d’Escoles en Valencia de la Costera ha celebrar el 6 de maig en Canals.
  • Acte Cloenda fi de curs al Gran Teatre de Xàtiva el 07/06/2023
  • El Ball dels Paloteig de la Processó Cívica del Corpus l’11/06/2023.
 • El president informa que va a iniciar-se la neteja i condicionament de la zona que hi ha baix dels pins per l'acces de 1r i 2n d eprimària, per al seu ús tant en temps d’esplai coma pati natural  com espai per realitzar activitats docent en temps lectiu.

SESSIÓ 28-03-23

 • S'aprova per unanimitat dels assitents el Pla Digital de Centre (PDC), instrument que afavorirà i impulsarà l’ús dels mitjans digitals tant en els processos d’ensenyament-aprenentatge com en la gestió i comunicació del centre, amb l’objectiu final de contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat. Aquest instrument formarà part del projecte educatiu de centre (PEC), el projecte de direcció i la programació general anual (PGA).
 • El president informa que feta la sol·licitud, ja tenim la confirmació de que el centre està en la llista de centres que tenen prevista la seua incorporació a CDC en setembre de 2023.
 • Informat el consell escolar del seguiment i avaluació del PAM fet finalitzat el primer trimestre com a part del seguiment de la PGA; aquest l'informa favorablement per unanimitat dels assitents.
 • El president informa de l’inici del procés d’admissió d’alumnes per al curs  2023/24  amb la publicació al DOCV. 9552, de 13/03/2023 de la RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del director general de Centres Docents, on s'estableixen el calendari  i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2023-2024.S'informa que s’està desenvolupant una campanya informativa de cara a la matrícula per al proper curs:
  • Cartell informatiu publicitari del procés.
  • Butlletí informatiu de matrícula escolar i procés d’admissió.
  • Informació als canals de difusió del centre: la web i el telegram.
  • Portes obertes: el 30 de març i 19 d’abril a les 17:15 h. i 17:45 h.

  Es convocarà un consell escolar una vegada finalitze la baremació, abans del 31 de maig que és quan es publiquen les llistes provisionals per informar del procés.

 • S'aproven el conjunt d'activitats complementàries previstes a realitzar pels diferents cicles pel seu interés educatiu i no incloses en la PGA. També s'aprova els canvis pel que fa als participants en la "XV Carrera popular per a persones amb diversitat funcional” organitzada per ASPROMIVISE el 27/04/2023 on en lloc de 5é de primària participarà 6é i UECIL.
 • Es recorden les activitats genral pròximes en les que col·labora l'AMPA:
  • Jornada Esportiva i Saludable. XXXII Volta a Peu “Memorial Ruiz Ramírez” el 05/04/2.  Activitat de promoció de l’esport i hàbits saludables on no hi ha competició, amb aigua i fruita per als participants. Medalles per a tot l’alumnat d’infantil i diploma a cada aula en primària per la participació. Participació en grups mixtos  per edats o nivells.
  • Trobada d’Escoles en Valencià el 06/05/23. Participació conjunta del Centre i AMPA amb el taller “Pins i imants decorats”, el proper 06 de maig en la XXXI Trobada d’Escoles en Valencià de la Costera que es realitza a Canals.
 • Informacions diverses:
  • Arranjament escolar curs 2023-2024: En el nostre centre es crea una unitat de 2 any. S’ofereixen 3 unitats de 3 anys. Es manté en no funcionament una unitat de 4 anys per tant s’ofereixen 2 unitats. 18 unitats de primària.1 UECO (unitat específica en centre ordinari)
  • Direcció: El president informa als membres del Consell Escolar que una vegada informada la inspecció educativa i el claustre, aprofita aquest reunió per comunicar que cessarà en el càrrec el 30/06/2023 per passar a la situació de jubilació l’01/07/2023.Informa que es nomenarà un director/a per un anys, i en el proper curs és quan es cobrirà aquest càrrec amb presentació de projecte per a quatre anys segons s’establisca en la resolució que es publique i regule el procediment selectiu de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

SESSIÓ 26-01-23

 • S'aprova el balanç del 1r trimestre del menjador del curs 22-23.
 • S'aprova el compte de gestió anual de centre corresponent a l'any 2022.
 • S'aprova el pressupost per a l'any 2023.
 • S'aprova incloure noves activitats complementàries no incloses inicalment en la PGA.
 • Sol·lcitud i aprovació de l'ús de les instal·lacions per AUSOLAN RCS, SL. per realitzar el curs "Formació de coeducació" dirigit a monitors de menjador.
 • S’informa que ja s’han fet les mesures de l’alumnat que les famílies van expressar el seu consentiment a càrrec del dietista i nutricionista Vicent Falquet Caudell per fer l’estudi de doctorat, “Cribado del exceso de peso en función de la edad y del sexo y valoración cualitativa del patrón dietético en una muestra representativa” (alumnat de 4t, 5é i 6é).
 • S’informa de la publicació de la resolució que resol la convocatòria del Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura, en aquesta apareix seleccionat el nostre centre amb una assignació econòmica de 1.723,98 €.
 • S’informa de la publicació de la resolució que resol la convocatòria de les modalitats formatives, projectes de formació en centre, seminaris i grups de treball i assignació recursos econòmics, en aquesta apareixen aprovats per al nostre centre:

PFC: Inclusió, codocència i DUA en el currículum LOMLE amb un import adjudicat de 560,78 €.

Seminari: “Transformem la biblioteca” amb un import adjudicat de 224,31 €.

 • S’informa que s’esta elaborant Pla Digital de Centre, amb l’assessor del CEFIRE assiganat, Ángel Capsi Llobet. En estar fet aprovat pel Claustre es portarà al Consell Escolar per a la aprovació.

SESSIÓ 10-11-22

 • Aprovació de la Programció General Anual (PGA) per al curs 2022-2023, conjunt d’actuacions derivades de les decisions adoptades en el projecte educatiu elaborat  en el centre i la concreció del currículum, i arreplega tots els aspectes relatius a l’organització i el funcionament del centre, inclosos els projectes, el currículum, les normes i els plans d’actuació acordats i aprovats.  que es realitzaran cada curs acadèmic.

La PGA està formada per dos parts clarament diferenciades una administrativa i una altra pedagògica.

La PGA administrativa està constituïda pels documents generats a ITACA junt amb el documents situació instal·lacions i equipament.

La PGA pedagògica queda organitzada en dos parts:

- El Pla d’Actuació per a la millora (PAM) complimentat en l’apartat corresponent d’ITACA i que constitueix la part pedagògica en aquesta plataforma.

- La PGA resta de documentació elbaorada pel centre que completa la part administrativa.

 1. Objectius i prioritats per al curs 2022 – 2023
 2. PIC (Pla d’Igualtat i Convivència): Línies d’actuació.
 3. PLC, mesures a adoptar en relació a l’ensenyament de les llengües i el plurilingüisme.
 4. Pla de Lectura: annexos i propostes de millora.
 5. PAM: Avaluació / Seguiment
 6. PAF (Programa de Formació Professorat)
 7. Pla Anual Menjador Escolar
 8. Pla Anual aula UECIL
 9. Pla Gabinet Psicopedagògic Municipal
 10. Pla d’activitats de l’equip d’orientació educativa
 • El Consell Escolar és informat de la Participació en el Programa per a la dinamització de les biblioteques escolar i el foment de la lectura en centres docents de titularitat pública, per acord unànime del Claustre.
 • S'acorda autoritzar la participació eb el projecte d'investigació autoritzat per la Secretaria Autonòmica d’Educació. “Cribado del exceso de peso en función de la edad y del sexo y valoración cualitativa del patrón dietético en una muestra representativa” (alumnat de 4t, 5é i 6é), que realitzarà pel dietista/nutricionista Vicent Falquet Caudell en el seu estudi doctoral.
 • Informacions diverses:

- Autorització ús instal·lacions del centre per part de l'empresa del menjador per fer un curs de formació dirigit a monitors de menjador:“Recursos par dinánica de grupos en ambito escolar” el 29 de novembre de 10:00 a 13:00 h  a càrrec de PayaSoOSpital, en la sala d’usos múltiples i pati sense inf¡tererir en l’activitat lectiva.

- Activitats extraescolar organitzades per l’AMP: estan en funcionament les finalment previstes atnenent a les sol·licitud presentades des del 3 d’octubre.

- Escola Matinera “Xàtiva corresponsable”: s’està desenvolupant amb normalitat en l’horari previst fent els ajustos necessàries per coordinar la incorporació  a les seues aules a les 09:00 h dels usuaris a l’esocleta i alumnat transportat que també s’incorpora en eixe horari.

- Intervenció habilitació espai zona baix dels pins: està de moment paralitzada baix l’argument que l’Ajuntament no pot executat accions en els centres educatius que suposes una millora i no el manteniment que és la seua responsabilitat; estem a l’espera de superar eixe entrebanc administratiu per tal que es puga fer aquesta intervenció després de que des de l’Ajuntament continuen manifestant la seua voluntat de fer aquest intervenció tan necessària en el centre.

 

SESSIÓ 27-09-22

 • El balanç final del menjador corresponent al curs 2021-2022 es aprovat per unanimitat dels assitents.
 • S'aproven les sol·lcituds d'utilització d'instal·lacions presentades:

- AMPA, per a la realització de les activitats extraescolar previstes  de dilluns a dijous de 17:00 a 18:30 h. (dansa urbana, acrodance, fútbol i art): pati pista principal, pati exterior gimnàs, pati cobert de primària, aula de psicomotricitat i menjador.

- AJUNTAMENT, per realitzar l'Escoleta Matinera "Xàtiva Corresponsable" el menjador de dilluns a divendres de 07:30 a 09:00 h; i per realitzar l'Escoleta Municipal de Bàdminton e dimarts i divendres de 17:00 a 19:30 h.

- CLUB BADMINTON XÀTIVA,  el gimnàs els divendres de 17:00 a 19:30 h.

- CEFIRE, l'aula de psicomotricitat de 17:00 a 19:30 h dimarts i dijous del 27 de setembre al 27 d'octubre.

Es fa constar que l'AMPA col·labora en l aprestanció del servei de Escoleta Matinera per aquells famílies que ho solÇ·lciiten pero qu eno siguen beneficiaris del programa "Xàtiva corresponsable".

 • Aprovació de les actvivitas complementàries a realitzar en aquest inici de curs abans de l'aprovació de la PGA prevista abans del 15 de novembre ("Conèixer i utilitzar una càera fotogràfica" alumnat de 6é, "Visita al museu de l'Almodí i al de Belles Arts" alumnat de sisé, Teate en Valencia Gran Teatre de Xàtiva" segon i tercer cicle de Primària, ") d'Octubre", Xerrada de la Policia Nacional dintre del Pla Director sobre "Bullying / Assajament escolar alumnat de 6é.
 • Informacions diverses:

- En el curs 22-23 passa a no funcionament una unitat de 3 anys.

- Banc de Llibres: s'han repartit el xec llibres i els llibres en del banc de llibres de 3r a 4t, encara hi ha fase extraordinaria per a peticions sobrevingudes.

- Intervencions realitzades al centre: s'informa de les actuacions realitzade al centre aprofitant el període de vancances pel centre, Ajuntament o la pròpia Conselleria a través de empresa externa. Així com d'actuacions encara pendents d'execució.

- Menjador Escolar, s'han realitzat totes les actuacions necessaries per tal que funcione el menjador des de l'inic de l'activitat lectiva i les adecuacions per al funcionament en el mes d'octubre. S'ha informat a la comunitat educativa pels canals de comunicació habituals (webfamilia, web de centre i telegram del centre).

- Pla específic d'organització de la jornada escola (jornada continua): s'han portat a terme les actuacions organitzatives necessaràries per a organitzar la posada en marxa del Pla des de l'1 d'octubre.

SESSIÓ 20-07-22

 • S'aprova l’informe presentat del PAM del curs 21-22, fent així el seguiment prescriptiu i l’avaluació de fi de curs; així com les línies d’actuació a implementar en el PAM i les línies formatives del PAF del proper curs.
 • S'informa favorablement la memòria final del curs 2021/2022, sent els documents base per a l’elaboració de la PGA del curs 2022-2023. S'aproven les activitats extraescolars i complementàries planificades, executades i avaluades al curs 2021-2022 als efectes oportuns, i la memòria de menjador corresponent al curs 2021-2022.
 • S'informa sobre el punt en que es troba la gestió del "Banc de llibres":
  • Actualització del catàleg de llibres a ITACA corresponent al curs 2022-2023.
  • Feta la validació al RECOLLIBRE de noves sol·licituds i lliurament de lots pels ja participants.
  • Identificació de les necessitats del banc de llibres sols en el cursos de 3r i 5é seguint les instruccions rebudes per implantació de la LOMLOE en aquests cursos en el 22-23.
  • S’incorpora el complement curricular digitalitzat Snappet de 2n a 6é de primària amb la presència de tablets a l’aula que permetrà el treball dels continguts de valencià, castellà, anglés i matemàtiques adaptat als ritmes de l’alumnat de forma personalitzada. Snappet forma part del banc de llibres de 4t a 6é, no cal fer cap aportació econòmica per les famílies en aquest curs perquè Snappet facilita les llicències de 4t i 6é sense cost econòmic en aquest curs on no hi ha assignació econonòmica per a reposicio en aquests cursos.
  • Comunicació de necessitats en el període ordinari (fins 15 de juliol)
  • S'aprova entre els tres pressupostos presentats el de la Tende de l'Estudiant per cobrir les necessitats del banc de llibres.
  • Quedarà pendent la impressió i distribució del xec-llibre als alumnes de 1r i 2n que van fer la sol·licitud corresponent la fase ordinària.
  • Comunicació de necessitats en el primer període extraordinari per modificació de la primera comunicació per augment de matrícula i increment de necessitats (fins 9 de setembre).
 • S'aprova el balanç del menjador escolar del 3r trimestre del curs 2021-2022 (del 01/04/2022 fins al 30/06/2022).
 • S’aprova proposar al Director Territorial d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport la contractació dels servicis d’alimentació del menjador del centre i de monitors/es amb l’empresa AUSOLAN RCS, SL.
 • S'aprova el compe de gestió del centre entre 01/04/2022 i 11/07/22.

SESSIÓ 20-07-22 (EXTRAORDINARI)

 • S'acorda donar per finalitzada la tramitació de les 184 sol·licituds d'ajudes de menjador, de conformitat amb el que disposa la Resolució de la Conselleria d’Educació, perquè es demanen les dades econòmiques que consten en l’Agència Tributaria i es determinen les puntuacions que corresponguen a cada sol·licitud.
 • S'acorda tramitar les 26 sol·licituds presentades per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per complir les condicions establertes en la legislació que ho regula residir en municipi sense oferta educativa (Valles)o residir en nucli d epoblació amb identitat històrica i cultural reconeguda (pedanies de Xàtiva).
 • S'acord tramitar les 2 sol·lcitud d'ajudes individuals de transport sol·licitades per correspondre a alumnat escolaratizats al centre per dictamen de la Direcció Territorial.
 • S'informa de la publicació de la resolució que fixa el calendari escolar per al curs 22-23 que ffixa l'inici de l'activitat lectiva el 12 de setembre i la seua finalització el 21 de juny. La proposta de festes locals realitzats pel consell Escolar Municipal l'1 de juliol ha estat:
  • Festius locals: 31 d’octubre, 5 de desembre i 17 de març.
  • Sol·licitar que el dia 16 de març no siga lectiu finalitzat el curs un dia més tard (22 de juny).
 • S'informa de les dades de matrícula una vegada finalitzat en juliol el procés d'admissió fent constar que totes les sol·licituds presentades han estat admeses.
 • El Consell Escolar recolza els informes de fi de curs elaborats per la direcció del centre per a la seua remisió als organs competents:
  • Informe dirigit a la Direcció Territorial on s’arrepleguen les deficiències detectades al centre des de la seua construcció i encara no resoltes en la seua  totalitat.
  • Informe dirigit a l'Ajuntament amb les necessitats d'intervenció per considerar en el Pla Edificant.
  • Informe dirigit a l'Ajuntament amb les necessitats de manteniment aquest estiu i sol·lcitud d'intervencions de millora d'urgència.
  • Informe a la Direcció Territorail sol·lcitant que l'auxiliar de recolzament a centres docents i que ara compartim s'assigne al nostre centre a temps complet.

SESSIÓ 21-06-22

 • S'informa i aprova la memòria econòmica del programa per a la dinamització de les biblioteques escolar i el foment de la lectura als centres de titularitat pública de la Generalitat. S’han invertit 1.547,53 €, superant la quantitat econòmica assignada de 1.543,06 € (fons bibliogràfics i actuacions d'adequació d'espais d ela biblioteca). La justificació junta amb l’avaluació d’impacte es presentaran a través d’OVICE fins el 23 de juny
 • S'informa i s'informa favorablement la memòria econòmica del PIIE amb un assignació de 2.223,54 €. S’han invertit 2.239,78 €, superant la quantitat assignada (1.122,41 en material inventariable i 1.117,37 en no inventariable. Abans del 28 de juny es farà la justificació i aportació de la documentació requerida mitjançant el tràmit habilitat a l’efecte en OVICE.
 • S'informa de la proposta d'alumnat de sisè d'Educació Primària una vegada realizada la sessió d'avaluació final, a menció honorífica i candadidats a l'obtenció de Premis estraordinàris d'Educació Primària per complir les condicions exigides a la normativa vigent.
 • S'informa i aproven les activitats complementàries de cicle i generals a incorporar a la PGA per no estar inclose en aquesta.
 • Ajudes menjador escolar i transport: s'informa de la publicació de les resolucions que regulen les convocatòries per alcurs 22-23. S'informarà a les famílies pels canals habituals.
 • Banc de llibres: s'ínforma de la publicació de la  resolució s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs 2022-2023, i les instruccions per a la tramitació del banc de llibres per al curs 22-23. S'informarà a les famílies pels canals habituals.
 • S'informa que el proper curs ha estat atesa la sol·licitud de renovació d’auxiliars de conversa en anglès per al proper curs 2022-2023.
 • S'informa que dintre del projecte "Escoles conenectades" ja s'ha fet l'acta de replanteig per a la instal·lació de la wifi al centre, a realitzar en el mes de juliol.

SESSIÓ 24-05-22

 • S'informa de la publicació del listat provisional d'admesos admissió 22-23 fent constar que no s'h apresentat cap reclamació.
 • S'informa i aproven les activitats complementàries de cicle i generals a incorporar a la PGA per no estar inclose en aquesta.
 • S'informa:
  • Intervencions en execució o previstes:
   • Ja està instal·lat el parc exterior d'infantil; l'Ajuntament s'ha fet càrrec dels 17,75 m2 de sol de catxo que faltaven per completar la superficie.
   • Prevista la instal·lació del rocòdrom a finals de maig, dintre de les intervencions previstes al PIIE.
   • Previsió d eposar gespa artificial al pati de la biblioteca dintre del pla de dinamització de biblioteques i PIIE.
   • Petició a l'Ajuntament de la intervenció necessària per reconvertir la zona enjardinada amb ombra que hi ha baix dels pins junt a l'entrada de 1r cicle, en pati natural.
   • Col·laboració de l'AMPA amb el centre en la implementació de mesures per a la millora de les condicions tèrmique en les dos aules del 2n cicle on faltaven.
   • Muntatge del sistema de ràfies per generar ombra en patis i millorar les condicions tèrmiques a les aules. En estudi la possible instal·lació d’una ràfia en la zona lateral a la pista principal junt al mur on estan les rampes de desplaçament entre patis de distint desnivell.
  • Particpació del centre en la Procesó Cívica del Corpus amb el "Ball dels paloteig" el 19 de juny.
  • S'informa de la previsió de substitució l'1 de juliol en l'equip directiu de Lorena Cayuela Bellver com a Cap d'Estudi i encarregada del menjador, tras expressar la seua voluntat de no continuar en el càrrec el proper curs. Mª Carmen Calvo Garcia serà la persona que completarà l'equip directiu desenvolupant les mateixes funcions que fins el 30 de juny exercirà Lorena.

SESSIÓ 28-04-22

 • Aprovació, per unanimitat dels assistents el balanç econòmic del 2n trimestre del menjador escolar del curs 2021-2022.
 • Aprovació per unanimitat dels assistents, el compte de gestió del centre corresponent al 1r trimestre de 2022.
 • Informació del procés d'admissió per al curs 2022-2022 (normativa, calendari, ràtios per nivell, ...) tota la informació a la web i tauler del centre. En aquest punt s'informa de la campanya informativa realitzada (portes obertes, circulars, web, telegram de centre,...) i que el centre és punt d'atenció a l'usuari.
 • S'informa i aproven les activitats complementàries de cicle i generals a incorporar a la PGA per no estar inclose en aquesta.
 • S'informa:
  • La D.G. d’Innovació Educativa i Ordenació ens ha fer arribar l’autorització amb data 20/04/2022, perquè es mantinga la continuïtat del Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar (PEOJE).
  • S’autoritza per la Directora Territorial d’Educació Cultura i Esport de València, amb data 21/04/2022, el PLC per al curs 2022-2023 (igual al  vigent en aquest curs).
  • S’inicia “Escola de família” organitzada per l’AMPA durant el mes de maig el dilluns de 15:30 a 17:00 h en la sala d’usos múltiples.
  • S’inicia “Tècniques d’estudi per a 6é” organitzada per l’AMPA durant el mes de maig el dimarts de 15:30 a 17:00 h en la sala d’usos múltiples.
  • Participació conjunta del Centre i AMPA amb el taller “Pins i imants decorats”, el proper 14 de maig en la XXX Trobada d’Escoles en Valencià de la Costera que es realitza a la Llosa de Ranes.

SESSIÓ 24-03-22

 • S'aprova per unanimitat dels integrants del Consell Escolar amb dret de vot (100 %) mantindre vigent el pla específic d'organització de jornada escolar per al centre a partir del curs 2022/2023 (manteniment de la jornada contínua).
 • S'informa:
  • De la renovació pròxima del parc infantil per conselleria, de la retirada feta de l'antic per part de l'Ajuntament i que aquest es farà càrrec econòmicament dels metres quadrats de sòl de goma que falten (17,75 m2) i no dotat per conselleria.
  • Enviada la documentació per a la intal·lació d'un rocòdrom de desplaçament horitzontal, previst dintre de les actuacions contemplades en el PIIE Patis Dina-Mix, estem a l'espera de rebre l'autorització per iniciar la seua instal·lació.
  • Que les Trobades d'Escoles d'Ensenyament en Valencià de La Costera es realitzaran en la Llosa de Ranes el dissabte 14 de maig. Es comenta la possibilitat de participació amb un taller conjunt de Centre i AMPA.
  • Que per resolució de 7 de març de 2022, del Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen unitats específiques en centres ordinaris a partir del curs 2022-2023 (DOGV 09/03/22/); es crea al nostre centre una unitat de comunicació i llenguatge.

SESSIÓ 03-03-22 (extraordinari)

 • S'aprova per majoria qualificada de 2/3 dels integrants del Consell Escolar amb dret a vot la proposta de PLC del Programa d'educació plurilingüe i intercultural per al curs 2022-2023.

SESSIÓ 27-01-22

 • S'aprova el balanç del 1r trimestre del menjador del curs 21-22.
 • S'aprova el compte de gestió anual de centre corresponent a l'any 2021.
 • S'aprova el pressupost per a l'any 2022.
 • S'aprova incloure noves activitats complementàries no incloses inicalment en la PGA.
 • S'informa de l'ús de les instal·lacions per AUSOLAN RCS, SL. per realitzar el curs "Primers auxilis pediàtrics" dirigit a monitors de menjador.
 • S'informa de la instal·lació d'un escalfador per a ús de l'aula UECIL.
 • S'informa del nou protocol en la gestió d'incidències COVID.
 • S'informa de la situació COVID al centre.

SESSIÓ 02-12-21 (extraordinari)

 • Contitució del nou Consell Escolar.
 • Contitució de les comissions del nou consel escolar.
 • Designació del membre del consell que impulse mesures d'igualtat entre homens i dones.

SESSIÓ 02-12-21

 • S'aprova utilització instal·lacions del centre per l'empresa que presta el servei de menjador AUSOLAN RCS, SL. (curs formtiu per als monitors de menjador "Patis inclusius, K a coeducació i el sexisme a l'educació".
 • S'aprova inclusió en la PGA i realització de noves activitats complementàries pel seu interés educatiu.

SESSIÓ 27-09-2021

 • S'aprova el balanç de menjador del curs 2020-2021.
 • S'aprova l'utilització d'instal·lacions del centre (Ajuntament, AMPA, Club Bádminton Xàtiva, Club baile ACRODANDANCE Xàtiva).
 • S'aproven les activitats complementaries d'inici de curs abans de l'aprovació de la PGA.

SESSIÓ 19-10-2021

 • S'aprova iniciar el procés per a la realització d'eleccions del Consell Escolar el 18/12/2021, en el nostre centre corespon la renovació de la segon meitat.
 • S'informa de les intervencions realitzades al centre en estiu i inici de curs per l'Ajuntament i el propi centre.
 • S'informa que s'ha realitzat l'actualització del Pla de Contigència verisió setembre 2021, a disposició de la comunitat educativa a la web del centre.
 • S'informa que s'ha pres totes les mesures organitzatives per tal que el menjador funcione des del primer dia lectiu i que la jornada continua es desenvolupeamb normalitat des del dia 1 d'octubre.
 • S'informa que el centre té en aquest curs escolar auxiliar de conversa en lleguan extragera anglès.
 • S'acorda la no participació en el programa de salut bucodental en aquest curs 21-22 pel que fa a la realització al centre de col·lutoris de fluor i raspall de dents; sí a altres activitats tipus tallers, xarrades,..., o canalitzant el material de col·lutoris i raspall perquè les famílies ho facen a casa.

SESSIÓ 11-11-21

 • S'aprova la PGA i el PAM per al curs 2021- 2022.
 • S'aprova participar en el programa per ala dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura.