AVALUACIO_INFANTIL
1rA_CEIP BEATO JACINTO CASTAÑEDA

09. Faltes i sancions

Atés que les normes no s'acompleixen sempre, són especialment greus aquelles faltes que atempten contra el respecte, la convivència i el rendiment escolar.

L’incompliment reiterat d’algunes de les normes anteriors podrà ser objecte de les mesures correctores arreplegades en l’article 36, del Decret 39/2008 de 4 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis.

Citem algunes de les mesures educatives correctores contemplades en el citat article :

  • Amonestació verbal.
  • Compareixença immediata davant del cap d’estudis o el direc
  • Amonestació per
  • Privació de temps de l’esbarjo.
  • Realització de tasques educadores per l’alumne o l’alumna en horari no
  • Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries.(*)
  • Suspensió del dret d’assistència a determinades (*)

Per a la imposició de les mesures educatives correctores especialment les assenyalades amb un (*) s’informarà als pares, mares, tutors o tutores.

Les mesures educatives correctores que s’imposen seran immediatament executives.

L'Agenda Escolar  d'Educació Primària del Centre que es distribueix de de l'AMPA i en Consergeria inclou la secció "Butlletí de relacions escolars", que serveix de canal de comunicació directa escola/família on fer un seguiment puntual de qualsevol incident relacionat amb el treball escolar o disciplinari. Sent essencial la col·laboració de la família en el reforçament de les actuacions dutes des del centre.