BANC DE LLIBRES DE TERCER A SISÉ DE PRIMÀRIA

PARTICIPANTS

Estimades famílies, vos informem que de conformitat amb el que preveu l’ordre que regula el PROGRAMA  BANC DE LLIBRES, l’alumnat participant en el programa ha d’entregar el lot complet de llibres de text en el centre, juntament amb el document  “Lliurament de llibres de Text i Material Curricular”.

Detallem el procediment a seguir:

 • El tutor/a entrega a la família el document de “lliurament de llibres de text” que cal complimentar i signar per duplicat, i entregar de nou al tutor/a (per duplicat) fins al 16 de juny.
 • La validació del document de “lliurament de llibres de text”, amb la data d’entrega, es realitzarà el dia fixat per a la reunió informativa de final de curs de la qual vos informarà el tutor/a.
 • El tutor/a indicarà el dia en el que els llibres del lot es queden a l’aula per iniciar la seua revisió.
 • Per continuar sent participant:
  • Els lots han d’estar complets
  • Les famílies atenent al compromís de participació reposaran els llibres deteriorats pel seu fill/a o perduts.

RENÚNCIES

 • Si un participant vol exercir el dret de renúncia, cal fer el mateix procediment però assenyalarà en el document “lliurament de llibres de text” la seua renúncia  a la participació en el programa de banc de llibres.
 • La renúncia es validarà igualment el dia fixat per a la reunió informativa de final de curs de la qual vos informarà el tutor/a.

NOUS PARTICIPANTS

Per a sol·licitar la participació en el programa de banc de llibres per al proper curs cal:

 • Presentar la sol·licitud de participació, per primera vegada, en el banc de llibres junt amb el lot de llibres del present curs escolar.
 • La sol·licitud de participació, hauran de fer-la d’acord amb el model de sol·licitud electrònic disponible en la següent adreça:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

 • Una vegada complimentada i signada s’entregarà, per duplicat, al tutor/a fins al 16 de juny.
 • La validació final de la sol·licitud es realitzarà el dia fixat per a la reunió informativa de final de curs de la qual vos informarà el tutor/a.

--

BANCO DE LIBROS DE TERCERO A SEXTO DE PRIMARIA

PARTICIPANTES

Estimadas familias, os informamos que en conformidad con el que prevé la orden que regula el PROGRAMA BANCO DE LIBROS, el alumnado participante en el programa tiene que entregar el lote completo de libros de texto en el centro, junto con el documento “Entrega de libros de Texto y Material Curricular”.

Detallamos el procedimiento a seguir:

 • El tutor/a entrega a la familia el documento de “entrega de libros de texto” que hay que cumplimentar y firmar por duplicado, y entregar de nuevo al tutor/a (por duplicado) hasta el 16 de junio.
 • La validación del documento de “entrega de libros de texto”, con la fecha de entrega, se realizará en día fijado para la reunión informativa de final de curso de la cual os informará el tutor/a.
 • El tutor/a indicará el día en el que los libros del lote se quedan en el aula para iniciar su revisión.
 • Para continuar siendo participante:
  • Los lotes tienen que estar completos
  • Las familias atendiendo al compromiso de participación repondrán los libros deteriorados por su hijo/a o perdidos.

RENUNCIAS

 • Si un participante quiere ejercer el derecho de renuncia, hay que hacer el mismo procedimiento pero señalará en el documento “entrega de libros de texto” su renuncia a la participación en el programa de banco de libros.
 • La renuncia se validará igualmente el día fijado para la reunión informativa de final de curso de la cual os informará el tutor/a.

NUEVOS PARTICIPANTES

Para solicitar la participación en el programa de banco de libros para el próximo curso hace falta:

 • Presentar la solicitud de participación, por primera vez, en el banco de libros junto con el lote de libros del presente curso escolar.
 • La solicitud de participación, tendrán que hacerla de acuerdo con el modelo de solicitud electrónico disponible en la siguiente dirección:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

 • Una vez cumplimentada y firmada se entregará, por duplicado, al tutor/a hasta el 16 de junio.
 • La validación final de la solicitud se realizará el día fijado para la reunión informativa de final de curso de la cual os informará el tutor/a.