10. Activitats complementàries i extraescolars

Al llarg del curs escolar s'organitzaran activitats complementàries dins el propi centre, com fora del recinte escolar. Unes i altres, són aquelles que contribueixen a la consecució de les finalitats de l'activitat educativa assenyalades a l'article 2 de la LOE.

El pla d’activitats es concretarà en la PGA (Programació General Anual) que elabora el claustre de professors i aprova el Consell Escolar.

Les activitats culturals generals de centre solen coincidir amb algunes celebracions o festes populars: Catalinetes, Dia de la Música, Nadal,  Carnestoltes, Falles, Pasqua, etc.

Avegades són estades en una Granja Escola o eixides al Barri, Museu, Ajuntament, etc.

En alguns cursos les eixides són a la Comarca, Comunitat o fora de la mateixa.

Paral·lelament, l'AMPA promou i coordina una sèrie d'activitats en horari no lectiu (veure apartat 14. AMPA).

Al col·legi funciona també l'Escola Municipal de Bàdminton.

DIA DE LA DONA_8 MARÇ
PAYASOSPITAL_1
GUANYADOR CONCURS CARTELL CARNAVAL 20201_0