Educació Infantil

CIRCULAR INFORMATIVA INCORPORACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL

Específica per a les famílies que han formalitzat la matrícula en 3 anys, i que s'utilitzarà en la reunió que es realitzarà una vegada finalitzat el procés d'admissió, amb informacions rellevants i consells de cara a l'escolarització de l'alumne/a.

INCORPORACIÓ ALUMNAT DE 3 ANYS: PERÍODE D'ACOLLIDA 2023-2024

INCORPORACIÓ ALUMNAT DE 2 ANYS: PERÍODE D'ACOLLIDA 2023-2024

 

ASPECTES SIGNIFICATIUS A EDUCACIÓ INFANTIL AL NOSTRE CENTRE

Metodologia

En Ed. Infantil utilitzem una metodologia activa, des del punt de vista constructivista, en la qual els xiquets són els protagonistes dels seus propis aprenentatges i adquisicions, per a aconseguir que aquests siguen significatius partint dels seus coneixements previs.

En la nostra metodologia apostem per l’aprenentatge cooperatiu que vam presentar als i les alumnes en el marc escolar, perquè tinguen l’oportunitat continuada de conviure dins d’un grup heterogeni, treballar junts, ajudar-se, cooperar, conèixer-se millor, acceptar-se i respectar-se mútuament. Per això, pensem que aquesta proposta contribueix a la formació integral dels alumnes i les alumnes en la mesura que els ensenya a comportar-se amb esperit de cooperació i responsabilitat, els ajuda a formar-se una imatge ajustada de si mateixos i a desenvolupar una autoestima positiva, els permet relacionar-se amb altres i participar en activitats de grup, els ensenya a adoptar actituds de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància, i els ajuda, al cap i a la fi, a superar inhibicions, prejudicis i a rebutjar les discriminacions derivades de les diferències físiques, psíquiques i socials. Respectant que cada xiquet és diferent, té el seu moment evolutiu i el seu ritme personal d’aprenentatge.

Tenint en compte la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner, treballarem amb l’alumnat segons les seues habilitats per a afavorir l’aprenentatge i la consolidació competencial. Proposarem activitats que estimulen i potencien la capacitat d’observar, analitzar, raonar i investigar per arribar a l’aprenentatge del contingut, utilitzant per a aconseguir-les rutines de pensament.

METODOLOGIA_INFANTIL
METODOLOGIA2_INFANTIL
ED INFANTIL_PROJECTES

Treballem per projectes

La dinàmica de treball a Educació Infantil, on les feines estan molt globalitzades i els aprenentatges giren al voltant d’un eix comú, permet el que s’anomena “treball per projectes”.

Els objectius d’aquesta metodologia són:

 • Progressar en el coneixement de l’entorn físic i natural.
 • Adquirir procediments que faciliten l’obtenció d’informació.
 • Habituar-se a treballar experimentalment.
 • Utilitzar la imaginació i la creativitat.
 • Habituar-se a preguntar i donar opinions personals.
 • Interessar-se en conèixer i intercanviar vivències i opinions.
 • Participar en treballs i jocs de forma individual i grupal.
 • Adonar-se del seu propi progrés.
 • Formular hipòtesis i extraure conclusions.
 • Expressar lliurement les seues pròpies idees
 • Aplicar a noves situacions els conceptes i estratègies apresos.

A Educació Infantil es treballa de manera sistemàtica l’aprenentatge de la lecto-escriptura (“llenguatge verbal”) i les primeres aproximacions a la numeració i el càlcul (“llenguatge matemàtic”); i es treballa per projectes en la resta d’àrees.

Els Projectes responen a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. No és tan important el que s’aprèn (producte) com el camí que es fa (procés): fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m’agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajuda dels adults (familiars, mestres…), sintetitzar-la, comunicar-la i relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors.

Els projectes impliquen una manera de fer que afavoreix la iniciativa i l’autonomia en el treball.

Considerem els projectes una bona manera de posar l’alumnat en situació d’aprenentatge de tot un procés i una recerca. El procés del projecte també afavoreix la implicació de la família i altres persones externes al grup classe. Un projecte neix dels interrogants que es plantegen els propis alumnes i a partir d’ací es concreta la situació que cal resoldre.

Per fer-ho és imprescindible diferenciar entre allò que ja sap i allò que es necessita aprendre, pensar en les fonts on es pot obtenir informació, seleccionar-la i integrar-la amb els coneixements que ja tenim i, finalment, ser capaç de comunicar-la. A poc a poc l’alumnat va prenent consciència d’aquest procés, que és el que li permetrà assolir nous coneixements, el que en diem “aprendre a aprendre”.

AVALUACIO_INFANTIL

Avaluació

L’avaluació serà global, contínua i formativa. L’observació directa i sistemàtica constituirà la tècnica principal del procés d’avaluació. Utilitzarem els següents instruments:

 • Observació d’aspectes concrets a potenciar i desenvolupar en el dia a dia. Aquesta tècnica serà útil per a l’avaluació de conductes, actituds i procediments.
 • Produccions de l’alumnat.
 • Quadern del professor.
 • Activitats complementàries.

En finalitzar cada trimestre, revisarem els objectius assolits per l’alumnat a fi de realitzar les modificacions oportunes, tant en la metodologia com en la tasca docent.