Projecte Snappet: Tauletes a les aules

snappet

Iniciem en el curs 2022-2023 el projecte d'utilització de les taules a l'aula amb "Snappet", de 2n a 6é d'educació Primària, continuant així la incorporació en el centre d'innovacions metodològiques basades en la utilització de les TIC en la millora del procesos d'ensenyament aprenentatge.

A continuació vos eI presentem breument...

Snappet és un mètode d’aprenentatge complementari a les ja metodologies aplicades a les nostres aules. A través d’aquest aconseguim una plena personalització del procés d’ensenyament-aprenentatge a la totalitat del nostre alumnat.

A més, de la importància de l’atenció a la diversitat, aquest mètode ens permet mantenir una relació immediata amb el nostre alumnat, el que ens facilita fer un major acompanyament en el procés d’aprendre.

D’altra banda Snappet contribuïx a desenvolupar el nostre projecte digital de centre, i així aproparnos una mica més i de manera sana a l’ús d’instruments tecnològics a les nostres aules i tant presents en general en la nostra societat.

Altre aspecte a destacar és la seua absoluta adaptació a la nova llei educativa, LOMLOE, presentant activitats competencials que fan que el nostre alumnat aplique els seus coneixements a situacions reals.

Cal destacar que al nostre Centre, aplicarem aquest mètode des de 2n de Primària fins a 6é.

L’usarem en les àrees de llengües, castellà, valencià i anglès, i en l’àrea de matemàtiques. Així també en faran ús el personal especialitzat en psicopedagogia terapèutica i audició i llenguatge.

Información específica de "Snappet" en: http://es.snappet.org/

Snappet_2