DIA DEL LLIBRE 2

04. ABSÈNCIES ALUMNAT

L’assistència a classe és obligatòria, a més de fonamental. Qualsevol absència deurà ser justificada per escrit pels pares (en Ed. Primària utilitzar l’Agenda Escolar), i manteniu informat al tutor/a per webfamília.

Davant de faltes reiterades sense justificació adequada, es procedirà a posar en marxa el protocol d’absentisme.

Quan l’alumne tinga que eixir del Centre, de forma extraordinària en horari escolar, encara que porte autorització escrita, no podrà eixir del col·legi si el/la seu/va  pare/mare o persona adulta, degudament autoritzada, no ve a per ell/a.