XXX VOLTA A PEU_IMATGE VIDEO

12. Salut escolar

En cas d’accident o malaltia dintre del centre s’avisaràals pares/tutors del’alumne/a. En cas de no localitzar a aquests i si la gravetat ho requereix, s’avisarà al 112. Si l’alumne ha de ser traslladat a l’hospital o al centre de salut deu anar acompanyat sempre que siga possible per un familiar.

El xiquet/a afectat per un malaltia comuna no a d'assistir a classe fins que no estiga en condicions per afer-ho; si se incorpora prenent medicaments que la pauta d’administració no coincidisca amb l’horari escolar i si no es possible que se l’administre  el pare/mare o familiar autoritzat.

Al centre sols es podran administrar medicaments en els cassos contemplats en la RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars (DOGV 18/06/2018):

  • Tractament de malalts crònics.
  • Quan el metge considere necessari l’atenció sanitària durant l’horari escolar per part d’una persona sense titulació.

En aquest cas es seguirà el protocol establert en la resolució citada i que comporta complimentar i lliurar al centre els següents annexos inclosos en aquesta resolució:

  • Annex V: Sol·licitud a la persona responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o un altra atenció en horari
  • Annex VI: Prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en temps escolar (informe mèdic amb diagnòstic i tractament que s’ha de seguir en horari escolar)
  • Annex VII: Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal.

(Annexos i tota la informació disponioble en la secció "Secretaria_Suministrament medicaments al centre")

En cas de malaltia infecto contagiosa, infestació de paràsits (polls), etc. Els alumnes no hauran d’assistir a classe per evitar contagis (Art. 7F del RRI.). Cal en est punt insistir i no oblidar les mesures de prevenció.

Així mateix es recorda que, si un xiquet o xiqueta pateix alguna malaltia infecto contagiosa, els seus pares o tutor legals han d’informar al centre perquè es pugen prendre les mesures adients i evitar possibles contagis. D’aquesta informació es farà un ús reservat.

METODOLOGIA2_INFANTIL