Programa d’Educació Plurilíngüe i Intercultural (PEPLI)

L'escola valenciana ha de garantir una formació lingüística rica per a l'alumnat sota els principis de la igualtat, el respecte, la correcció de les desigualtats i l'enriquiment cultural. Per això, l'adquisició d'una competència comunicativa en les dues llengües oficials i almenys, en una llengua estrangera és un dels objectius principals del sistema educatiu valencià, que organitza aquest aprenentatge lingüístic a través d'un Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

El Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI)

La Llei 4/2018, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és el referent normatiu a través del qual s'estructura l'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars. Allí es determina que tots els centres sostinguts amb fons públics han d'aplicar el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

Aquest programa estableix el temps mínim destinat als continguts curriculars en cada llengua (valencià, castellà i llengua estrangera), que inclou les hores de cada àrea lingüística i de les àrees o matèries en les quals s'utilitze cada llengua.

Cada centre ha de concretar l'aplicació del PEPLI, d'acord amb les necessitats del context socioeducatiu i lingüístic, amb l'objectiu de garantir l'adquisició de les competències plurilingües i interculturals. Aquesta concreció es reflectirà en el Projecte Lingüístic de Centre (*PLC).

Objectius del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural

Segons s'indica en la Llei 4/2018, de plurilingüisme, el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural ha d'aconseguir els següents objectius:

  • Garantir que l'alumnat adquirisca una competència plurilingüe: domini oral i escrit del valencià i del castellà, domini funcional d'una o més llengües estrangeres, contacte amb les llengües pròpies d'una part de l'alumnat.
  • Promoure l'interés i la curiositat per les llengües, coneixement del seu funcionament, perspectiva crítica sobre l'ús social de les llengües.
  • Garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat i la integració en la societat valenciana a través del coneixement i ús de les llengües.
  • Garantir la normalització de l'ús social i institucional del valencià dins del sistema educatiu.

 

*PLC (Projecte Lingüístic de Centre) : El Projecte lingüístic de centre, tal com queda definit en l'Article 13 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural d'acord amb les característiques del centre educatiu i de l'alumnat.

AUTORITZACIÓ PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

PROJECTE LINGÜÍSITC DE CENTRE

PLA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSITCA (PNL)